skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 1.7. 2014 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV, v budově MZe, Těšnov  65/17

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:        RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

                        Ing. Olga Chmelíková

Hosté:              Ing. Jan Budský, oddělení výzkumu MZe

                        Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV

                        Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Zastupování:  Ing. Viktor Mareš, MBA, vedoucí Oddělení výzkumu MZe – za Ing. Olgu Chmelíkovou, ředitelku Odboru výzkumu,
                       vzdělávání a poradenství

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu Předsednictva 3.6.2014
 3. Vyhodnocení soutěží ministra MZe ČR a průběh soutěží NAZV
 4. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ
 5. Vydavatelská činnost na úseku VČ a příprava publikace „Osobnosti“
 6. Různé
 7. Závěr

 

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné hosty a členy Předsednictva. Pořad jednání byl schválen.

Ad  2)    Předsednictvo schválilo zápis z jednání Předsednictva dne 3.6 2014 bez připomínek.

Ad  3)    Projednání tohoto bodu probíhalo za účelem vyhodnocení soutěží ministra zemědělství. Zápis z tohoto jednání bude zpracován tajemníkem hodnotící komise Ing. J Budským, pracovníkem oddělení výzkumu MZe ČR.

O vyhlášených soutěžích NAZV informoval Předsednictvo Ing. V. Mareš, MBA, zástupce ředitele Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe. Soutěž NAZV byla vyhlášena 18.6.2014 s termínem podání přihlášek projektů do 29.8.2014. Výsledek přijatých projektů bude oficiálně vyhlášen 20.1.2015.

Dále informoval Ing. V. Mareš, MBA o přidělení prostředků na výzkum v letech 2015 až 2017 – 26,0 mld. Kč, s ročními nárůsty v roce 2015 – 2,8 mld. Kč, v roce 2017 – 5,3 mld. Kč.

Z vyhodnocení výsledků jednotlivých ústavů vyplývá, že rezortní ústavy MZe zvýšily výsledek hodnocení o 15-20% mimo VÚZT, kde došlo k poklesu.

Dále byly diskutovány otázky hodnocení výsledků výzkumu, typy výzkumných výsledků, problematika excelentního výzkumu (hlášení návrhů do 3.7.2014 Ing. Budskému). Předání podkladů a údajů k smluvnímu výzkumu je třeba provést do 22.8.2014.

Ad  4)   Předsednictvo společně informovali Ing. V. Hrubý, CSc. a Ing. Z. Pastorek, CSc., prof h.c. o stavu příprav na jednání UEAA. Zatím se k jednání přihlásilo 12 akademií. Z tohoto důvodu bude po ověření adres zaslána opakovaná výzva.

Slavnostní zasedání se uskuteční dle programu 18.9.2014. Řídící výbor bude jednat již 17.9 2014 odpoledne v Modrém salonku nebo na sekretariátu.

Odbornou část odpoledního jednání „workshop“ k problematice GMO připravuje vědecký výbor pod vedením prof. M. Tomana, CSc., který se z tohoto jednání Předsednictva omluvil. Občerstvení ve Slezské 7 je objednáno u SUŠ Čakovice. Slavnostní večeře bude objednána v Obecním domě ve Francouzské restauraci, bude zajištěna krátká prohlídka Obecního domu a Grégrova sálu.

Druhý den setkání bude zahájen návštěvou VÚRV v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni s prohlídkou ústavu a informací o práci na úseku GMO. Po obědě navštíví účastníci Školní statek Lány a po skončení exkurze se vrátí do Prahy.

V zájmu pokrytí nákladů na celé zasedání budou osloveni sponzoři, kteří mohou ve Slezské 7 v předsálí umístit postery s propagačními materiály a prospekty. Smlouvu se zájemci připraví sekretariát. Případné možné sponzory a zájemce o propagaci jejich firmy nahlašte do sekretariátu. Ing. V. Hrubý, CSc. předběžně jednal o příspěvcích 5-10 tis. Kč za jednu společnost.

Předpokládaný rozpočet bude záviset na počtu účastníků, zatím počítáme včetně účastníků z ČR s 50 osobami.

              Výdaje:  večeře             17.9. řídící výbor                          10 osob      8.000,- Kč

                            občerstvení     18.9. Slezská 7, SUŠ Čakovice    50 osob    15.000,- Kč

                            večeře             18.9. Obecní dům                         50 osob  100.000,- Kč

                            prohlídka        18.9. Obecní dům                         50 osob      5.000,- Kč

                            autobus           18.9. celý den  (200 km)                               10.000,- Kč

                            občerstvení     18.9. Ruzyně, Lány                                       10.000,- Kč

                                                                                     celkem:                     148.000,- Kč

 Zdroje úhrad:

             – příspěvek ministra zemědělství – převzetí záštity                             50.000,- Kč

              – sponzorské a propagační přínosy 10 společností à 10.000,- Kč    100.000,- Kč

                                                                                                                         150.000,- Kč

              – rezerva – rozpočet ČAZV.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že je třeba urgentně zajistit alespoň 10 společností na sponzory a jejich propagaci. V jednacím sále budou umístěny postery s našimi vědeckými časopisy a informacemi o rezortních ústavech.

Možná je i propagace výzkumných pracovišť na samostatných posterech.

Ad  5)   Předsednictvo obdrželo od Ing. S. Mihulky, CSc., hlavního editora, kompletní materiál, který je připraven jako podklad pro zpracování publikace. Některé materiály však, jak se kontrolou na sekretariátu zjistilo, se v podkladech neobjevily, i když byly z odborů zaslány (osobnosti OEŘSI). Stejně tak i úvodní stati (kap. I.) se některé odbory po připomínkách připravují dopracovat.

Předsednictvo doporučilo, aby se do přípravy publikace vložila aktivně Vydavatelská rada a všichni členové Předsednictva jako zástupci odborů a jejich koordinátoři, kteří by jim měli dále podklady připravovat. Z tohoto důvodu se sejde předseda prof. Ing. V. Podrázský, CSc. se zástupci Vydavatelské rady a sekretariátu v co nejkratším termínu na pracovní schůzce s Ing. S. Mihulkou, CSc., který se nemohl na jednání Předsednictva dostavit.

Ing. V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo, že vedoucí redaktorka RNDr. M. Braunová požádala k 30.6.2014 o uvolnění z funkce vedoucí redaktorky. Jako novou vedoucí redaktorku navrhla Ing. E. Karskou, která k 1.7. 2014 uvedenou funkci převzala. Zástupkyní vedoucí redaktorky zůstává Ing. M. Knížková. RNDr. M. Braunová zůstává nadále jednou z redaktorek vydavatelského oddělení.

Prof. Ing. P. Suchý, CSc. informoval Předsednictvo, že proběhla opakovaná jednání s prof. K. Hruškou, CSc. ve věci vedení časopisu Veterinární medicína. V současnosti je zajišťováno vydání dvou zpožděných měsíčních časopisů (květen, červen), čímž může být ohrožen Impact Factor časopisu. Odbor veterinárního lékařství uvedenou informaci řeší i s tím, že výhledově by měl být proveden přechod na ERS užívaný v redakci ČAZV.

Ing. V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo o rozeslání návrhů smluv na vydání publikace Osobnosti s tím, že za příspěvek 10 tis. Kč bude poskytnuto ústavům a fakultám jednotlivě 10 ks výtisků publikace. V případě vyššího zájmu, je možno smlouvu upravit např. na 15 ks s příspěvkem 15 tis. Kč. Uvedené prostředky budou účelově vázány na vydání publikace. V případě nevydání budou vráceny dle smlouvy v plné výši. Všechny ústavy a fakulty, které se na publikaci přispějí, budou tam jmenovitě uvedeny a prezentována jejich činnost.

Z tohoto důvodu vstoupí sekretariát do jednání s MZe, zda by nebylo možno z části využít i publikaci Ministerstvem zemědělství na pracovištích zemědělského výzkumu, vč. části publikace v angličtině.

Ad  6)   Různé

 • Předsednictvo schvaluje návrh Odboru rostlinné výroby nové členy redakční rady časopisu Horticultural Science Ing. Karla Duška, CSc. a Ing. Martina Dubského, Ph.D.
 • Rudolf Votruba, CSc. požádal o uvolnění z funkce člena redakční rady.
 • Předsednictvo schválilo na návrh Odboru rostlinné výroby udělení bronzové medaile řediteli společnosti Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. M. Hochmanovi při příležitosti slavnostního zasedání k výročí založení ústavu.
 • V. Hrubý, CSc. upozornil předsedy odborů individuálně projednávat a vyřešit otázky členství v souvislosti s nezaplacením příspěvků ČAZV v minulých letech.
 • V. Hrubý, CSc. informoval o přípravě jednání Předsednictva dne 27.8. 2014, den před zahájením výstavy Země živitelka v Táboře – Mezinárodní testování drůbeže, s.p. Ústrašice. (Ústrašice 63, 390 02 Tábor). Zahájení jednání od 10,00 hod. Po skončení jednání Předsednictva a obědě proběhne odborný seminář v rámci rozšířeného jednání Předsednictva připravený zástupci Odboru živočišné výroby. Tématická odborná vystoupení budou zaměřena na chov drůbeže v ČR. V odpoledních hodinách proběhne exkurze do testovací stanice a následně přesun do Českých Budějovic.
 • Ubytování v Českých Budějovicích je zajištěno na koleji K4. Je třeba upřesnit a nahlásit potřebu noclehů na sekretariátu ČAZV. Dne 28.8. se uskuteční slavnostní předání cen ministra zemědělství, které předají společně ministr zemědělství M. Jurečka a předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Ceny budou předány v rámci oficiálního slavnostního zahájení výstavy Země živitelka.

Ad  7)    Závěr

Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., poděkoval za aktivní účast a pozval členy
Předsednictva na rozšířené zasedání Předsednictva 27. 8. 2014 od 10,00 hod. v Ústrašicích u Tábora. Současně popřál
všem příjemné prázdniny a dovolené.

 

 

 

 

Zpátky nahoru