skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
                             
konaného dne 26.6.2012 od 10,00 hod. v sekretariátu ČAZV

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. Ing. Jan Hron, DrSc.

                        RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

                        prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

                        Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

                        doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

                        doc. Ing. Ladislav Koutný, Ph.D.

                        Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Zastupování:   Ing. Ctibor Perlín, CSc. za Ing. Vavreinovou, CSc.

Hosté:             Ing. Jan Budský, odbor výzkumu MZe

                        Ing. Stanislav Mihulka, CSc. – redaktor publikace Osobnosti …

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Vyhodnocení jednání Rady ČAZV a projednání úkolů vyplývajících z usnesení Rady ČAZV
 4. Informace o veřejných soutěžích MZe – Ing. O. Chmelíková
 5. Vyhodnocení vyhlášených soutěží ministra zemědělství – Ing. J. Budský, všichni členové Předsednictva
 6. Příprava tiskových konferencí (TK) s AK ČR – zhodnocení TK OŽV – prof. V. Skřivanová, CSc.
 7. Informace o vydavatelské činnosti vědeckých časopisů a publikace Osobnosti – prof. V. Podrázský
 8. Plán činnosti na II. pololetí 2012 – všichni členové Předsednictva
 9. Různé
 10. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že úkoly vyplývající z předchozích jednání jsou plněny a jsou i na pořadu jednání tohoto Předsednictva. Zápis z jednání Předsednictva ze dne 15.5.2012 byl Předsednictvem schválen bez připomínek

Ad  3)    Předsednictvo konstatovalo, že Rada ČAZV konaná dne 15.5.2012 proběhla v souladu s pozvánkou a OJŘ. Úkoly vyplývající z usnesení jsou plněny. Na úseku prezentace uplatnění výsledků výzkumu v praxi je připravována série dalších tiskových konferencí, organizovaných odbory společně se zájmovými organizacemi, AK ČR, PK ČR apod.

Úkoly týkající se vydavatelské činnosti zajistí Vydavatelská rada, která musí být urychleně svolána, nejdéle v měsíci září.

Ad  4)    Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo o průběhu veřejných soutěží. Do nové veřejné soutěže bylo podáno 269 přihlášek, probíhá otvírání obálek. Práce NAZV je hodnocena velmi dobře a je srovnatelná nebo lepší než TA ČR.

V rámci jednání s RVVI by měla být prosazena možnost užití 1 % rozpočtu z grantu na transfer, využití a realizaci výsledků výzkumu v praxi.

Odbor výzkumu svolá na samostatné jednání zástupce VVI působící v rámci rezortu MZe, a to za účasti pana náměstka ministra Mgr. J. Macha.

 V příštím roce mělo dojít ke krácení prostředků na výzkum ve výši 22 mil. Kč, ale 11 mil. Kč na účelové prostředky zůstává a krátí se pouze 11 mil. Kč na institucionální prostředky.

Ad   5)    Přítomný tajemník komise pro vyhodnocení soutěží ministra zemědělství Ing. J. Budský zajistil přípravu vyhodnocení přihlášek do obou soutěží. Předsednictvo rozhodlo o konečném pořadí oceněných. Zápis z této části jednání vypracuje Ing. J. Budský.

Dále bylo konstatováno, že by bylo vhodné zajistit předání ocenění ministra zemědělství na výstavě Země živitelka tak, aby toto bylo předáno ještě za účasti představitelů státu, tj. prezidenta, premiéra, ministra zemědělství. V době jejich nepřítomnosti na závěr slavnosti se stává předání ceny ministra nedůstojným. V této věci vede jednání Ing. J. Budský se sekretariátem ministra.

Ředitelka Ing. O. Chmelíková upozornila, že odbor výzkumu bude mít na výstavě Země živitelka vlastní stánek a pozvala přítomné k jeho návštěvě.

Ad   6)  Prof. V. Skřivanová, CSc. informovala Předsednictvo o průběhu TK zaměřené na uplatnění výsledků výzkumu v oboru živočišné výroby. Konference byla zorganizována ve spolupráci s AK ČR. TK uvedl prezident AK ČR Ing. J. Veleba s tím, že zdůraznil význam a úlohu výzkumu v celém řetězci zvyšování produktivity, efektivity a konkurenceschopnosti našeho zemědělství. TK měla ohlas i v tisku, zejména v týdeníku Zemědělec.

V diskusi k této problematice byla uplatněna prezentace výsledků výzkumu a bylo konstatováno, že chybí napojení inovací v transferu výsledků výzkumu na Program rozvoje venkova (PRV). V rámci rezortu je za transfer výsledků výzkumu do praxe odpovědný ÚZEI.

Příští TK bude věnována potravinářskému výzkumu a bude zajištěna oběma odbory ve spolupráci s PK ČR počátkem října 2012. Informace o přípravě konference bude podána na jednání Předsednictva ve středu dne 29.8.2012, tj. den před zahájením výstavy Země živitelka.

Předsednictvo poděkovalo prof. V. Skřivanové, CSc. za úspěšnou přípravu a realizaci TK.

Ad   7)    K vydavatelské činnosti ČAZV byl pozván jako host jednání odpovědný redaktor za přípravu publikace osobností Ing. S. Mihulka, CSc. Ten informoval  Předsednictvo o stavu prací v jednotlivých oborech s tím, že je stále upřesňována metodika a obsahové uspořádání publikace. Obtížné je zajištění materiálů ze starší doby, zejména z období před II. Světovou válkou, o období Rakousko-Uherska nemluvě. V této věci musí sehrát hlavní úlohu spolupracující redaktorka Mgr. Š. Steinová z NZM. Rovněž je třeba vyjasnit úroveň spolupráce ČAZV s NZM, zejména pak podíl NZM na celé publikaci z hlediska financování a prezentace na veřejnosti. Z uvedeného důvodu navrhla ředitelka Ing. O. Chmelíková svolání společné schůzky s ředitelem NZM Ing. Z. Novákem za její účasti a dále účasti předsedy a tajemníka ČAZV. Schůzka bude svolána  sekretariátem ČAZV v co nejkratší době.

Řada zpracovatelů  z odborů vznáší dotazy k věkové hranici uvedení osobností do publikace. Původní hranice byla Předsednictvem stanovena v roce 2009-2010, tj. tehdy na 75 let (rok narození 1935 a dříve) u žijících osobností. Vzhledem k časovému posunu vydání publikace nejméně na rok 2013 dojde i k posunu hranice roku narození nejméně o 3-4 roky, tj. rok 1938 vč., těžiště práce však bude v době před rokem 1945, kde bude v té době působící osobnosti obtížné vyhledávat a dohledávat jejich charakteristiku a osobní údaje. V tomto směru je třeba zajistit spolupráci s NZM. Redakční skupina publikace osobností bude svolána na září – říjen 2012.

Na úseku vydávání vědeckých časopisů pracuje redakce bez zpoždění. Jednotlivá čísla časopisů jsou včas připravována. Z hlediska financování se jeví vzhledem k opakovanému krácení (celkem cca 2 mil. Kč) jako obtížné zajištění ocenění předsedů RR. Detailní rozbor hospodaření ve II. pololetí 2012 bude zpracován v červenci a přednesen na Předsednictvu dne 29.8.2012.

Jednání VR bude svoláno v září 2012 s tím, že bude ve spolupráci s prof. M. Tomanem, CSc. připravena osnova koncepce vydavatelské činnosti ČAZV v souladu s Usnesením Rady ČAZV.

Ad   8)    Plán činnosti na II. pololetí je dán plánováním jednání Předsednictva ČAZV takto:

          29.8. 2012 – jednání Předsednictva v Jihočeském kraji v návaznosti na zahájení
                             výstavy Země živitelka dne 30.8.2012, místo bude určeno na pozvánce (Volary ev. Vodňany)

          2.10. 2012 – jednání Předsednictva v Praze – ev. v případě rozšířeného zasedání a místě konání
                              odborného semináře  pravděpodobně OLH, (místo červnového zasedání)

          6.11.2012 –  jednání Předsednictva v Praze ev. v případě rozšířeného zasedání na místě konání
                              odborného semináře –  nutno upřesnit

          4.12.2012 – jednání Předsednictva v Praze, sekretariát ČAZV
            8.1.2013 – jednání Předsednictva v Praze, sekretariát ČAZV

Předsednictvo vyzývá odbory, aby do příštího jednání dne 29.8.2012 navrhli uspořádání rozšířených zasedání dne 2.10.2012 (OLH) a dále 6.11.2012.

      Ad  9)    Různé

 • Předsednictvo schválilo přijetí Ing. Zdeňka Volka, Ph.D. za člena ČAZV v Odboru živočišné výroby
 • Předsednictvu byl předložen Ukrajinskou zemědělskou akademií návrh dohody o spolupráci – viz příloha. Připomínky k návrhu dohody je třeba zaslat do sekretariátu do konce července, tak aby mohla být dohoda po připomínkách schválena na jednání Předsednictva dne 29.8.2012.
 • Předsednictvo bylo informováno o převzetí místopředsednické funkce v Unii evropských zemědělských akademií (UEAA) na jednání ve Švédské královské zemědělské akademii ve Stockholmu (cestovní zpráva Ing. Hrubý, CSc. v příloze).
 • Předsednictvo schvaluje převzetí předsednictví v této organizaci po roce 2014 a současně i závazek uspořádat v Praze k 90. výročí založení ČAZV zasedání UEAA a zajištění odborného semináře k problematice „Využití GMO v zemědělství“.
 • V souvislosti s připravovaným vydáním publikace Osobnosti české zemědělské vědy 1900-2000 připraví sekretariát žádost na MZe panu náměstkovi Mgr. J. Machovi a zařazení této publikace do edičního plánu MZe. Vydání publikace vzhledem ke škrtům nelze z rozpočtu ČAZV zajistit.
 • Ředitelka Ing. O. Chmelíková vyzvala Předsednictvo i sekretariát k trvalému informování veřejnosti jak o činnosti ČAZV, tak významných aktualitách a výsledcích výzkumu v oboru zemědělství.
 • Předsednictvu bude sekretariátem rozeslán program konference Euragri 2012, která se bude konat ve dnech 1.-2.10.2012 ve Vídni.

Na toto jednání je možno se individuálně přihlásit. Bližší oficiální informace ev. poskytne Ing. L. Jeřábek, pracovník odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe.

Ad 10) Jednání zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. s tím že poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání a pozval členy Předsednictva na příští jednání, které se bude konat v Jihočeském kraji dne 29.8.2012. Jednání se uskuteční jako rozšířené s odpoledním seminářem k problematice chovu masného skotu ve Volarech nebo ve Vodňanech se zaměřením na chov drůbeže.

 

 

 

Zpátky nahoru