skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd je odbornou a společenskou institucí, působící na území ČR. Je vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství ČR a je zřízena jako příspěvková organizace MZe ČR k 1.1.1993.

ČAZV soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství. Reprezentuje vědeckovýzkumnou a akademickou obec navenek a to jak v ČR, tak i ve vztahu k zahraničí. Zvláště úzce spolupracuje se Slovenskou akadémiou podohospodárskych vied.

Za zemědělský výzkum jsou ve smyslu Organizačního a jednacího řádu považovány obory přírodních, technických, ekonomických a společenských věd z oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, z oblasti zpracování a užití zemědělských a lesních produktů a surovin, výživy obyvatel a kvality potravin, z oblasti ochrany zdraví zvířat a rostlin, ochrany a využívání základních přírodních zdrojů, půdy a vody, tvorby krajiny a rozvoje venkovského prostoru jako celku, vzdělávací činnosti a osvěty. V tomto smyslu její činnost přesahuje rámec působnosti několika ministerstev i jednotlivých vědních oborů.

Základním posláním ČAZV je ovlivňovat vědeckou úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání v oblasti její působnosti, pečovat o její soustavný rozvoj a účinně popularizovat získané vědecké poznatky. Svoji činnost zabezpečuje prostřednictvím odborů, Předsednictva, Rady, tajemníka a sekretariátu.

Její hlavní úkoly jsou stanoveny:

  • Úloha vědeckého poradního orgánu ministra zemědělství ČR je naplňována při formování strategie, struktury a stanovování priorit zemědělského výzkumu, při přípravě podkladů, tvorbě a průběžném vyhodnocování zemědělských programů a veřejných soutěží. Tato role ČAZV je nezastupitelná. Kromě toho plní další úkoly související s její činností dle požadavků ministra zemědělství.
  • Vyvíjí činnost na úseku mezinárodní vědecké spolupráce v měřítku evropském i světovém.
  • V oblasti své působnosti zajišťuje vyhodnocování a popularizaci výsledků vědecké a výzkumné činnosti a přispívá k využití těchto výsledků v praxi.
  • Vydavatelskou činností zajišťuje publikování výsledků vědeckých a výzkumných výsledků ve vědních oborech působnosti ČAZV a jejich zpřístupnění odborné veřejnosti. Vydává zejména jedenáct vědeckých časopisů, které jsou publikovány v anglickém jazyce. Devět z nich je registrováno v databázi Web of Science (Thomson Reuters) a má přidělen impact faktor, další dva jsou zařazeny do hodnocení k jeho přijetí. Všechny časopisy jsou v další významné světové databázi SCOPUS. Osvětovou a publikační činností přispívá k celkovému zvýšení úrovně našeho zemědělství jako celku.
  • Odbory ČAZV dokončují práce za jednotlivé vědní obory na zemědělském výkladovém terminologickém slovníku česko – anglickém, který je uveřejněn na internetových stránkách ČAZV, ÚZEI, dalších výzkumných ústavů a vysokých škol.

 

ČAZV se člení na následující odbory, které jsou jejími základními organizačními jednotkami:

1.       Odbor rostlinné výroby                                                   102 členů

2.       Odbor rostlinolékařství                                                     74 členů

3.       Odbor živočišné výroby                                                    90 členů

4.       Odbor veterinárního lékařství                                           40 členů

5.       Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby        75 členů

6.       Odbor potravinářské technologie a techniky                    28 členů

7.       Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin                   40 členů

8.       Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky          70 členů  

9.       Odbor lesního hospodářství                                            43 členů

10.     Odbor pedologie                                                              39 členů

11.     Odbor vodního hospodářství                                           60 členů

Celkem členů:                                    661

Celkem z toho čestných členů:        108

Pozn.: Stav členské základny ČAZV aktualizován k 31.12.2017.

Povinností člena ČAZV je aktivně pracovat v orgánech ČAZV a vyvíjet přiměřenou publikační činnost a další vědecké aktivity.

Členové odboru volí předsednictvo odboru a jeho funkcionáře, 5 zástupců odboru v Radě ČAZV a člena Předsednictva ČAZV za odbor.

Rada ČAZV je jejím nejvyšším orgánem, který tvoří:

a.     Předsednictvo ČAZV

b.     Zvolení zástupci odborů

c.     Přizvaní hosté s hlasem poradním

Předsednictvo tvoří zástupce každého odboru a ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe. Předsednictvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, které v této funkci potvrzuje ministr zemědělství ČR.

Předsednictvo koordinuje práci odborů, Rady ČAZV a zajišťuje spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími rezorty a institucemi. Dále je oprávněno zřizovat mezioborové komise a pracovní skupiny pro řešení úkolů ČAZV.

Statutárním zástupcem ČAZV, jmenovaným ministrem zemědělství ČR, který řídí sekretariát ČAZV a Odělení redakce věděckých časopisů ČAZV. Zodpovídá za chod celé organizace a její hospodářské výsledky.

Sekretariát ČAZV zajišťuje činnost Předsednictva, Rady, Oddělení redakce vědeckých časopisů a administrativně i činnost odborů. Současně plní všechny povinnosti platné pro příspěvkové ogranizace a ukládané Ministerstvem zemědělství.

Oddělení redakce vědeckých časopisů zajišťuje vydávání a distribuci 11 vědeckých časopisů ČAZV.

Zpátky nahoru