skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 4.2.2014 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV, v budově MZe, Těšnov  65/17

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Hosté:               Ing. Prokop Šmirous, CSc. předseda KV ČAZV

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. prof.h.c., KV ČAZV

Ing. Stanislav Mihulka, CSc. zpracovatel publikace

Ing. Vladimír Černohous, PhD., OLH

Zastupování:   prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. – za doc. Homolku

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Příprava prioritních vědeckých a výzkumných směrů MZe od roku 2014 a jednání s RVVI – prof. V. Podrázský, CSc., Ing. O. Chmelíková
 4. Příprava zasedání pléna ČAZV. Stanovení tématu jednání – prof. V. Podrázský, CSc.
 5. Vydavatelská činnost a propagace ČAZV – prof. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D., doc. R. Vácha, Ph.D.
 6. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ – prof. V. Podrázský, CSc.
 7. Příprava zpracování zpráv o činnosti za jednotlivé odbory
 8. Upřesnění činností ČAZV v 1. pololetí 2014 – rozšířená zasedání Předsednictva, jednání pléna a Rady – prof. V. Podrázský, CSc.
 9. Různé
 10. Závěr

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad    2)    Zápis z jednání Předsednictva dne 7.1. 2014 byl schválen bez připomínek.

 

Ad    3)    Ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Ing. Olga Chmelíková uvedla, že ve dnech 17. – 25. 2. 2014 proběhne na MZe hodnocení periodických a závěrečných zpráv projektů VaV. V současné době je též finalizována veřejná zakázka pro vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj.

Během týdne bude ČAZV oslovena Odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství s žádostí o spolupráci při tvorbě nového programu výzkumu MZe „Země“.

Přípravě nového programu předcházelo zpracování materiálu s názvem „Vytýčení prioritních vědeckých a výzkumných směrů v rezortu MZe od roku 2014“, který vypracovala „Pracovní skupina pro vytýčení prioritních vědeckých směrů a vypracování dlouhodobé vědecké koncepce k zefektivnění rezortního výzkumu od roku 2014“ zřízená Příkazem ministra č. 22/2012. Jedna z připomínek k uvedenému materiálu byla, že není dostatečně zohledněn význam ekologického zemědělství a bio zemědělství.

Předsednictvo ČAZV podpoří změny v Metodice hodnocení výsledků výzkumu ve prospěch aplikovaného výzkumu. V této věci bude vyžádána schůzka u náměstka ministra Ing. J. Šnejdrly.

Schůzka s místopředsedou vlády MVDr. P. Bělobrádkem, Ph.D. je dohodnuta na 11.3. v PSP ČR.

Doc. R. Vácha, Ph.D. upozornil, že je potřeba současně s podporou aplikovaného výzkumu dbát i na rozvoj základního výzkumu v oboru zemědělství.

ŘO Ing. O. Chmelíková důrazně reagovala na skutečnost, že účelové prostředky ve VaV MZe jsou poskytovány především na aplikovaný výzkum.

ŘO Ing. O.Chmelíková informovala přítomné o tom, že na MZe proběhlo v měsíci lednu jednání „kulatý stůl“, kde hlavním tématem byl přenos výsledků VaV do praxe. Účelem těchto jednání, které ŘO Chmelíková zamýšlí opakovat 1x za 2-3 měsíce, je propojení výzkumu se zemědělskou praxí a tak uspíšit transfer výsledků VaV do praxe.

Prof. V. Podrázský, CSc. uvedl, že hodnocení a ocenění výsledků aplikovaného i základního výzkumu je nutné. Současně seznámil členy Předsednictva se zamítavou odpovědí náměstkyně PhDr. M. Kopicové ve věci navrhovaných změn metodiky hodnocení VV RVVI.

RNDr. J. Nedělník, PhD., upozornil, že z výzkumu jsou aplikovatelné výsledky, které by měly být oceněny. Proto je třeba apelovat na vedení RVVI ve věci postavení a hodnocení aplikovaného výzkumu. Nutné je také zastoupení poskytovatelů, tj. MZe ČR v RVVI.

Výsledky aplikovaného výzkumu rezortu jsou definované v RIV a v ÚZEI, čímž je vytvořen základ pro jejich využití v praxi.

Veškeré tyto otázky budou projednány 11.3. s místopředsedou vlády MVDr. P. Bělobrádkem, Ph.D., s ministrem zemědělství Ing. M. Jurečkou a náměstkem ministra zemědělství Ing. J. Šnejdrlou.

 

Ad    4)    Předseda ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. informoval Předsednictvo o jednání s rektorem ČZU prof. J. Balíkem, CSc. ve věci bezplatného zapůjčení auly a jednací místnosti pro Předsednictvo. Žádosti ČAZV bylo plně vyhověno.

Dále Předsednictvo projednalo a upřesnilo program jednání pléna (viz upravená pozvánka na zasedání pléna) takto:

 1. Zahájení a přivítání hostů – prof. V. Podrázský, CSc., předseda ČAZV
 2. Činnost ČAZV v minulém období – prof. V. Podrázský, CSc.
 3. Ocenění členů ČAZV
 4. Přenos výsledků výzkumu do praxe
 5. Vystoupení hostů jednání
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Hlavní úvodní slovo přednese prof. V. Podrázský, CSc. a zhodnotí činnost ČAZV v roce 2013. Seznam pozvaných hostů byl schválen tak, jak je uvedeno v úvodu pozvánky. Budou pozváni oba ministři jak zemědělství, tak i životního prostředí. Hostům bude zasláno osobní pozvání předsedy ČAZV. Pozváni budou i zástupci tisku.

Jednotlivé odbory předložily návrhy na udělení zlatých a stříbrných medailí a čestných členství. Návrhy musí být obratem doplněny  charakteristikami oceněných členů ČAZV tak, aby je před jednáním ještě mohla schválit v případě zlatých medailí a čestných členství Rada ČAZV. Předložen byl návrh na udělení 8 zlatých a 17 stříbrných medailí. Návrh musí být předložen písemně sekretariátu do 12.2.2014.

 

Ad    5)     Prof. V. Podrázský, CSc. upozornil všechny odbory, aby předložily zprávu o činnosti za rok 2013 a předsedové odborů měli připraveny na jednání pléna příklady aplikace výsledků výzkumu v jejich oboru pro event. diskusi a dotazy na Plénu. V deníku Zemědělec jsou připraveny podklady ke zveřejnění od odborů dle harmonogramu. Do 20.2. předloží výsledky výzkumu pro publikaci tyto odbory: ORV, OP a OŽV. Uvedené podklady pro publikaci budou předány předsedovi a místopředsedovi ČAZV. Výsledky výzkumu budou prezentovány v týdeníku Zemědělec. Vydavatelská činnost na úseku vědeckých časopisů probíhala bez závad. Vydání jednotlivých čísel je zajištěno.

 

Ad    6)     Přípravu jednání UEAA v Praze zajišťuje Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c. Informoval Předsednictvo o zajištění adresáře většiny evropských akademií. Současně jedná s odbornou komisí, kterou vede prof. F. Kocourek, CSc. Uvedená komise bude rozšířena o zástupce MZe z odboru bezpečnosti potravin.

Do konce února bude rozeslán zvací dopis v angličtině všem evropským akademiím s nabídkou účasti, seznamem hotelů a návrhem programu.

O záštitu nad jednáním bude požádán pan ministr zemědělství ČR. Pozván bude i MVDr. P. Bělobrádek, Ph.D. z titulu odpovědného člena vlády za výzkum a vývoj.

 

Ad    7)     Zprávy o činnosti odborů v roce 2013 je třeba zaslat obratem předsedovi ČAZV a na sekretariát z důvodu přípravy jednání pléna ČAZV.

 

Ad    8)     Příští jednání Předsednictva proběhne 4. 3. 2014 v zasedací místnosti rektorátu v 5. patře od 8,00 hod. Na jednání Předsednictva naváže zasedání pléna ČAZV. Organizaci zasedání zajistí sekretariát. Potřebné vybavení pro přednášky (power point apod.) dojedná na ČZÚ prof. V. Podrázský, CSc.

Občerstvení bude poskytnuto v běžném rozsahu. Před jednáním bude dojednána a upřesněna účast ministra zemědělství a životního prostředí jejich sekretariáty.

Zasedání Předsednictva 1.4. 2014 od 10,00 hod. se uskuteční v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě. Organizačně zajistí jednání prof. MVDr. P. Suchý, CSc.

Na jednání naváže návštěva výstavy Techagro. Na výstavě bude využit prostor pro jednání sponzoringu některých akcí ČAZV (zasedání UEAA). Většina firem podnikající v zemědělství se na výstavě bude prezentovat.

Rozšířená zasedání v roce 2014 by měly uspořádat přednostně odbory, které v posledních letech uvedená zasedání neorganizovaly. V letech 2011 – 2013 uspořádaly jednotlivé odbory tento počet rozšířených zasedání: ORV – 3,
ORL – 1, OŽV – 4, OVL – 1, OEŘSI – 0, OZTEV – 0, OPTT – 1 (společně s OVOJP), OVH – 1, OP – 0, OLH – 2.

Termíny konání rozšířených zasedání v roce 2014 jsou: 3.6., 27.8. v JČ kraji, 7.10. a  4.11.

 

Ad    9)    Různé

 • Na jednání Předsednictva byl pozván jako host editor publikace „Osobností“ Ing. S. Mihulka, CSc. Předsednictvu předložil osnovu publikace s uvedením orientačního rozsahu jednotlivých částí s časovým harmonogramem. Předsednictvo upřesnilo obsah publikace i postup prací takto:
  • Osobnosti budou uvedeny v abecedním pořadí samostatně dle vědních oborů. Musí obsahovat alespoň jeden údaj – dobu narození, resp. úmrtí.
  • Samostatně bude uveden přehled všech předsedů ČAZV od r. 1924 s charakteristikou jejich osobnosti a s uvedením dobového úředního názvu akademie.
  • Samostatná kapitola uvádějící působení jednotlivých výzkumných institucí vč. škol bude řazena chronologicky a bude uvedeno i celkové organizační uspořádání ústavů v té době.
  • Další materiál týkající se institucí a jejich působnosti bude doplněn fotografiemi, mapami, event. materiály z NZM Praha.
  • Publikace bude tištěna ve formátu A4 na křídovém papíru v pevné vazbě.
  • Celkový náklad bude určen na základě poptávky od MZe a ústavů financujících vydání publikace.
 • Sekretariát připraví dopisy na MZe a všechny výzkumné instituce a univerzity se žádostí o spolupráci vydání publikace výměnou za část nákladu. Předpokládané finanční náklady na vydání jsou cca 450 tis. Kč. Každý ústav bude požádán o příspěvek 10 tis. Kč a univerzity 20 tis. Kč. O příspěvek 100 – 150 tis. Kč bude požádáno MZe.
 • OLH přijal nového člena:

doc. RNDr. B. Lomského, CSc., ředitele VÚLHM Strnady.

Předsednictvo souhlasí s přijetím.

 • ORL navrhuje změny v RR časopise Plant Protection Science:

– o uvolnění požádal:       doc. Ing. Jozef Husár

– uvolňuje:                          doc. Ing. Jana Mikulku, CSc.

– nově navrhuje:                doc. RNDr. Jána Kraice, PhD., VÚRV Piešťany

doc. Ing. Miroslava Jursíka, Ph.D., FAPP ČZU Praha

Předsednictvo souhlasí.

 • RNDr. J. Nedělník, PhD. informoval Předsednictvo, že se zúčastnil jednání představenstva AK v Brně, kde byla mj. diskutována otázka „Center integrované ochrany rostlin“.

Předsednictvo s postupem ORL souhlasí.

 • Předseda prof. V. Podrázský, CSc. navrhuje pozvat na jednání pléna místopředsedu vlády MVDr. P. Bělobrádka, PhD.

Předsednictvo souhlasí.

 

Ad    10)   Jednání uzavřel předseda ČAZV, poděkoval za účast a pozval přítomné na jednání Předsednictva dne 4. 3. 2014 od 8,00 hod. na  ČZU v Praze, v zasedací místnosti rektorátu v 5. patře.

Zpátky nahoru