skip to Main Content

Č.j. 930/13

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného v úterý dne 5.11.2013 od 10 hod. v Havlíčkově Brodě, v salonku hotelu Slunce, Jihlavská ul. 1985.

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.

                        Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Zastupování:   prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. – za prof. MVDr, Pavla Suchého, CSc.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous – předseda KV ČAZV

                        Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c., KV ČAZ

Pořad jednání: 1.   Zahájení

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace o přípravě výzkumných programů MZe a jednání s RVVI o úpravě metodiky hodnocení výsledků výzkumu – prof. Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. O. Chmelíková
 3. Vydavatelská činnost a propagace činnosti ČAZV – Ing. V. Podrázský, CSc., doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
 4. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 5. Různé
 6. Závěr

Ad  1)

Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Úvodem předal slovo řediteli VÚ bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. J. Čeplovi, CSc., který přivítal všechny přítomné a informoval o historii a činnosti ústavu v současnosti. Navržený pořad jednání byl členy Předsednictva schválen.

Ad  2)

Kontrola zápisu – úvodem bylo konstatováno, že k zápisu nepřišly žádné připomínky a otevřené hlavní projednávané body budou řešeny i na tomto Předsednictvu. Zápis byl schválen bez připomínek.

Ad  3)

Předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. a ředitelka odboru MZe Ing. O. Chmelíková informovali o stavu jednání na RVVI. Metodika hodnocení výsledků výzkumu byla schválena bez zohlednění připomínek rezortů a AVO.

 Předsednictvo souhlasí s tím, aby byla vyvinuta iniciativa na zodpovězení předložených připomínek k „Metodice“.

Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala o rozpočtu rezortu MZe na vědu a výzkum, resp. i jeho přepočtu a dopadech na některé ústavy.

Dále informovala o vyhodnocení výzkumného programu 2007 – 2012. Zpracované vnitřní připomínkoví řízení bylo odesláno na RVVI s předpokládaným dobrým hodnocením. Pro přípravu nových výzkumných programů NAZV je zabezpečen nový IT program.

 V současnosti je připravován v rámci rezortu materiál „Priority zemědělského výzkumu“. Na zpracování tohoto širšího materiálu se podílí i poradci MZe na úseku vědy a výzkumu. Na základě písemného sdělení místopředsedy ČAZV RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. projednalo Předsednictvo jím navržené tyto body:

 • zajistit podporu ze strany ČAZV při vydávání recenzovaných časopisů z vydavatelství Profi Press s.r.o. a jejich zachování v seznamu recenzovaných časopisů u RVVI. Předsednictvo souhlasí a považuje zachování odborných časopisů za velmi významné pro aplikaci výsledků výzkumu v praxi. Profi Press s.r.o. musí zajistit 50% recenzovaných článků.
 • zajištění zachování rostlinolékařského poradenství. Vzhledem k výzkumu a zejména ekonomickým dopadům Předsednictvo doporučuje jeho zachování.
 • podpora ČAZV nového návrhu „Metodiky“ hodnocení výsledků výzkumu. Předsednictvo souhlasí s podporou formou dopisu premiérovi. Konečná verze k projednání v Předsednictvu bude připravena před jednáním Předsednictva dne 3.12.2013.

Usnesení: 

         1. Předsednictvo ČAZV podporuje zařazení vydávaných recenzovaných časopisů v Profi Pressu  s.r.o. do seznamu hodnocených recenzovaných časopisů v souboru RVVI.

 1. Předsednictvo ČAZV podporuje zachování rostlinolékařského poradenství a souhlasí se žádostí 1. náměstku Ing. S. Kozákovi v této věci.
 2. Předsednictvo ČAZV podporuje úpravy „Metodiky“ společně s rezortem MZe a AVO. Konečná verze „Metodiky“ bude schválena na Předsednictvu dne 3.12.2013.
 3. K zajištění tohoto usnesení zmocňuje Předsednictvo předsedu a místopředsedu ČAZV oslovit příslušné instituce vč. předsedy vlády ČR, jakožto představitele RVVI a současně informovat i ministra zemědělství.

Ad  4)

Předsednictvo bylo informováno o průběhu jednání Vydavatelské rady, kde byly projednávány i jednotlivé varianty zpoplatnění příspěvků vědeckých časopisů ČAZV. Tržba při poplatku 200 EUR by dosáhla částky cca 2,3 mil. Kč za předpokladu zachování počtu publikovaných příspěvků. Režijní náklady by však snížily čistý příjem nejméně o 0,5 mil Kč.

 Dle sdělení RNDr. M. Braunové by snad byla překonatelná i bariéra, kdy ne všechny časopisy pracují v redakčním systému ČAZV. Pro potřeby MZe je třeba zpracovat informaci o přínosech vydávaných časopisů v ČAZV, a to do 15.11.2013. Materiál připraví VR.

 • Ve věci přípravy publikace „Osobnosti“ byly úkoly na tomto úseku projednány rovněž ve VR, zápis byl členům Předsednictva předán a je součástí zápisu. Práce by měly být dokončeny do konce toho roku a v prvním čtvrtletí 2014 by probíhaly redakční práce a vlastní vydání by mělo proběhnout ve druhém pololetí 2014. Za dílčí části dle oborů musí garantovat obsah jednotlivé odbory, a to včetně jednotlivých osobností.
 • Propagace výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec je připravována – některé odbory již návrhy k publikaci zaslaly. První úvodní článek bude pojednávat o historii a činnosti ČAZV v současnosti. Jakmile bude k dispozici alespoň 5 – 6 příspěvků, pak bude zahájeno jednání s šéfredaktorem Ing. Přibíkem o zahájení publikace jedenkrát za měsíc.
 • T. Doucha, CSc. upozornil na probíhající přípravy o zpracování PRV strategie pro příští sedmileté období, tj. roky 2015 – 2022.
 • Uvedený program zahrnuje části rozvoj vzdělávání, inovace, rozvoj technologií apod. Na těchto zpracovávaných bodech by se měla podílet i ČAZV. Je třeba najít cesty, jak by se do těchto prací ČAZV mohla aktivně zapojit.

Ad  5)

Příprava zasedání UEAA je zajišťována jednak na úrovni organizační: Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c.,  a odborné – vědecký pracovní výbor ve složení: doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. a RNDr. Miroslav Griga, CSc. (ORV), prof. RNDr. František Kocourek, CSc. (ORL), prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D. a prom. biolog Karel Novák, CSc. (OŽV), prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (OVL), prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (OVOJP a OPTT).

Uvedené skupiny připraví do 20.11. podkladové materiály pro jednání v Královské švédské zemědělské akademii (KSLA) ve dnech 21. – 21.11.2013 ve Stockholmu.

Jednací místnosti v Praze ve Slezské 7 jsou u SVS rezervovány na dny 11.9. – 13.9.2014.

Program navrhne Předsednictvu organizační výbor na základě jednání s KSLA. Pozváno bude cca 25 evropských akademií. Ubytování a cestovní výlohy si hradí každá delegace sama. Náklady vzniknou na dopravu v případě exkurze a na společnou večeři.

Odborný seminář k problematice GMO by proběhl první den 11.9. (čtvrtek) odpoledne a pokračoval by ev. druhý den 12.9. pátek dopoledne. Odpoledne by mohla být zajištěna exkurze nebo volno a exkurze 13.9. (sobota). Večer 11.9. by mohla být zajištěna společná večeře.

Celé jednání by se mělo konat pod záštitou ministra zemědělství.

Ad  6)

Předsednictvo rozhodlo, že změny v OJŘ, již dříve na projednané a schválené Předsednictvem, budou předloženy Radě ČAZV ke schválení až před jejím jednáním v květnu 2014.

Ad  7) Různé            

 • Předsednictvo schvaluje rozšíření RR časopisu Soil and Water Research o Dr. Ing. Bořivoje Šarapatku, CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Jménem odboru RV a vedení VÚB v Havlíčkově Brodě pozval ředitel J. Čepl, CSc. přítomné na odpolední rozšířené zasedání Předsednictva spojené se seminářem na téma „Historie a současnost bramborářského výzkumu v ČR“.

Ad  8)

Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. s tím, že pozval členy Předsednictva na příští jednání Předsednictva, které se bude konat dne 3.12.2013 v sekretariátu ČAZV v Praze.

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru