skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 3.6. 2014 ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, Jíloviště

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

                         Ing. Olga Chmelíková

                         doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

                         prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

                         Ing. Petr Roubal, CSc.

Hosté:              doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. – ředitel VÚLHM, v.v.i.

                         doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. – VÚLHM, v.v.i., útvar ekologie lesa

                         Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

                         MgA. Tereza Fantová, grafička

Zastupování:    prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. – za prof. MVDr. Ing. P. Suchého, CSc.

                         prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. – za doc. Ing. Petra Homolku, CSc., Ph.D.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií (UEAA) k 90. výročí založení ČAZ
  Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c., prof. MVDr. M. Toman, CSc.
 4. Vyhodnocení průběhu jednání Rady ČAZV
  všichni členové Předsednictva
 5. Projednání plnění úkolů z usnesení a jednání Rady
 6. Průběh hodnocení vyhlášených soutěží ministra MZe ČR a NAZV
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 7. Různé
 8. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné hosty a členy Předsednictva. Předal slovo řediteli VÚLHM, v.v.i. doc. RNDr. Bohumíru Lomskému, CSc., který přivítal členy Předsednictva a pozval všechny účastníky jednání na odpolední rozšířené jednání Předsednictva a následnou návštěvu pracovišť ústavu.

Ad  2)    Kontrola zápisu z jednání Předsednictva dne 13.5. 2014 proběhla bez připomínek,  zápis byl schválen.

Ad  3)    O stavu příprav zasedání UEAA informoval Předsednictvo Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c. Z hlediska účasti není odezva na pozvání odpovídající představám. Omluvily se akademie ze tří států a účast potvrdily akademie zatím z osmi států. Byla odeslána druhá výzva. Organizačně je připravováno jednání na 18.9. v Domě zemědělské osvěty ve Slezské ul. v Praze za přítomnosti pana ministra zemědělství Ing. M. Jurečky a ev. i reprezentantů akademické obce.

Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. informoval o práci vědeckého výboru s tím, že odpolední jednání UEAA bude věnováno odborné problematice užití GMO v zemědělství. Bude se jednat o „workshop“, ne o vědecký seminář. Na jednání by měly jednotlivé akademie předat informaci o stavu výzkumu a využití GMO v zemědělství v jednotlivých státech. K situaci v ČR bude přednesen úvodní referát jako shrnující informace na 30 – 40 min. Dále by měli vystoupit zástupci pozvaných akademií.

Vědecký výbor připraví výchozí stanovisko za ČAZV s tím, že po jeho schválení bude v průběhu července přeloženo do angličtiny. Stanovisko k GMO bude třeba schválit na Předsednictvu dne 1.7.2014. Proto by do 20.6. měly jednotlivé odbory ČAZV zaslat vědeckému výboru stav výzkumu a názory na GMO v daném oboru.

V průběhu diskuze bylo prof. Ing. J. Přibylem, DrSc. konstatováno, že tradiční šlechtění probíhá bez námitek, šlechtění a práce s využitím GMO jsou napadány.

Doc. L. Koutný, Ph.D. doporučil celou vědeckou debatu a diskuzi zjemnit a odstranit hroty vznikající často z neznalosti problematiky.

Doc. T. Doucha, CSc. upozornil, že řada států a nejen Francie odmítají vyžívání GMO ve šlechtění a upozornil, že existují i jiné metody pro efektivní hospodaření a úspory pesticidů apod.

Prof. M. Toman, CSc. uvedl, že v oblasti veterinární medicíny a mikrobiologie vše běží s využitím GMO bez jakýchkoli potíží, včetně spolupráce s Centrálním registračním úřadem v Londýně.

Po skončení „workshopu“ bude cca od 19 hod. zajištěna společná večeře. Druhý den setkání navštíví zástupci UEAA v dopoledních hodinách pracoviště VÚRV, v.v.i., kde budou seznámeni s prací ústavu na úseku GMO. Po obědě účastníci navštíví Školní statek ČZU v Lánech.

Ad  4)   Průběh jednání Rady ČAZV byl účastníky hodnocen dobře a bez výhrad. Důležitá byla účast pana ministra zemědělství Ing. M. Jurečky na jednání a jeho sdělení k zemědělskému výzkumu. Stejně tak byla oceněna účast předsedy SAPV prof. Št. Mihiny, PhD., zástupce MŽP Bc. R. Sharfa a dalších hostů, zejména zástupců uživatelů výsledků výzkumu. Veškeré body jednání Rady byly řádně projednány a schváleny. Usnesení z jednání Rady bylo schváleno jednohlasně, nikdo nebyl proti a ani se nikdo nezdržel hlasování.

Ad  5)   Předsednictvo konstatovalo, že úkoly z jednání Rady ČAZV jsou plněny nebo ve smyslu usnesení z jednání jsou organizačně připravovány. Prezentace výsledků zemědělského výzkumu dle oborů probíhá pravidelně v týdeníku Zemědělec, a to jedenkrát měsíčně. Všechny odbory, mimo OEŘSI, předložily potřebné texty. OEŘSI by měl předložit informaci v co nejkratším termínu, tj. do 30.6.2014. Z jednání Rady byla v Zemědělci zveřejněna stručná zpráva.

Předsednictvu byla předložena osnova publikace „Osobnosti“. Po projednání bylo konstatováno, že je třeba sjednotit úvodní části o vývoji vědních oborů. Dále byl vzat Předsednictvem na vědomí rozsah publikace, cca 400 – 450 stran, z čehož by měla být nejméně polovina věnována „osobnostem“, zbytek vědním oborům a pracovištím výzkumu a vzdělávání. Financování vydání publikace „Osobnosti“ je připravováno tak, že budou požádány jednotlivé výzkumné ústavy a fakulty o příspěvek 10 tis. Kč s tím, že by recipročně obdržely zdarma 10 ks výtisků publikace. Stejně pak bude požádán o příspěvek odbor komunikace MZe s možností získání části nákladu pro potřeby MZe. Dopisy na uvedená pracoviště budou zaslány s návrhem smlouvy ze sekretariátu ČAZV v příštích dnech. Jednání se zúčastnila i MgA. T. Fantová, která připravuje grafickou úpravu titulní strany publikace. Z předložených návrhů byl vybrán vhodný návrh, který bude ještě na základě připomínek dále doplňován.

Ad  6)    Vyhodnocení vyhlášených soutěží ministra zemědělství probíhá dle harmonogramu soutěže. Konečné vyhodnocení se uskuteční na jednání Předsednictva, jehož členové působí ve funkci „hodnotitelské komise“, dne 1.7.2014 v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV v Praze od 10 hod. Účast členů Předsednictva na tomto jednání je nutná z důvodu schválení výsledků soutěže většinovým hlasováním členů „komise“ s tím, že účast je nezastupitelná.

Ad  7)   Různé

 • Předseda ČAZV informoval přítomné členy o setkání ředitelů resortních subjektů s nejužším vedením Ministerstva zemědělství, které se konalo 26.5. 2014. Prof. V. Podrázský, CSc. upozornil při jednání na nutnost dořešení otázky vlastnictví „Elektronického redakčního systému“ (ERS) užívaného ČAZV a zpracovaného firmou e-Fractal, s.r.o. Je třeba předejít situaci, která nastala v NAZV po úmrtí Hálka, kdy se nepodařilo dále kontinuálně užívat elektronický systém soutěží NAZV a bude třeba připravit nový software pro NAZV. Pan ministr v této věci odkázal na řešení ve spolupráci s panem Ing. Z. Adamcem, náměstkem pro úsek ekonomiky a informační technologie MZe. V případě neúspěchu při řešení obrátit se přímo na pana ministra.
 • R. Vácha, Ph.D. informoval o situaci ve vydavatelské činnosti, kdy zatím zástupci redakčních rad setrvávají na stanovisku nezpoplatnění příspěvků v časopisech ČAZV. Je třeba trvat na vyčíslení přínosu vědeckých časopisů ČAZV pro knihovnu ÚZEI vyplývající z výměny časopisů se zahraničím.
 • V. Hrubý, CSc. informoval, že projednal s předsedou OVL prof. P. Suchým, CSc. situaci v redakci VČ Veterinární medicína – Vet Med-Czech, kde chybí k vydání již dvě čísla časopisu, tj. duben – květen. Z tohoto důvodu by mohlo dojít ke ztrátě impakt faktoru. Prof. Suchý, CSc. slíbil situaci urychleně řešit. Náznaky zpoždění vydávání VČ se objevují i u časopisu CJ of Animal Science. Optimální stav přípravy čísel časopisů by měl být takový, aby bylo stále jedno kompletní číslo hotové v rezervě z důvodu onemocnění apod.
 • Na návrh OPTT a OVOJP byli do redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences navrženi noví členové: Ing. Milan Houška, CSc. – VÚPP a Ing. Vladimír Kocourek, CSc. – VŠCHT.
 • Václav Hrubý, CSc. upozornil členy Předsednictva, že v materiálech k jednání mají přiložen seznam dlužníků příspěvků. Uvedenou záležitost musí individuálně řešit vedení odborů. Vše by mělo být v odborech urychleně ukončeno, nejlépe k 1.7.2014. Uvedený stav zkresluje účetní závěrky apod.

Ad  8)    Závěr

          Jednání zakončil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. Poděkoval za aktivní účast a pozval členy Předsednictva na
           rozšířené zasedání Předsednictva od 13,00 hod. v gesci OLH.

          Příští jednání Předsednictva bude svoláno na 1.7.2014 od 10,00 hod. do zasedací místnosti sekretariátu ČAZV.

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru