skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 13.5.2014 od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

                        doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

                        Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV

                        Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

                        Ing. Viktor Mareš, vedoucí odd. výzkumu MZe

                        Ing. Jan Budský, odd. výzkumu MZe

Zastupování:   prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. – za doc. T. Douchu, CSc.

                        prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. – za prof. MVDr. P. Suchého, CSc.

Pořad jednání:

      1.  Zahájení

  1. Kontrola zápisu
  2. Informace o metodice RVVI pro hodnocení výsledků výzkumu – O. Chmelíková, RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
  3. Vyhodnocení vyhlášených soutěží ministra zemědělství – J. Budský, všichni členové Předsednictva
  4. Odsouhlasení návrhů na udělení bronzových medailí a čestných uznání na Radě ČAZV – prof. V. Podrázský, CSc.
  5. Organizační zajištění jednání Rady ČAZV a projednání zpráv o činnosti ČAZV, VR, KV, zprávy o hospodaření – všichni členové Předsednictva
  6. Různé
  7. Závěr

 

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Kontrola zápisu z jednání Předsednictva dne 1.4. 2014. Zápis z jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  3)    K uvedenému tématu informovala paní ředitelka Ing. O. Chmelíková, že situace na RVVI je pokud se týče „Metodik hodnocení výsledků výzkumu“ beze změny. Ve věci vyhodnocení a vyhlašovaných soutěží NAZV je předpoklad, že se podaří soutěže vyhlásit i vyhodnotit v řádných termínech.

Ad  4)   Přítomný pracovník Odboru vědy, výzkumu a poradenství MZe Ing. J. Budský přednesl členům Předsednictva soupis přihlášených do obou soutěží ministra. Celkový počet přihlášených dosáhl oproti minulým rokům podstatně vyššího počtu, došlo 60 přihlášek. Tím jsou kladeny značné nároky na vyhodnocení soutěže zpravodaji z členů Předsednictva. O rozdělení přihlášek k vyhodnocení a předání zpravodajům zpracuje Ing. J. Budský samostatný zápis. Konečná vyhodnocení musí proběhnout do začátku července. Z tohoto důvodu bude třeba svolat mimořádné jednání Předsednictva v Praze, v předpokládaném termínu 1. 7. 2014.

Předsednictvo po krátké diskuzi a na základě výsledku z jednání Předsednictva (hodnotitelské komise) při zařazení podaných přihlášek do soutěží (počtu vyřazených) navrhuje MZe ve „Statutu“ obou soutěží upřesnit pravidla a podmínky pro přihlášení. Upřesnění je nutné zejména s ohledem na potřebná data k jednotlivým typům (druhům) výsledků. Navržené změny by se měly stát součástí podmínek při vyhlašování příštích soutěží.

Ad  5)   Ing. Hrubý seznámil členy Předsednictva s odbory schválenými návrhy na udělení bronzových medailí a čestných uznání, které budou předány na jednání Rady panem ministrem Ing. Marianem Jurečkou a předsedou ČAZV prof. Ing. V. Podrázským, CSc. Za nepřítomné převezmou ocenění zástupci odboru.

Předsednictvo schválilo udělení ocenění takto:    

Bronzové medaile

Ing. Jan Beran                                                     OVH

MVDr. Pavel Brauner, Ph.D.                               OVL

prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc.         ORV

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.                                      OEŘSI

doc. Ing. Marie Horalíková, CSc.                         OEŘSI

Ing. Miloslav Javůrek, CSc.                                 ORV

Ing. Jiří Kalabus                                                   ORL

doc. Ing. Kupčák Václav, CSc.                            OLH

doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.                            OEŘSI

Ing. Jiří Madar, CSc.                                            ORL

prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.                  OEŘSI

doc. Ing. Václav Malík, Ph.D.                              OLH

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.                            OEŘSI

Květa Pardová                                                     ČAZV

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.                             OVH

doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc.                       OVL

Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.                                  ORV

prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.                   OP

Čestná uznání

Ing. Barbora Badalíková                                      OP

doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.                    OVL

prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.                         OEŘSI

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.                OP

Ing. Tomáš Růžička                                            ORL

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.                              OEŘSI

Charakteristiky oceněných přednese při slavnostním předání doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.

Ad  6)    prof. Ing. V. Podrázský, CSc. informoval členy Předsednictva o přípravách jednání Rady s tím, že je vše organizačně zajištěno.

Z pozvaných hostů přislíbili účast:

Ing. Karel Tureček – místopředseda zemědělského výboru PSP ČR,

Ing. Marian Jurečka – ministr zemědělství ČR,

Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. – náměstek místopředsedy vlády a ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace,

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. – náměstek ministra životního prostředí ČR, ředitel sekce ochrany přírody,

prof. Ing. Štefan Mihina, Ph.D. – předseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Předsednictvo dále navrhlo pro jednání tyto členy do orgánů Rady:

              mandátová komise:  Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h.c., Ing. J. Čížková,

              návrhová komise:  Ing. S. Vavreinová, CSc., prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc., Ing. J. Čepl, CSc.

             zapisovatel:  Ing. V. Hrubý, CSc.

             ověřovatel zápisu: prof. Ing. J. Hron, Dr.Sc., dr.h.c.

V bodě 3) programu přednese vyhodnocení plnění  Usnesení z jednání Rady ČAZV z 14.5. 2013 Ing. J. Kára, CSc., jako základ bude použito i hodnocení kontrolního výboru.

Za MZe vystoupí v samostatném vystoupení pan ministr Ing. M. Jurečka a dále pak i zástupci MŽP, SAPV a PSP.

K bodu 5) vystoupí Ing. O. Chmelíková, ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe.

Předání medailí bude zařazeno tak, aby byly předány panem ministrem Ing. M. Jurečkou.

Další bodu budou zařazeny dle pořadu jednání s tím, že zprávy o hospodaření a rozpočtu na rok 2014 musí být schváleny samostatným hlasováním členů Rady. Zprávy o činnosti ČAZV za rok 2013 a činnosti Kontrolního výboru, Vydavatelské rady a o hospodaření byly rozdány všem členům Rady v týdenním předstihu.

Po diskuzi na závěr jednání bude členy Rady schváleno „Usnesení“ zpracované návrhovou komisí.

Ad  7)   Prof. MVDr. M. Toman, CSc. informoval Předsednictvo o probíhajících jednáních vědeckého výboru semináře UEAA v září v Praze k problematice GMO. Vědecký výbor byl rozšířen o zástupce MZe Ing. Bc. Z. Stratilovou. Zatím na 1. výzvu do 30.4.2014 k potvrzení účasti na jednání odpověděl pouze malý počet akademií. Celkovou organizaci zajišťuje společně se sekretariátem Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h.c.

Ad  8)    Jednání uzavřel prof. V. Podrázský, CSc. s tím, že příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 3.6. 2014 ve VÚLHM, Strnady – Jíloviště, Praha 5 od 10,00 hod. Na dopolední jednání Předsednictva naváže rozšířené jednání Předsednictva v gesci OLH.

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru