skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd je odbornou a společenskou institucí, působící na území ČR. Je vědeckým poradním orgánem Ministerstva zemědělství ČR a je zřízena jako příspěvková organizace MZe ČR k 1. 1. 1993.

ČAZV soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství. Reprezentuje vědeckovýzkumnou a akademickou obec navenek a to jak v ČR, tak i ve vztahu k zahraničí. Zvláště úzce spolupracuje se Slovenskou akadémiou podohospodárskych vied.

Za zemědělský výzkum jsou považovány obory přírodních, technických, ekonomických a společenských věd z oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby, z oblasti zpracování a užití zemědělských a lesních produktů a surovin, výživy obyvatel a kvality potravin, z oblasti ochrany zdraví zvířat a rostlin, ochrany a využívání základních přírodních zdrojů, půdy a vody, tvorby krajiny a rozvoje venkovského prostoru jako celku, vzdělávací činnosti a osvěty. V tomto smyslu její činnost přesahuje rámec působnosti několika ministerstev i jednotlivých vědních oborů.

Základním posláním ČAZV je ovlivňovat vědeckou úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání v oblasti její působnosti, pečovat o její soustavný rozvoj a účinně popularizovat získané vědecké poznatky. 

Její hlavní úkoly jsou stanoveny:

  • Úloha vědeckého poradního orgánu ministerstva zemědělství ČR je naplňována při formování strategie, struktury a stanovování priorit zemědělského výzkumu, při přípravě podkladů, tvorbě a průběžném vyhodnocování zemědělských programů a veřejných soutěží. Tato role ČAZV je nezastupitelná. Kromě toho plní další úkoly související s její činností dle požadavků ministerstva zemědělství.
  • Vyvíjí činnost na úseku mezinárodní vědecké spolupráce v měřítku evropském i světovém.
  • V oblasti své působnosti zajišťuje vyhodnocování a popularizaci výsledků vědecké a výzkumné činnosti a přispívá k využití těchto výsledků v praxi.
  • Vydavatelskou činností zajišťuje publikování výsledků vědeckých a výzkumných výsledků ve vědních oborech působnosti ČAZV a jejich zpřístupnění odborné veřejnosti. Vydává zejména jedenáct vědeckých časopisů, které jsou publikovány v anglickém jazyce. Deset z nich je registrováno v databázi Web of Science (Thomson Reuters) a má přidělen impact faktor, jeden je zařazen do hodnocení k jeho přijetí. Všechny časopisy jsou v další významné světové databázi SCOPUS. Osvětovou a publikační činností přispívá k celkovému zvýšení úrovně našeho zemědělství jako celku.
  • Odbory dokončují práce za jednotlivé vědní obory na zemědělském výkladovém terminologickém slovníku česko – anglickém, který je uveřejněn na internetových stránkách ČAZV, ÚZEI, dalších výzkumných ústavů a vysokých škol.

Odbory:

1.       Odbor rostlinné výroby  123 členů
2.       Odbor rostlinolékařství     71 členů
3.       Odbor živočišné výroby    89 členů
4.       Odbor veterinárního lékařství    41 členů
5.       Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby 73 členů
6.       Odbor potravinářské technologie a techniky  24 členů
7.       Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin 40 členů
8.       Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky  87 členů
9.       Odbor lesního hospodářství    46 členů
10.     Odbor pedologie  35 členů
11.     Odbor vodního hospodářství  59 členů
12.     Odbor agrárních dějin 58 členů

Celkem členů: 746

Celkem z toho čestných členů: 72

Pozn.: Stav členské základny aktualizován k 31. 12. 2023.

Povinností člena je aktivně pracovat v odborech a vyvíjet přiměřenou publikační činnost a další vědecké aktivity.

Představení ČAZV – video:

Zpátky nahoru