skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 27.8. 2014 od 10,00 hod. v areálu státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, č.p. 63 okr. Tábor

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.

Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV

Hosté:               prof. Ing. Jan Frelich, CSc. – ČZU

Ing. Eva Karská, ved. redaktorka VČ ČAZV

Ing. Vlastislav Machander, Ph.D., ředitel MTD, s.p. Ústrašice

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 1.7.2014
  3. Příprava předání ocenění soutěží ministra zemědělství – předseda ČAZV – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
  4. Informace o vyhlašovaných soutěžích NAZV a jejich vyhodnocení – Ing. O. Chmelíková, prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
  5. Zpráva o přípravě zasedání UEAA – prof. Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c., Ing. V. Hrubý, CSc.
  6. Informace o vydavatelské činnosti na úseku VČ, publikace „Osobnosti“, týdeník Zemědělec – prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D., doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.,
  7. Plán náplně činnosti Předsednictva na II. pololetí r. 2014 – všichni členové Předsednictva
  8. Různé
  9. Závěr

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Předsednictvo ČAZV přivítal v státním podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, pan ředitel
V. Machander, Ph.D. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad    2)    Zápis z jednání Předsednictva konaného dne 1.7.2014 v Praze byl schválen bez připomínek. Předsednictvo však požádalo, aby při přípravě pozvánky byli jmenovitě uváděni garanti za přípravu určitého bodu programu a oni byli o této skutečnosti před zasedáním informování a mohli se k této záležitosti vyjádřit

Ad    3)    Předsednictvo konstatovalo, že předání ocenění je připraveno na zahájení výstavy Země živitelka (ZŽ). V krátké diskuzi bylo však konstatováno, že při tak vysokém počtu do soutěže přihlášených výsledků výzkumu je třeba upravit pravidla soutěže, zajistit nový bodový systém (nyní je malý bodový rozptyl), který by umožnil objektivnější rozlišení kvality výsledků a tím objektivnější hodnocení. Stejně tak by mohli být dva posuzovatelé, např. stávající zpravodaj a dále oponent.

Dle názoru některých členů Předsednictva by v případě tak vysokého počtu přihlášených mělo být zvažováno udělení 1 – 2 čestných uznání tak, jak tomu bylo v minulosti.

Ad    4)    Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala o vyhlášení soutěže NAZV dne 19.6.2014 s tím, že vyhodnocení bude vyhlášeno 20.12.2014. Celý systém soutěže je řešen provizorním programem, přičemž nový systém by měl být k dispozici během 100 dnů.

Ad    5)    Předsednictvo projednalo a schválilo stanovisko vědeckého výboru k GMO tak, jak bude předloženo na jednání UEAA dne 18.9.2014. Toto stanovisko bude dáno i na www stránky ČAZV. Vědecký výbor se v této věci sejde ještě před jednáním UEAA.

První den setkání bude po dohodě s tiskovým odborem MZe svolána tisková konference v Modrém salonku mezi 12,00 – 13,00 hod. Pozváni budou redaktoři hlavních deníků, tj. Lidových novin, Mladé fronty, Hospodářských novin, Práva, příp. bude dána zpráva do ČTK a do Zemědělce.

V hlavní chodbě budou umístěny panely sponzorujících firem. Uvnitř sálu budou panely se seznamem VÚ a pracovišť a panely s vydávanými vědeckými časopisy ČAZV  V případě potřeby bude vyžádáno tlumočení na ÚZEI z grantu MZe.

Dle předběžné informace se jednání neúčastní ani p. ministr Ing. M. Jurečka a ani
p. místopředseda vlády MVDr. P. Bělobrádek. Účast p. ministra ŽP Ing. R. Brabce bude ještě ověřena, zatím potvrzena nebyla.

Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h.c. seznámil podrobně členy Předsednictva s detailním itinerářem jednání, který  bude členům Předsednictva po úpravách a připomínkách rozeslán.

Společná večeře dne 18.9.2014 v Obecním domě je organizována jako společná večeře zahraničních hostů s členy Předsednictva, bývalými předsedy ČAZV
a rektory univerzit.

Ad 6)       Ing. Hrubý informoval členy Předsednictva o pokračujících pracích na publikaci Osobnosti, ne všechny odbory však dodaly ucelené podklady dle usnesení Předsednictva z 1.7.2014. Tyto je třeba dodat v co nejkratším termínu.

Pro vydání týdeníku Zemědělec je zajištěno vydání příspěvků do října. Pak je třeba připravit novou „sérii“ příspěvků pravděpodobně formou rozhovoru vedoucích odboru s redaktory Zemědělce, s uvedením zajímavých výsledků výzkumu v poslední době. Text by měl mít 14,5 tis. znaků. Do příštího Předsednictva by měl být připraven časový harmonogram dle odborů.

Předsednictvo schválilo rozeslání dotazníku pro předsedy RR ve věci zpoplatnění publikovaných příspěvků v VČ ČAZV.Z dotazníku budou vypuštěny bod 6. a 8. s tím, že vyplnění a zpracování by mělo proběhnout do konce září. Výsledek bude pak projednán na Předsednictvu dne 7.10.2014.

Předsednictvo souhlasí, aby byl připraven a financován systém DOI a CrossCheck v zájmu udržení postavení a úrovně časopisů ČAZV.

Ad 7)       Vzhledem k jednání UEAA nebude připraveno rozšířené jednání Předsednictva v říjnu. Další rozšířené jednání Předsednictva bude upřesněno na jednání 7.10.2014.

Ad 8)       Různé

Předsednictvem byla schválena tisková zpráva k situaci s agrárními trhy a tato deklarace bude na základě výzvy pana ministra zveřejněna na www stránkách ČAZV a předána tiskovému oddělení MZe ČR.

Ředitelka Ing. O. Chmelíková poděkovala Předsednictvu za dobrou spolupráci při přípravě programu Země.

Ad    9)    Závěr

Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. s tím, že poděkoval za aktivní účast a pozval všechny přítomné na odpolední rozšířené zasedání Předsednictva v areálu státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice u Tábora. Příští jednání Předsednictva se uskuteční 7.10.2014 v sekretariátu ČAZV.

Zpátky nahoru