skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 1.4. 2014 od 10,00 hod. v zasedací místnosti v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého 1-3, budova 15 –- Ústav výživy zvířat, v pracovně prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc. 

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Hosté:             prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

                        Ing. Prokop Šmirous, CSc.

                        Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c.

Pořad jednání:

      1.  Zahájení

 1. Kontrola zápisu
 2. Vyhodnocení jednání pléna ČAZV –
  prof. V. Podrázský, CSc. a všichni členové Předsednictva
 3. Příprava prioritních vědeckých a výzkumných směrů MZe od roku 2014 a jednání RVVI –
  prof. V. Podrázský, CSc.
 4. Příprava jednání Rady a zpracování zpráv o činnosti pro jednání Rady ČAZV –
  všichni členové Předsednictva
 5. Vydavatelská činnost a propagace ČAZV –
  prof. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D., doc. R. Vácha, Ph.D.
 6. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ –
  prof. V. Podrázský, CSc.
 7. Upřesnění činnosti ČAZV v 1. pololetí 2014 – rozšířená zasedání Předsednictva –
  prof. V. Podrázský, CSc.
 8. Různé
 9. Závěr

 

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal členy Předsednictva a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Zápis z jednání Předsednictva dne 4.3.2014 byl schválen bez připomínek.

Ad  3)    Členové Předsednictva se po krátké diskuzi shodli na stanovisku, že účast členů na plénu byla sice vyšší (nad 50% členské základny), ale odbory by se měly snažit účast ještě navýšit. V souladu s některými stanovisky na plénu je třeba zajistit na příští jednání ČAZV zástupce vedení MZe ČR, alespoň na úrovni náměstka ministra. Z uvedeného důvodu je nutné pozvat zástupce vedení MZe a event. i MŽP na jednání Rady ČAZV. Pozvání na jednání Rady zajistí sekretariát společně s předsedou a místopředsedou ČAZV.

Ad  4)   Odbor vědy a výzkumu MZe připravuje vyhlášení soutěže na projekty VaV v letošním roce a dále i dvě soutěže ministra zemědělství za výsledky výzkumu. V této souvislosti bude dořešen i administrativní postup pro výběrové řízení soutěže.

Náležitosti týkající se vyhodnocení výsledků výzkumu (metodika RVVI) projednal předseda společně s místopředsedou ČAZV a členkou Předsednictva ČAZV, paní ředitelkou odboru MZe Ing. O. Chmelíkovou s panem místopředsedou vlády MVDr. P. Bělobrádkem, Ph.D., MPA v PSP ČR.

Pan místopředseda vlády byl informován o názoru ČAZV, že v RVVI by měl být i zástupce rezortu MZe. Stejně tak byl pan místopředseda vlády seznámen s navrhovanými úpravami „ Metodiky“ hodnocení výsledků výzkumu zejména s ohledem na zařazení výsledků aplikovaného výzkumu do hodnocení.

Současně byl pozván i na jednání Rady ČAZV. Celková situace v této věci včetně financování musí být na RVVI vyjasněna do června letošního roku.

Ředitelka Ing. O. Chmelíková upozornila, že MZe je jedním z hlavních poskytovatelů, na rozdíl od řady jiných resortů. K Metodice hodnocení výsledků sdělila, že byly RVVI navrženy MZe úpravy „Metodiky“, kde byly hodnoceny i výsledky aplikovaného výzkumu, zatím ovšem nebyla Metodika RVVI v tomto smyslu upravena.

RNDr. J. Nedělník, Ph.D. uvedl, že upravená „Metodika“ byla rezorty schválena a má i podporu AVO, ale nepodařilo se získat podporu univerzit. Významná podpora by měla být možná od uživatelů výsledků výzkumu. Z tohoto důvodu rozhodlo Předsednictvo ČAZV pozvat na jednání Předsednictva a Rady prezidenta AK ČR a PK ČR Ing. M. Tomana, CSc.

 K problematice vypracování priorit zemědělského výzkumu souhlasí Předsednictvo s názorem využít jako základ pro dopracování již vedením MZe schválený materiál zpracovaný skupinou pod vedením Dr. R. Vaňka. Doc. Ing. T. Doucha navrhl upřesnění cílů v těchto materiálech, např. cílem není myslivost, cíle musí mít průřezový charakter.

Ing. J. Čepl. CSc. uvedl, že k výzkumným programům je možno diskutovat i na jednání Rady ČAZV. Upozornil na informace z RVVI, kdy Ing. J. Marek, CSc. schválil vyhodnocení programu VAK. Dále však sdělil, že je v budoucnosti ohroženo financování vydavatelské činnosti z veřejných zdrojů, tj. i placení vydavatelské činnosti z veřejných prostředků na výzkum. V této souvislosti Předsednictvo po krátké diskusi nedoporučilo zavádět zpoplatnění při zveřejňování příspěvků ve vědeckých časopisech ČAZV a vyčkat na výklad omezení.

V reakci na toto stanovisko Předsednictva paní ředitelka Ing. O. Chmelíková upozornila Předsednictvo, že její stanovisko jako zástupce zřizovatele je odlišné. Domnívá se, že publikované příspěvky ve vědeckých časopisech by měly být zpoplatněny, čímž by byly získávány dostatečné prostředky na práci předsedů redakčních rad a event. potřebné rozšíření tisku počtu stran některých vědeckých časopisů.

Prioritou práce v příštím období je vyhlášení veřejné soutěže na výzkum NAZV v červnu tak, aby bylo možno zajistit čerpání finančních prostředků v roce 2014.

Doc. Ing. PhDr. L. Koutný, Ph.D., CSc. uvedl, že je třeba se ve výzkumné činnosti věnovat i problematice čištění a čistoty vod a udržování vody v krajině. V těchto záležitostech je třeba úzce spolupracovat s MŽP. Z dlouhodobého hlediska je třeba zajistit retenci vody v krajině a udržování hladiny spodních vod i s využitím poldrů.

Ad  5)   Předsednictvo schválilo návrh pozvánky na jednání Rady ČAZV. Zprávy k jednotlivým bodům, tj. oficiální zpráva o činnosti pro MZe, dále zpráva Kontrolního výboru, Vydavatelské rady a zpráva o hospodaření v roce 2013 s výhledem rozpočtu 2014, budou členům Rady zaslány sekretariátem elektronickou poštou před jednáním.

Na jednání Rady budou pozvání i hosté, tak jako každý rok. Za MZe a MŽP budou pozvání ministři, stejně tak bude pozván i místopředseda vlády MVDr. P. Bělobrádek, Ph.D., MPA.

Předsednictvo schválilo udělení bronzových medailí a čestných uznání tak, jak bylo navrženo jednotlivými odbory. Bylo schváleno udělení bronzové medaile paní K. Pardové (sekretariát ČAZV).

Postup při řízení jednání Rady bude upřesněn na Předsednictvu dne 13.5.2014 od 8,00 hod.

Ad  6)    Předsednictvo konstatovalo, že spolupráce s týdeníkem Zemědělec probíhá dobře. Dle harmonogramu jsou publikovány jednotlivé příspěvky z příslušných odborů. Dále je třeba připravit informaci o výsledcích výzkumu do 30.4.2014. za odbory OVL, OVH a OEŘSI. Rozsah je předpokládán do 14,5 tis. tiskových znaků vč. mezer ve formátu Word. Text je vhodné „oživit“ obrázky, grafy apod.

Předsednictvo konstatovalo, že po skončení této souborné série za odbory, bude vhodné pokračovat publikací jednotlivých aktuálních výsledků výzkumu. Stejně tak by měla být v Zemědělci publikována informace o jednání Pléna ČAZV.

Příští jednání Vydavatelské rady by se mělo věnovat i otázce práce redakčních rad a honorování jejich předsedů. V této souvislosti upozornila opět paní ředitelka Ing. O. Chmelíková na nutnost zpoplatnění příspěvků ve vydávaných vědeckých časopisech.

Ad  7)    Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h.c. a Ing. V. Hrubý, CSc. informovali o přípravě jednání UEAA v září v Praze. K dořešení odborné části jednání k problematice GMO bude jednat jmenovaný odborný výbor dne 16.4.2014 v Praze.

Finanční zajištění setkání bude řešeno příspěvkem p. ministra zemědělství ve výši 50 tis. Kč a další potřebné prostředky ve výši cca 150 tis. Kč budou získány sponzorskými příspěvky za propagaci výrobců (postery v místě konání v předsálí). V zasedací místnosti bude možno umístit postery k semináři GMO. Veškeré základní kroky při přípravě jsou koordinovány s předsedající KSLA. V nejbližších dnech bude oslovena většina evropských akademií předběžnou informací o konání setkání současně se žádostí o potvrzení účasti na jednání. Bude osloveno cca 25 evropských akademií nebo obdobných institucí.

Ad  8)    Přehled plánovaných jednání Předsednictva a dalších aktivit Předsednictva v roce 2014:

13.5.

jednání Předsednictva a Rady ČAZV

3.6.

jednání Předsednictva s rozšířeným jednáním Předsednictva v gesci OLH

1.7.

mimořádné jednání Předsednictva (pouze v případě potřeby) pro vyhodnocení soutěží ministra zemědělství

27.8.

jednání Předsednictva v Jihočeském kraji – pravděpodobně Testovací stanice Ústrašice a DZ Vodňany

28.8.

zahájení výstavy Země živitelka – předání ocenění v soutěžích ministra zemědělství

17.-19.9.

jednání UEAA v Praze, Slezská 7 s výjezdem mimo Prahu 19.9.

pravděpodobně do zařízení ČZU na Mělnicku

7.10.

jednání Předsednictva s rozšířeným jednáním Předsednictva

4.11.

jednání Předsednictva s rozšířeným jednáním Předsednictva

2.12.

jednání Předsednictva s rozšířeným jednáním Předsednictva

Ad  9)    Různé:

 • Předsednictvo schválilo přijetí těchto nových členů do Odboru veterinárního lékařství:
  L. Kroupa, Ph.D., Ing. D. Zapletal, Ph.D., Ing. E Straková, Ph.D.A., Šperlová, Ph.D., MVDr. P. Suchý, Ph.D.
 • Předsednictvo schválilo přijetí Ing. P. Škarpy, Ph.D. jako nového člena do Odboru rostlinné výroby.
 • Předsednictvo schválilo nového člena redakční rady časopisu Plant, Soil and Environment doc. RNDr. J. Kutíka, CSc. z PřF UK Praha.
 • Dne 29.4. proběhne na MZe porada ředitelů výzkumných ústavů a zástupců univerzit.

Ad  10)    Jednání zakončil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc.  Poděkoval za aktivní účast na jednání a pozval přítomné na výstavu TechAgro, kde je řada stánků a odborných expozic organizací zemědělského výzkumu a univerzit.

Současně pozval přítomné na jednání Předsednictva před jednáním Rady ČAZV dne 13.5. 2014 od 8,00 hod.
ve Slezské ul. č. 7, Praha 2.

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru