skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

 konaného dne 1.10.2013 od 10,00 hod. v provozním zařízení Povodí Vltavy, s.p. na přehradě Orlík
(administrativní budova na přehradní hrázi)

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Zastupování:   JUDr. Ing. Josef  Mezera, CSc. – za doc. T. Douchu, CSc.

prof. Mgr. Ing. M. Sedmíková, Ph.D. – za doc. Ing. P. Homolku CSc., Ph.D.

Hosté:               Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c., KV ČAZV

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Informace o jednání s AK ČR, ÚZEI a Profi Press s.r.o. na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích – prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 4. Vydavatelská činnost a propagace činnosti ČAZV – prof. Ing. V. Podrázský, CSc., doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
 5. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 6. Změny OJŘ ČAZV pro schválení Radou ČAZV – Ing. V. Hrubý, CSc.
 7. Různé
 8. Závěr

 

Ad   1)  Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné hosty a poděkoval zástupcům s.p. Povodí Vltavy za možnost uspořádání jednání Předsednictva na přehradě Orlík. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad   2)  Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že úkoly z tohoto zápisu vyplývající jsou plněny nebo budou předmětem dalších jednání Předsednictva. Zápis z jednání Předsednictva dne 28.8.2013 byl schválen bez připomínek.

 

Ad   3)  Předseda a místopředseda ČAZV informovali Předsednictvo o průběhu jednání v Českých Budějovicích souvisejících s aktivitami ČAZV v rámci výstavy Země živitelka. Paní ředitelka Ing. O. Chmelíková v úvodu informovala Předsednictvo      o důstojném předání cen ministra zemědělství za výsledky zemědělského výzkumu. Současně však požádala všechny členy Předsednictva, aby se vážně soustředili na propagaci obou těchto soutěží v rámci výzkumných pracovišť tak, aby došlo k významnému navýšení počtu přihlášených do těchto soutěží v příštím roce. V případě nízkého počtu přihlášených je možno ze strany MZe soutěž ukončit bez udělení cen.

Další jednání na výstavě Země živitelka proběhla za účasti předsedy a místopředsedy ČAZV s reprezentací AK ČR, kdy byla podepsána nová dohoda o spolupráci. Vedení AK ČR vítá tuto dohodu a opětovně při jednání uznalo nutnost podpory aplikovanému zemědělskému výzkumu. Je však třeba posílit v rámci propagace a poradenství rozšiřování výsledků aplikovaného výzkumu do praxe.

V zájmu vyjasňování ekonomických otázek v společné vydavatelské činnosti VČ proběhla i jednání s ředitelem ÚZEI Mgr. J. Šlajsem, LL.M. s tím, že další konkrétní jednání proběhne po ZŽ v Praze.

Další jednání bylo vedeno s ředitelem vydavatelství Profi Press, s.r.o. ve věci publikace výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec. Ředitel Ing. Sedláček zajistí pro tento účel pravidelně jedenkrát měsíčně potřebný prostor v týdeníku Zemědělec, přičemž text bude dodáván v dostatečném předstihu ČAZV. Text musí obsahovat výsledky aplikovaného výzkumu prezentovaného zemědělcům v čtivé srozumitelné formě s uvedením přínosů v praxi, a stejně tak i s odkazem na výzkumný projekt, v rámci kterého byl výsledek získán. Předsednictvo rozhodlo, že do 30.10.2013 předloží každý odbor návrh výsledku aplikovaného výzkumu v rozsahu cca dvou až tří stran. Uvedené texty budou pak předloženy šéfredaktorovi Ing. Přibíkovi k dalšímu rozhodnutí o zahájení prezentace v tisku. Součástí prezentací by měla být i stať o činnosti ČAZV.
Zda bude třeba zajistit doprovodnou dokumentaci apod., bude ještě ověřováno.

Usnesení:

 1. Předsednictvo ukládá všem odborům zajistit propagaci vyhlášených soutěží ministra v příštím roce tak, aby byl zajištěn reprezentativní počet přihlášených do těchto soutěží.
 2. Předsednictvo ukládá všem členům zpracovat do 30.10.2013 podkladový text pro zveřejnění výsledku aplikovaného výzkumu v týdeníku   Zemědělec v rozsahu nejvýše 2 – 3 stran s případnou fotodokumentací apod. a uvedením výzkumného projektu v rámci kterého výsledek vznikl.

 

Ad   4)  Předsednictvo v rámci vydavatelské činnosti řešilo jak otázky související s vydáváním VČ tak i s přípravou vydání publikace „Osobnosti české zemědělské vědy 1900 – 2000“.

 • Vydávání VČ je průběžně zajišťováno, avšak není stále vyřešena otázka odměn za práci RR, zejména odměn pro editory.
  Veškeré snahy o získání prostředků od MZe řádově ve výši do 500 tis. Kč pro tento účel přes řadu slibů nebyly úspěšné. Jako řešení je možné využít možnosti zvýšení tržeb za VČ, které jsou nyní předávány do knihovny ÚZEI prakticky zdarma při hodnotě VČ 0,5 – l mil. Kč. Tento krok by však vyžadoval podporu MZe a dále úpravu dohody mezi ÚZEI a ČAZV.
  Další možností je zpoplatnění tištěných příspěvků ve VČ. Uvedený krok je možno ověřit, ale výhledově by bylo třeba postupovat jednotně – s tím, že by na ERS přešel i časopis Vet–Med Czech a Journal of Anímal Science.
 • Předsednictvo se dále zabývalo situací při přípravě publikace „Osobnosti …“ Příprava publikace se stále prodlužuje a pokud by měla být vydána k 90. výročí založení ČAZ v roce 2014, pak je třeba zpracování textů urychleně ukončit, tyto podrobit korekturám a připravit pro tisk vč. zajištění zdrojů pro financování vlastního vydání. Pro tento účel bude třeba po revizi stavu prací sestavit časový harmonogram sledu jednotlivých prací
 • Ing. Hrubý informoval Předsednictvo rámcově o stavu prací a předpokládaném obsahu publikace, která by byla složena z těchto částí:

–         předmluva a úvodní slovo (ministr, předseda ČAZV)

–         vývoj vědních oborů (v podstatě zpracováno)

–         přehled výzkumných pracovišť vč. universit a odborných škol působících v daném období (zpracovává se, bude zajištěno do dvou měsíců)

–         osobnosti dle vědních oborů – rozdílný stupeň zpracování – některé odbory mají pouze neúplné jmenné seznamy osobností bez uvedení potřebných informací o těchto osobnostech – nutno dopracovat

–         doprovodná obrazová dokumentace s doprovodnými texty ze zdrojů NZM – zpracovává Ing. Steinová z NZM.

 

Usnesení:

 1. Předsednictvo ukládá VR svolat jednání VR v říjnu v co nejkratším termínu za účelem projednání finančních otázek, týkajících se VČ
 2. V návaznosti na toto jednání by měla být svolána porada všech editorů – předsedu RR VČ.
 3. Předsednictvo ukládá sekretariátu zajistit veškeré podkladové texty k publikaci „Osobnosti…“ tak, aby mohly být posouzeny při jednání VR v říjnu. O stavu prací v příslušných odborech budou průběžně informováni předsedové odborů

 

Ad   5)  Ing. Hrubý informoval o probíhajících přípravných jednáních k zajištění setkání zástupců Unie evropských zemědělských akademií (UEAA) v Praze v roce 2014 jako součást oslavy 90. výročí založení ČAZ v roce 1924, a to vše v návaznosti na jednání UEAA v Švédsku v roce 2012. Za ČAZV bude připravovat organizačně jednání Ing. Pastorek, CSc., prof. h. c., který uvedl, že ze zástupců odborů ĆAZV, tj. ORV, ORL,OŽV, OVL by měli být jmenování členové odborné komise pro zajištění semináře věnovaného problematice uplatnění GMO v zemědělství. Předsednictvo rozhodlo, že setkání by mělo být dvoudenní, a to ve dnech 11. – 12.9.2014 s místem konání Dům osvěty, Praha 2, Slezská 7. Sál zajistí sekretariát ČAZV. Druhý den setkání by mohl být věnován návštěvě zemědělských podniků, kde jsou pěstovány GMO plodiny, nebo výzkumných pracovišť. Setkání by se mělo konat pod záštitou ministra zemědělství. Na jednání je předpokládaná účast 25 evropských zemědělských akademií.

O konání setkání UEAA s programem semináře by měla být dána zpráva na www stránky ČAZV.

Do činnosti odborné komise k problematice GMO bude po dohodě zapojena i prof. K. Demnerová, CSc., která je předsedkyní Vědeckého výboru pro GMO.

V rámci přípravy jednání bude ve spolupráci s Královskou švédskou zemědělskou akademií (KSLA) navrhován adresář akademií a těmto bude zaslán informativní dopis o přípravě jednání v Praze s návrhem na aktivní zapojení do přípravy setkání i semináře k GMO.

Usnesení:   1.  Předsednictvo schválilo termín setkání UEAA ve dnech 11.–12.9.2014 v Praze s místem konání semináře v zařízení Dům osvěty, Praha 2, Slezská 7, s návaznou návštěvou zemědělských podniků a výzkumných pracovišť dne 12.9.2014.

 1. Předsednictvo ukládá odboru RV, ŽV, RL a VL ihned jmenovat zástupce do odborné komise k přípravě semináře k problematice GMO v rámci setkání UEAA.
 2. Organizační zabezpečení zajistí sekretariát v spolupráci s Ing. Pastorkem, CSc., prof. h. c., s využitím podkladů z KSLA (švédská akademie).
 3. O záštitu nad setkáním UEAA bude požádán ministr zemědělství ČR.

 

Ad   6) Předsednictvo schválilo navržení změny v OJŘ tak jak byly projednány na Předsednictvu 28.8.2013 s tím, že nedostatky ve výběru příspěvků ve vztahu k členství čl. 4, odst. 5 OJŘ od jednotlivých členů budou řešeny na úrovni odborů na základě podkladů dodaných sekretariátem. Uvedené schválené změny OJŘ předloží sekretariát ke schválení Radě před jejím jednáním v květnu 2014.

 

Ad   7)  Různé

 • Ing. Hrubý informoval Předsednictvo o připravované návštěvě vedení Ukrajinské zemědělské akademie (UZA) ve dnech 6.–10.11.2013. Delegace bude pravděpodobně vedena místopředsedou UZA. Odpověď na náš požadavek na upřesnění programu o složení delegace nebyla zatím získána.
 • Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala o připravované poradě ředitelů VÚ, která se bude konat dne 8.10.2013 v Praze. Současně požádala, aby materiál „Hodnocení výsledků výzkumu“, který bude ČAZV zaslán byl dále rozeslán všem členům Předsednictva e-mailem k připomínkám v MZe stanoveném termínu, tj. 8.10.2013.
 • Dále informovala Předsednictvo o přípravě nového programu výzkumu MZe na roky 2017 – 2024. Vyhlašování programu předchází přípravné řízení. V rámci přípravy je třeba vytýčit prioritní směry. V současnosti probíhají k přípravě programu i konzultace s p. ministrem Ing. M. Tomanem, CSc., na úrovni poradců ministra. Návrhy programu budou dále zařazeny do vnitřního poptávkového řízení, které vytvoří základ pro nový program.
 • V rámci Předsednictva proběhla diskuze k přípravě „ Metodiky“ hodnocení výsledků výzkumu na RVVI. Předsednictvo souhlasí s připomínkami AVO, které uplatňuje v této věci i MZe. Stejně tak Předsednictvo souhlasí s dopisem AVO zaslaný ÚHOS a podporuje návrh, aby v RVVI byli zastoupeni všichni poskytovatelé.
 • Doc. L. Koutný informoval krátce o programu odpoledního rozšířeného zasedání Předsednictva na přehradě Orlík a všechny členy Předsednictva na toto jednání pozval.

Příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 5.11.2013 v Havlíčkově Brodě ve VÚB s. r.o. od 10 hod.

 

Ad   8)  Jednání zakončil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc., poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání a pozval je na odpolední rozšířené jednání věnované kvalitě vod ve vodárenských nádržích a zdrojích jejich znečištění.

Současně pozval všechny členy Předsednictva na příští jednání Předsednictva, které se bude konat v Havlíčkově Brodě  v VÚB s.r.o.

Zpátky nahoru