skip to Main Content

 

                          Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 15.5.2012 od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7.

 

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Jan Drbohlav, CSc.

                        prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

Hosté:             Ing. Jan Budský, odbor výzkumu MZe

                        Mgr. Hana Jirkalová, odbor výzkumu MZe

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Informace o veřejných soutěžích MZe – Ing. O. Chmelíková
 4. Vyhodnocení vyhlášených soutěží ministra zemědělství – Ing. J. Budský, všichni členové Předsednictva
 5. Příprava tiskové konference s AK ČR – prof. V. Skřivanová, CSc.
 6. Odsouhlasení návrhů na udělení bronzových medailí a čestných uznání na Radě ČAZV – Mgr. J. Lipavský, CSc.
 7. Organizační zajištění jednání Rady ČAZV a projednání zpráv o činnosti ČAZV, VR, KV, zprávy o hospodaření a návrhu změny OJŘ – všichni členové Předsednictva
 8. Různé
 9. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a seznámil je s programem dopoledního jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že hlavní úkoly jsou plněny průběžně a jejich zajištění je na pořadu jednání tohoto Předsednictva. Zápis z jednání Předsednictva ze dne 3.4.2012 byl Předsednictvem schválen bez připomínek

Ad  3)    Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo o probíhajících veřejných soutěžích, které budou nadále tak i nová soutěž po dohodě s RVVI zajišťovány jako jednokolové. Zástupci MZe jsou ve stálém styku s vedením RVVI. Předsednictvo vyjádřilo názor, že členem RVVI by měl být zástupce rezortu který je významný příjemce prostředků.

               Dále upozornila na skutečnost, že několik projektů v rámci vyhlášených soutěží NAZV nemá odpovídající výsledky do RIV, což vyvolává značné problémy při hodnocení programů.

               Současně probíhá analýza činnosti všech VÚ v.v.i. rezortu v souvislosti s tím, že má být v rámci rezortu snížen celkový počet organizací. Dále doplnila, že pro soutěž NAZV platí, že organizace, která podává projekt jako řešitel, musí mít registrován výzkum ve své činnosti.

Ad  4)    Ing. J. Budský tajemník hodnotící komise soutěží ministra zemědělství za nejlepší dosažený výsledek výzkumu, informoval Předsednictvo, že do soutěže mladých vědeckých pracovníků je přihlášeno 17 výsledků výzkumu a do soutěže o nejlepší realizovaný výsledek je podáno 5 návrhů na ocenění.

               Předsednictvo na základě předložených přehledů určilo zpravodaje k jednotlivým hodnoceným výsledkům. Zpravodaj zajistí návrhy oponentů s tím, že soutěže by měly být vyhodnoceny na Předsednictvu dne 12.6.2012 v Kostelci nad Černými lesy.

Ad  5)    Prof. V. Skřivanová, CSc. informovala Předsednictvo o přípravě TK společně s AK k problematice ŽV v ČR. Tématem k jednání je navržena otázka „Proč klesá soběstačnost ve výrobě potravin, když ve výsledcích chovu hospodářských zvířat jsme na předních místech v EU“. Zaměření TK bylo projednáno s Ing. E. Línkovou. Zájem o výsledky TK má i Zemědělský svaz ČR.

Ad  6)     Předsednictvo odsouhlasilo udělení bronzových medailí a čestných uznání takto:

             Udělení bronzových medailí – Rada ČAZV 15.5.2012

ORV               Ing. Jaromír Chochola, CSc.          

ORL               Ing. Štěpán Kužma

                        Ing. Ivan Konečný, CSc.

                        Ing. Miroslav Lánský

                        Ing. Helena Macková

                        Ing. Věra Mokrá, CSc.

                        doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc.

                        Ing. Milan Zapletal, CSc.

OVL               MVDr. Karel Kovařík

OZTEV          Ing. Jan Bouček, Ph.D.

OPTT             prof. Ing. Zděněk Bubník, CSc.     

                        Ing. Jiří Cuřín, CSc. 

                        Ing. Vladimír Černý

                        prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. 

OVOJP          doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.

OP                  Ing. Karel Mašát

OVH              doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. (uděleno v r. 2011, dodatečné předání)

                        Ing. Jiří Poláček

                        prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.

ČAZV             RNDr. Marcela Braunová  

               Udělení čestných uznání – Rada ČAZV 15.5.2012

ORV            Ing. Jiří Diviš, CSc.

                        prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

                        prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.

                        Ing. Jiří Havel, CSc.

OŽV               Ing. Radko Loučka, CSc.

OVOJP          prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

                        prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

OP                  prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.

Ad  7)     Předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. uvedl, že zahájí zasedání Rady a celé jednání bude dále moderovat místopředseda ČAZV prof. J. Hron, DrSc.

           Pořad jednání byl schválen a jednotlivé body pořadu budou zajištěny takto:

Předsednictvo navrhlo za členy mandátové komise Ing. J. Káru, CSc. a P. Šmirouse, CSc., za členy návrhové komise doc. R. Váchu, Ph.D.,    Ing. S. Palíka, CSc. a Ing. S. Vavreinovou, CSc. Zapisovatelem byl navržen Ing. V. Hrubý, CSc., ověřovatelem zápisu Mgr. J. Lipavský, CSc.

(3 a 4) Za MZe vystoupí ředitelka Ing. O. Chmelíková, za MŽP nebyl ohlášen žádný host, pan ministr Chalupa se omluvil.

(5)    Udělení medailí bude moderovat RNDr. J. Nedělník, Ph.D.

 (6)    Zprávy o činnosti budou předneseny dle pozvánky.

 (7)    Schválení proběhne dle návrhu předloženém členům Rady.

(8)    Plnění usnesení Rady je obsaženo ve zprávě KV a dále doplní informaci    Ing. S. Palík, CSc. v souvislosti s náplní nového usnesení z jednání Rady.

 (9)    Diskuse – k diskusi budou vyzváni zejména hosté jednání z profesních a zájmových organizací.

(10) Usnesení

(11) Závěr – průběh jednání zhodnotí předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc.

Ad  8)    Různé

 • Předsednictvo schválilo nové členy redakčních rad:

– nový člen RR Research in Agricultural Engineering

                Dr. K.S.Zakiuddin, University Nagpur, Indie

–   nový člen RR Soil and Water Research

                prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, ČZU Praha

 • Předsednictvo schválilo nového člena Odboru vodního hospodářství:

             – RNDr. Pavel Novák, VÚMOP, v.v.i. Praha 5 – Zbraslav

a nové členy Odboru pedologie:

            – prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, ČZU Praha

            – doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., ČZU Praha

            – RNDr. Pavel Novák, VÚMOP, v.v.i. Praha 5 – Zbraslav

 • Dále Předsednictvo bere na vědomí rozšíření členské základny za minulé období půl roku o cca 30 členů s tím, že opět upozorňuje a žádá odbory při přijímání nových členů ČAZV respektovat Předsednictvem schválená kritéria, která by měl navržený člen splňovat:          

            – etický kodex

            – titul Ph.D.

      – minimální doba praxe ve výzkumu 10 let

      – u dlouholetých pracovníků výzkumu a osvědčených praktiků nemusí být podmínkou titul Ph.D.

      – mladší vědečtí pracovníci s krátkou praxí by měli být před přijetím zapojeni do práce v komisích odboru

Uvedená kritéria Předsednictvo požaduje umístit na www stránky ČAZV

 • V. Hrubý, CSc. upozornil Předsednictvo na další krácení rozpočtu ČAZV a to tak, že kromě 1,3 mil Kč k 1.1.2012 musí být dále sníženy náklady o dalších 600 tis. Kč, které musí být k 31.12.2012 na účtu ČAZV pro potřeby MZe a MF k vyrovnání rozpočtových deficitů. Uvedený zásah bude znamenat snížení průměrných platů v ČAZV o cca 1500 – 2000 Kč při narůstajících požadavcích na množství a kvalitu práce (růst IF časopisů vyvolává vyšší pracovní zátěž redakční práce i sekretariátu).
 • J. Nedělník, Ph.D. v této souvislosti upozornil na možné východisko, tj. zpoplatnění přístupu k časopisům elektronickou cestou a ev. i zpoplatnění publikace příspěvků v jednotlivých časopisech.
 • Ředitelka Ing. S. Vavreinová, CSc. představila nového člena Předsednictva pana ředitele VÚM Ing. Petra Roubala, CSc., který se stal členem na základě zvolení do funkce předsedy OPTT. Ředitel Ing. P. Roubal, CSc. pracoval dlouhodobě v oblasti aplikovaného výzkumu v mlékárenství.

Ad   9)   Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc., poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání a pozval členy Předsednictva na zasedání Rady ČAZV a na další jednání Předsednictva v Kostelci nad Černými lesy dne 12.6.2012.

 

 

Zpátky nahoru