skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 7.1.2014 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV, v budově MZe, Těšnov  65/17

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

                        doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

                        doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc. předseda KV ČAZV     

                        Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c., KV ČAZV

                        Ing. Jan Budský, odd. výzkumu MZe

Zastupování:   JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. – za doc. Douchu, CSc.

Pořad jednání:

      1.  Zahájení

 1. Kontrola zápisu
 2. Příprava výzkumných programů MZe a jednání s RVVI o úpravě metodiky hodnocení výsledků výzkumu –
  prof. V. Podrázský, CSc., O. Chmelíková
 3. Příprava prioritních vědeckých a výzkumných směrů MZe od roku 2014 – Ing. O. Chmelíková
 4. Vydavatelská činnost a propagace ČAZV – prof. V. Podrázský, CSc., Ing. R. Vácha, Ph.D.
 5. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ – prof. V. Podrázský, CSc.
 6. Upřesnění činností ČAZV v 1. pololetí 2014 – rozšířená zasedání Předsednictva, jednání pléna a Rady –
  prof. V. Podrázský, CSc.
 7. Různé
 8. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Zápis z jednání Předsednictva dne 3.12.2013 byl schválen bez připomínek.

Ad  3)    Úvodem informoval Ing. J. Budský, pracovník oddělení výzkumu MZe o situaci v zajištění smluvního výzkumu. Z dvaceti ústavů nebyla žádná dodávka. Dále bylo metodicky vyjasněno (pilíř 3), že kromě reálných výsledků – patenty, nové odrůdy ap., může být objednatelem kdokoliv, i MZe nebo zahraniční subjekt. Možné je nově na základě výsledku smluvního výzkumu a zprávy zadat nový návrh na smluvní výzkum.

Dále upozornil na nový pokyn v této věci, kdy objednavatelem smluvního výzkumu je nejen státní organizace, ale i soukromá osoba, občan ČR nebo i ze zahraničí. Nová verze pokynů pro smluvní výzkum bude rozeslána výzkumným organizacím.

Ředitelka Ing. O. Chmelíková uvedla, že zatím nedošlo na RVVI ke změně metodiky hodnocení výsledků výzkumu.

Stejně tak nebude dále odborem výzkumu v rámci NAZV využíván IT systém vyvinutý Ing. Hálkem, a proto MZe vypsalo novou soutěž na nový IT program NAZV.

Současně proběhla kontrola NKÚ na celém MZe, i v odboru vědy a výzkumu. Kontrola dopadla uspokojivě a zpráva půjde do vlády a Parlamentu ke schválení. Pravděpodobně ale až nová vláda bude připomínky k činnosti rezortů i na úseku výzkumu a vývoje.

Ad  4)    MZe připravuje nový program výzkumu. V rámci tohoto programu i prioritní směry výzkumu. V přípravném řízení nebyly některé připomínky k prioritám akceptovány, nebo jen částečně. K připravovanému materiálu se mohou všichni členové Předsednictva vyjádřit a zaslat stanovisko do 10.1.2014 do sekretariátu ČAZV nebo přímo odboru výzkumu MZe. Materiál bude schvalován na poradě ministra dne 29.1.2014. Místopředseda ČAZV RNDr. J. Nedělník, Ph.D. doplnil, že s navrženými prioritami souhlasí bez připomínek zástupci uživatelů, tj. výrobní praxe (AK, PK, ASZ).

RNDr. J. Nedělník, Ph.D. navrhl zaslat stanovisko ČAZV k návrhu vládní koaliční smlouvy s tím, že ČAZV doufá ve vyšší podporu aplikovanému výzkumu a vítá zřízení úřadu ministra bez portfeje pro výzkum a vývoj. Text prohlášení připraví předseda a místopředseda ČAZV a současně si vyžádají schůzku s místopředsedou vlády MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MPA – dopis připraví sekretariát.

Ad  5)    Na úseku propagace činnosti ČAZV a výsledků výzkumu byly ve spolupráci s šéfredaktorem týdeníku Zemědělec zveřejněny dva příspěvky v prosinci a v lednu, a to informace o činnosti ČAZV  a dále výsledky v rostlinolékařském výzkumu.

V souladu s usnesením Předsednictva z prosince 2013 jsou dále připraveny další tři příspěvky ke zveřejnění za odbory OZTEV, OPTT + OVOJP a OLH. Tyto předají do redakce Zemědělce předseda a místopředseda ČAZV. Do 20.2.2014 připraví příspěvky o výsledcích výzkumu ORV, OP a OŽV.

Všechny zveřejněné příspěvky budou po publikaci v Zemědělci umístěny na www stránce ČAZV.

Předsednictvo konstatovalo, že ČAZV bude na úseku propagace výzkumu i výsledků nutně úzce spolupracovat s tiskovým oddělením MZe, s profesními organizacemi (AK, PK, ASZ) a denním tiskem – Hospodářské noviny ap.

Dále projednalo Předsednictvo přípravu publikace „Osobnosti“ s tím, že byly dále upřesněny rozsahy jednotlivých částí publikace.

Úvodní stať – vývoj vědních oborů 1900-2000, byl upřesněn rozsah, 10 stran maximálně na obor.

 Termín: 31.1.2014

Charakteristiku pracovišť v současnosti bude možno uvést v této části. Tajemník ČAZV rozešle předsedům odborů dosud zpracované charakteristiky pracovišť jednotlivým odborům příslušející.

Pracoviště z období let 1900-1950 před zánikem Svazu výzkumných ústavů zemědělských bude přednostně zpracovávat redakční autorský kolektiv Ing. S. Mihulky, CSc. samostatně, a to vč. historie zemědělského školství v Čechách a na Moravě.

Jednotlivé osobnosti budou seřazeny abecedně a budou obsahovat minimálně jeden údaj o roku narození a úmrtí a popis oboru a ev. institucí, kde působili. V soupisu budou uvedeni i význační čeští vědečtí pracovníci působící v zahraničí a v podnikové praxi.

V únoru před jednáním Předsednictva by měla dát redakční skupina ve spolupráci s jednotlivými odbory zprávu Předsednictvu o stavu prací, a to jak příslušným odborům, tak sekretariátu.

Jednotliví předsedové odborů budou průběžně redakční skupinou informováni o stavu prací nejen za jejich vědní obor, ale i za obory příbuzné (OŽV – OVL) ap.

 

Ad  6)    Předsednictvo bylo informováno o stavu prací na přípravě zasedání UEAA v září v Praze.

 • Pracovní vědeckou skupinu k problematice GMO vede prof. F. Kocourek, CSc. – návrhy a výsledky práce budou předány Ing. Z. Pastorkovi, CSc., prof.h.c.
  • Organizační zajištění akce připraví Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c.
  • Sál v ÚZEI ve Slezské je zajištěn. Pro účastníky bude připraven soupis hotelů, kde budou mít možnost zajistit jednotlivé delegace rezervaci na vlastní náklady.
 • Občerstvení v průběhu jednání zajistí sekretariát ČAZV ve spolupráci s ÚZEI a SVS, ev. službou.
 • O převzetí záštity nad zasedáním UEAA bude požádán ministr zemědělství s tím, že bude požádán o úvodní příspěvek na zahájení odpoledního semináře a na slavnostní večeři, která se uskuteční 18.9.2014 na závěr prvního dne zasedání.
 • Večeři by bylo vhodné uskutečnit v Grégrově sále Obecního domu, kde byla v roce 1924 ČAZ založena. O snížení nákladů – o slevu – bude požádán Magistrát hl. města Prahy. Náklad na pronájem na 1 hod. je cca 20 tis. Kč – bez DPH, předpokládaný čas pak 4 hod. + náklad na večeři cca 50 tis. Kč, tj. celkem do 130 tis. Kč.
 • Alternativní místo uspořádání večeře je Národní dům na Vinohradech.
 • Druhý den, tj. 19.9. se uskuteční výjezd do zemědělského podniku v blízkosti Prahy, do 50 km, kde jsou pěstovány GMO plodiny, s obědem a zakončením jednání tamtéž.
  • Přípravu pozvánky k odeslání v polovině února a seznam pozvaných akademií zajistí Ing. Z. Pastorek, CSc., prof. h. c. ve spolupráci s KSLA a sekretariátem ČAZV.

Ad 7)     Předsednictvo schválilo termíny jednotlivých jednání Předsednictva s tím, že program rozšířených zasedání bude upřesněn na příštím jednání Předsednictva 4.2.2014.

 • Předsednictvo rozhodlo uspořádat jednání Předsednictva dne 1.4.2014 v Brně v souvislosti s konáním výstavy Techagro. Rozšířené jednání by mohlo být věnováno zemědělské technice, energetice ap. v gesci OZTEV.
 • Na příštím jednání Předsednictva dne 4.2.2014 je třeba schválit téma hlavního referátu na zasedání pléna.
 • Současně požádá předseda ČAZV dopisem pana rektora ČZU prof. J. Balíka, CSc. o umožnění zasedání pléna ČAZV v aule ČZU a jednání Předsednictva v zasedací místnosti rektorátu dne 4.3.2014. Na jednání bude současně osobně pozván.
 • Po skončení pléna po 13. hodině se mohou konat jednání jednotlivých odborů nebo výborů odborů.

Ad  8)    Různé

 • Předsednictvo upozorňuje jednotlivé členy, aby za své odbory do 4.2.2014 připravili zprávu o činnosti odboru za rok 2013 v rozsahu nejvýše 2-3 stran. Zprávy budou sloužit jako podklad zprávy o činnosti ČAZV přednášené na plénu dne 4.3.2014.
 • V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo o vyplacení částky 157 tis. Kč předsedům redakčních rad VČ a jimi určeným koeditorům. Jedná se o prostředky z úspor rozpočtu ČAZV. Jiné prostředky z MZe nebyly pro tento účel přes opakovaná jednání zatím uvolněny.
 • Předsednictvo schválilo bez připomínek tyto změny ve složení a doplnění RR VČ ČAZV.

Czech Journal of Food Science

              noví členové RR:

                            prof. Ing. František Kvasnička, CSc.

                            prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

                            doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

              členství ukončil:

                            Ing. Zeno Šimůnek, CSc.

              odstoupil předseda RR:

                            prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc.

              nový předseda RR:

                            prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.

Plant, Soil and Environment

              noví členové RR:

                            Ing. Jan Haberle, CSc.

                            prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.

                            doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

                            Ing. Karel Sigler, DrSc.

 • Odbor rostlinolékařství předložil Předsednictvu text dopisu MZe, p. náměstkovi Ing. S. Kozákovi, s žádostí o zřízení funkce – úřadu hlavního rostlinolékaře pro ČR. Předsednictvo hlasováním uvedenou žádost podpořilo – 8x pro, 1 se zdržel hlasování.
 • Předsednictvo dále diskutovalo otázku informačního propojení činnosti vědeckých ústavů a praxe. K této otázce proběhne kulatý stůl dne 28.1. za účasti AK ČR a ZS ČR.
 • J. Budský upozornil Předsednictvo, že návrh na úpravu statutu soutěží ministra zemědělství, kdy cenu ministra za výsledky výzkumu by mohl obdržet kolektiv autorů a řešitelů není možný, neboť by odporoval vyhlášce. Proto bude platit nadále ocenění pro prvního řešitele nebo autora jako v minulosti s doprovodným prohlášením o podílu na řešení nad
  50 %.

Ad  9)    Jednání uzavřel předseda ČAZV prof. V Podrázský, CSc., poděkoval všem za účast a pozval členy Předsednictva na příští jednání dne 4.2.2014 v Praze v sekretariátu ČAZV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru