skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 3.4.2012 v zasedací místnosti VÚŽV, v.v.i. v Uhříněvsi

 

Přítomni:       dle prezenční listiny

Omluveni:     prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Ing. Jan Drbohlav, CSc.

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.

Hosté:           Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c. – místopředseda KV ČAZV

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. –  za doc. L. Koutného, Ph.D.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Informace o veřejných soutěžích MZe – Ing. O. Chmelíková
 4. Tisková konference s AK ČR – RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 5. Vyhodnocení zasedání pléna členů ČAZV – Mgr. J. Lipavský, CSc.
 6. Příprava jednání Rady ČAZV – zpracování zpráv o činnosti ČAZV, VR, zpráva KV – všichni členové Předsednictva
 7. Různé
 8. Závěr

 

Ad   1) Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a seznámil je s programem dopoledního jednání a odpoledního rozšířeného zasedání ve formě semináře „Genomika v chovu zvířat“ v gesci OŽV. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad   2) Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že úkoly ze zápisu jsou plněny a jsou i na pořadu jednání tohoto Předsednictva. Zápis z jednání Předsednictva 13.3.2012 byl v bodě 7. Různé upraven tak, že za člena ČAZV do odboru RV byl přijat Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D. Omylem byl uveden Ing. Milan Kobes, Ph.D. V ostatních bodech byl zápis schválen bez připomínek.

Ad   3) Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo o probíhajících jednáních s RVVI, zejména jednáních o změně vyhlašovaných soutěžích NAZV na jednokolové. V programu KUS jsou vyjasňovány otázky spolufinancování v rámci třetího podprogramu – program pro státní správu.

V rámci ověřování uzavřených smluv na MZe je ověřována i stávající smlouva uzavřená pro zajištění průběhu soutěží NAZV se softwarovou firmou Ing. Hálka. Předsednictvo upozornilo, že na základě rizik, která se již projevila i v jiných grantových agenturách, je třeba při prováděných změnách, tj. při ev. změně smluv postupovat tak, aby nebylo narušeno vyhlašování a vyhodnocování soutěží NAZV.

Stejně tak je věnována pozornost i otázce výběru oponentů. Této problematice bude věnován i samostatný seminář na MZe. Současně probíhají soutěže ministra zemědělství pro nejlepší výsledek výzkumu mladého vědeckého pracovníka a nejlepší realizovaný výsledek výzkumu. Obě soutěže vyhodnocuje Předsednictvo ČAZV. Konečný termín přihlášení do obou soutěží je 26.4.2012, nejpozději do 15,00 hod.

Ad   4) Mgr. J. Lipavský, CSc. a RNDr. J. Nedělník, Ph.D. informovali Předsednictvo
o průběhu tiskové konference (dále jen TK), která byla připravena společně s AK ČR a uskutečnila se 22.3.2012 v sídle AK ČR.

TK byla zaměřena na seznámení veřejnosti s výsledky výzkumu v oblasti rostlinné výroby. Prezident AK ČR podpořil na TK zemědělský výzkum a přislíbil podporu konání dalších TK na témata z dalších oborů. Příští TK by měla proběhnout v gesci OŽV, ev. společně s OVL.

Ze strany AK byla vedena příprava TK zcela profesionálně a ze strany redakcí se účastnilo nejméně 15 médií.

Na www stránky ČAZV a do médií byla dána informace o konání TK, kterou připravil RNDr. J. Nedělník, Ph.D. a předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc.

Předsednictvo současně konstatovalo, že je třeba trvale zvyšovat propagaci výsledků zemědělského výzkumu ve veřejnosti. Z tohoto důvodu doporučuje pokračovat v sérii TK a dále navrhuje po dohodě a s podporou MZe zajistit prezentaci výsledků výzkumu a ČAZV v rámci odborných výstav zaměřených průřezově, i na specializovaných výstavách. Jedná se o výstavy Země živitelka, Techagro, Salima ap. Posílena by měla být i pozice výzkumu a propagace v rámci MZe (nástěnky, ap.). Pozornost je třeba věnovat i přípravě priorit Společné zemědělské politiky v příštím období po roce 2013, a to včetně priorit a inovací výzkumu, které musí být kompatibilní s prioritami EU.

Ad   5) Předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. zhodnotil průběh pléna jako úspěšný, stále je však nízká účast členů na jednání (cca 50% aktivních členů). Na některé poznámky ve vztahu k zemědělskému výzkumu mělo být bezprostředně reagováno.

Po společenské stránce, předání medailí ap., proběhlo plénum bez výhrad.

Ad   6) Příprava jednání Rady je organizačně zajištěna. Jednací místnosti jsou rezervovány v Slezské ul. č. 7, jednací sál a Modrý salonek. Předsednictvu byl předložen návrh pořadu jednání Rady ČAZV, který Předsednictvo schválilo s úpravami, vypuštění volby volební komise, neb se volby nepředpokládají. Předsednictvu byly v podkladových materiálech předány zprávy o činnosti Kontrolního výboru (KV) a Vydavatelské rady (VR) a dále podklad skutečnosti hospodaření za rok 2011 a dále návrh rozpočtu ČAZV na rok 2012.

V zájmu věcné přípravy jednání Předsednictva je třeba zaslat sekretariátu v co nejkratším termínu návrhy na udělení bronzových medailí a čestných uznání, nejlépe do 15.4.2012. Stejně tak je třeba předat i zprávy o činnosti odborů.

Uvedené zprávy o činnosti odborů, Předsednictva, KV, VR a zpráva o hospodaření v roce 2011 a rozpočet na rok 2012 budou rozeslány s pozvánkou na jednání Rady ČAZV.

V souvislosti s čerpáním prostředků ČAZV navrhl KV, aby vyšší výdaje a roční smlouvy nad 100 tis. Kč spolupodepisoval s tajemníkem ČAZV i předseda,
ev. místopředseda ČAZV po projednání na Předsednictvu. V tomto smyslu bude navržena úprava Organizačního a jednacího řádu ČAZV (OJŘ), kterou by měla schválit Rada ČAZV. Návrh změny OJŘ bude rozeslán členům Rady před jednáním.

Předsednictvu bude předložen návrh rozpočtu ČAZV na rok 2012 v obvyklé struktuře a čtvrtletně bude předkládána zpráva tajemníka o hospodaření.

Ad   7)     Různé

 • Část členů Předsednictva upozornila, že některé části připravované publikace „Osobnosti zemědělského výzkumu“ je třeba dále upřesnit a vhodnou formou informovat jak členy Předsednictva, tak i jednotlivé zpracovatele za odbory.
  Je třeba zpracovat a upřesnit „Osnovu“ celého textu, členění a obsah jednotlivých kapitol, a to do jednání Rady, kde by mohly být vzneseny dotazy na postup prací a náplň publikace. Zpracování podkladu zajistí sekretariát s Ing. S. Mihulkou, CSc.
 • V diskuzi upozornil RNDr. J. Nedělník, Ph.D. na probíhající organizační změny v dozorových orgánech MZe (ÚKZÚZ, SRS), ap.
 • Na základě návrhu Odboru pedologie (OP) Předsednictvo podporuje stanovisko ředitele Ing. J. Hladíka, Ph.D. ve věci nesouhlasu s postupem při krácení prostředků na jednotlivé projekty v TA ČR. Jedná se o nepřipravený a nekoncepční administrativní zásah.
 • OP navrhuje schválit za nového člena Ing. V. Horvátovou – Předsednictvo souhlasí.
 • ORV navrhuje a Předsednictvo schválilo doplnění RR časopisu Horticultural Science o dva členy:

Markus Kellerhals, Forschungsanstalt, Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Švýcarsko

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Z redakční rady odstupuje:

Dr. Walter Müller, Švýcarsko

 • Předsednictvo po krátké diskuzi k přijímání nových členů do odborů a do ČAZV konstatovalo, že za členy by měli být v odborech přijímáni vědečtí pracovníci s vědeckou hodností, autoři patentů a vynálezů, s ověřenou praxí a kvalitními publikacemi. Současně by měli být za členy přijímáni i uznávaní odborníci s praxí, spolupracující s vědeckými a výzkumnými institucemi, univerzitami ap. při zavádění výsledků výzkumu do praxe.

Mladí vědečtí pracovníci mohou po určitou dobu před přijetím do ČAZV pracovat v komisích odboru jako členové komise a posléze mohou být navrženi za členy odborů a ČAZV.

Ad   8) Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc., poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání a pozval členy Předsednictva na rozšířené jednání Předsednictva v odpoledních hodinách. Současně poděkoval ředitelce VÚŽV, prof. V. Skřivanové, CSc. za přípravu obou zasedání Předsednictva ČAZV v areálu VÚŽV v Uhříněvsi.

Zpátky nahoru