skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 28.8.2013 od 10,00 hod. v areálu Zemského hřebčince Písek, s.p

 

Zastupování:   JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. – za doc. T. Douchu, CSc.

 

Hosté:               Ing. Karel Kratochvíle – ředitel Zemského hřebčince Písek
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c. – KV ČAZV

 

Pořad jednání:
 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Soutěže ministra zemědělství – předání cen, návrh úprav podmínek soutěže – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 4. Vydavatelská činnost – doplnění členů Vydavatelské rady, zpoplatnění příspěvků VČ – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 5. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 6. Doplnění OJŘ ČAZV a dalších vnitřních předpisů – Ing. V. Hrubý, CSc.
 7. Propagace činnosti ČAZV v médiích.
 8. Různé
 9. Závěr

 

Ad   1)  Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné  členy Předsednictva a hosty jednání. Předal slovo řediteli Zemského hřebčince Písek. Ing. K. Kratochvíle informoval Předsednictvo o historii hřebčince v Písku a pozval přítomné na odpolední prohlídku v rámci programu jednání Předsednictva.

 

Ad   2)  Zápis z jednání Předsednictva dne 18.6.2013 byl schválen s tím, že na základě připomínek by měl být více podrobný a zahrnovat i obsah diskuse k projednávané problematice s uvedením usnesení.

 

Ad   3 ) Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo, že předání obou cen ministra zemědělství za výzkum a realizaci výsledků výzkumu je zajištěno v rámci zahájení výstavy Země živitelka.

 

Předsednictvo doporučilo MZe upravit návrh podmínek vyhlašované soutěže za realizovaný výsledek tak, že může být oceněn i řešitelský kolektiv, přičemž tennavrhne jednoho zástupce, který v průběhu soutěže bude za autorský kolektiv jednat. Finanční ocenění si rozdělí autorský kolektiv sám dle vlastního uvážení.

 

Ředitelka Ing. O. Chmelíková vyzvala současně členy Předsednictva, aby pro příští soutěže vyhlášené ministerstvem zemědělství pro rok 2014 více tyto soutěže propagovali a pomohli tak zajistit větší počet návrhů od řešitelských týmů. Nízký počet přihlášených do soutěže snižuje její vážnost a význam.

 

Ad   4)   Dále byla projednávána otázka zpoplatnění příspěvků ve vědeckých časopisech vydávaných ČAZV. Ředitelka Ing. O. Chmelíková s odvoláním na praxi v jiných časopisech jak v ČR, tak i v zahraničí, doporučila situaci řešit výběrem za publikované příspěvky buď před zveřejněním, nebo po přijetí k redakčnímu zpracování (posouzení odborné úrovně a zaměření, angličtina, recenze). Předsednictvo bylo seznámeno s materiálem zpracovaným vedoucí redaktorkou RNDr. M. Braunovou, ze kterého vyplývá, že zpoplatnění by přineslo do příjmu ČAZV částku 2 – 2,5 mil. Kč při předpokládaných režijních nákladech cca 1 mil. Kč.

 

Dále byly předloženy členům Předsednictva materiály připravené pro jednání, a to stanovisko prof. K. Hrušky, CSc. a stanovisko firmy e-Fractal k nákladům na zavedení zpoplatnění příspěvků ve VČ ČAZV.

 

Obecně bylo konstatováno, že nelze předběžně odhadnout dopady na hodnotu vlastního VČ, který by zpoplatnění způsobilo. Jednotlivé odbory se vyjádřily prostřednictvím členů Předsednictva k otázce zpoplatnění takto:
OEŘSI   –     zpoplatnění by přispělo ke kvalitě publikovaných příspěvků, jinak ne;
ORV      –        souhlasí se stanoviskem prof. Hrušky, CSc.;
OPTT    –      byla uvedena zkušenost s jiným časopisem, kde byly zpoplatněny příspěvky (3,5 tis. Kč)  bez dopadu na časopis;
OŽV      –        doporučuje zpoplatnění z důvodu snížení počtu nekvalitních příspěvků;
OVL      –        ze zkušeností uvádí, že zpoplatnění po recenzi (8 tis. Kč) nedošlo ke snížení zájmu o publikaci výsledků;
ORL      –        přes většinové zamítavé stanovisko členů RR PPS doporučuje vedení ORL ev. zpoplatnit příspěvky přijaté do tisku. Současně doporučuje vydání mimořádných čísel, ovšem jako regulérních (obava z ředění IF);
OLH      –        odbor se obává snížení počtu kvalitních příspěvků vhodných k publikaci;
OP+OVH – je třeba zvyšovat úroveň IF, příspěvků je dostatek, v případě hodnocení výsledků výzkumu za publikace na RVVI zájem poroste;
OZTEV  –     zatím je příspěvků dost, dobrá spolupráce je i se SR, mladí vědci chtějí publikovat, ale nemají peníze.
Dále členové Předsednictva konstatovali, že z možných úspor je třeba vyloučit korektury angličtiny, neb nekvalitní angličtina znehodnotí celý VČ.
Stanovisko náměstka ministra Ing. S. Kozáka, který se jednání nemohl účastnit, bylo tlumočeno ředitelkou Ing. O. Chmelíkovou s tím, že vedení zpoplatnění doporučuje. Pokud nedojde ke shodě, pak by se o věci zpoplatnění mělo dále jednat.
Stejně tak proběhlo krátké jednání o otázce úspor cestou slučování časopisů. Z diskuse vyplynulo, že sloučení časopisů by k úsporám nevedlo.

 

Usnesení:
 1. Předsednictvo hlasováním rozhodlo, že zpoplatnění publikovaných příspěvků ve vědeckých časopisech ČAZV nebude zatím zavedeno.
 2. Předsednictvo bere na vědomí stanovisko MZe v této věci, tj. zpoplatnění. Otázkou zpoplatnění bude proto dále řešit Vydavatelská rada ČAZV.
 3. Jako předpoklad zavedení zpoplatnění je třeba pracovat v jednotném redakčním systému ČAZV ve všech redakčních radách.
 4. Předsednictvo hlasováním rozhodlo, že není vhodné slučovat stávající vědecké časopisy, neb velká většina z nich má přidělen IF a všechny VČ jsou evidovány v databázi SCOPUS.
 5. Předsednictvo rozhodlo hlasováním o doplnění členů ČAZV. Za Předsednictvo se stane členem a předsedou VR doc. R. Vácha, Ph.D., druhým členem za Předsednictvo byl zvolen RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Předsednictvo schválilo postup ORL ve věci stížnosti doc. Poláka, DrSc. a požádalo předsedu ORL RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. v součinnosti se sekretariátem zpracovat v tomto smyslu konečné stanovisko za Předsednictvo.

 

Ad   5)  Přípravou jednání UEAA k 90. výročí založení ČAZV budou sestaveny dva výbory, a to organizační, který povede Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c. a vědecký, o jehož vedení bude požádán Ing. Z. Pastorkem, prof. F. Kocourek, CSc. Gesčními odbory by měly být zejména ORV, OŽV, ORL a OVL, kteří delegují do vědeckého výborupo jednom zástupci.Vědecký výbor konference by měl úzce spolupracovat s Vědeckým výborem pro GMO – prof. Ing. K. Demnerová, CSc. z VŠCHT. Za MZe je tato problematika v gesci náměstkyně Ing. J. Beneš – Špalkové. Vědecký seminář k 90. výročí ČAZV a konference k problematice GMO by se měly uskutečnit v polovině září 2014 s místem konání ve Slezské ul. č. 7.

 

Do příštího jednání Předsednictva bude připraven návrh programu dvoudenního jednání UEAA, který připraví Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c. ve spolupráci se sekretariátem. Současně bude upřesněn na Předsednictvu i termín konání.

 

Ad   6)  Předsednictvo projednalo návrh úprav OJŘ, který bude předložen k odsouhlasení Radě ČAZV elektronickou cestou.
Předsednictvo odsouhlasilo tyto možné úpravy tak, jak byly Předsednictvu předloženy sekretariátem v barevném vyznačení a rozeslány členům Předsednictva před jednáním.
Předsednictvo konstatovalo, že stanovené stávající podmínky pro přijímání nových členů jsou dostatečné a vyhovující a odbory by je měly dodržovat.

 

Předsednictvem odsouhlasené úpravy OJŘ:   čl. 3,    odst. 7, 8, 11
                                                                                  čl. 4,    odst. 5
                                                                                  čl. 6,    odst. 2 (vypustit), odst. 3
                                                                                  čl. 7,    odst. 2, odst. 7 (jen „návrhů“)
                                                                                             odst. 10 ano, odst. 11 ponechat
                                                                                            původní text
                                                                                  čl. 9,    odst. 3
                                                                                  čl. 10, odst. 4, 7 a 9

 

Ad   7)  Předsednictvo ČAZV a vedení MZe požadují zintenzivnění práce na úseku propagace činnosti jak ČAZV, tak i výsledků výzkumu, zejména projektů NAZV.
Z uvedeného důvodu byla vedena předběžná jednání s vydavatelstvím Profi Press, s.r.o. s tím, že v týdeníku Zemědělec budou pravidelně publikovány výsledky zejména aplikovaného výzkumu a dále i zprávy z oblasti výzkumu a činnosti ČAZV. V této věci bude jednat vedení ČAZV s ředitelem Ing. M. Sedláčkem na výstavě Země živitelka.
Při této příležitosti bude podepsána i nová dohoda o spolupráci mezi AK ČR a ČAZV.
Spolupráce při vydavatelské činnosti, zejména VČ, bude projednána s ředitelem ÚZEI PhDr. J. Šlajsem, LLM.
Uvedená jednání proběhnou v průběhu výstavy Země živitelka a Předsednictvo bude s výsledky seznámeno na příštím jednání dne 1.10.2013 na Orlíku.
K propagaci činnosti ČAZV a rezortního výzkumu bude sloužit i www stránka ČAZV.
Zatím nejsou připravovány nové tiskové konference ve spolupráci s AK ČR ev. PK ČR.

 

Ad   8)  Různé
Předsednictvo schválilo přijetí nových členů ČAZV:
OZTEV: doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. TF ČZU Praha
Ing. Petr Vaculík, Ph.D. TF ČZU Praha
OVOJP: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc. ZF JU Č. Budějovice
(2. členství, 1. členství OŽV)
Předsednictvo schválilo nové členy RR časopisu JFS:
                                    prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
                                    doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo o přípravě nového programu MZe – NAZV a požádala členy Předsednictva, aby zaslali návrhy a připomínky k programu do týdne.
RNDr. J. Nedělník, Ph.D. informoval o stanoviscích AVO k metodice hodnocení výsledků výzkumu. Metodika by měla být RVVI nově otevřena a upravena i ve shodě se stanovisky Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu. V této věci podalo AVO podnět premiéru Ing. J. Rusnokovi s návrhem kompromisního řešení metodiky hodnocení. Stávající metodika by měla být zpochybněna a to s podporou MPO a MZe.
Ing. J. Čepl, CSc. upozornil na nutnost setkání s panem ministrem
Ing. M. Tomanem, CSc. s tím, že by mělo být obsahově navázáno na jednání s předchozím ministrem Ing. I. Fuksou.
Dále navrhl, aby v metodikách výzkumu byl přesně definován pojem „smluvní výzkum“.
Ad   9)  Jednání uzavřel předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc., poděkoval členům Předsednictva za aktivní účast a pozval je na odpolední rozšířené zasedání věnované problematice chovu koní.
Příští jednání Předsednictva se bude konat dne 1.10.2013 od 10,00 hod. na Orlíku. Na řádné jednání naváže rozšířené zasedání Předsednictva v gesci OVH.
Zpátky nahoru