skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 3.12.2013 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV, v budově MZe, Těšnov 17

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Hosté:             Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.c., KV ČAZV

Pořad jednání:

      1.  Zahájení

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace o přípravě výzkumných programů MZe a jednání s RVVI o úpravě metodiky hodnocení výsledků výzkumu – prof. V. Podrázský, CSc., Ing. O. Chmelíková
 3. Příprava prioritních vědeckých a výzkumných směrů MZe od roku 2014 – Ing. O. Chmelíková
 4. Vydavatelská činnost a propagace činnosti ČAZV – V. Podrázský, CSc., doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
 5. Příprava jednání Unie evropských zemědělských akademií k 90. výročí založení ČAZ – prof. V. Podrázský, CSc.
 6. Různé
 7. Závěr

Ad  1) Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy a hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2) Zápis z jednání Předsednictva dne 5.11.2013 v Havlíčkově Brodě byl schválen bez připomínek.

Ad  3-4)          Předseda ČAZV informoval Předsednictvo o korespondenci  – dopisu ČAZV, který byl odeslán předsedovi vlády ČR a ministrovi zemědělství ČR ve věci „metodiky hodnocení výsledků výzkumu“ (dále jen „metodika“) a zařazení odborných časopisů vydávaných nakladatelstvím Profi Press s.r.o. mezi recenzované časopisy na RVVI. Ředitelka Ing. Olga Chmelíková uvedla, že „metodika“ byla však schválena ve vládě tak, jak byla původně navržena.

Vedení MPO ve spolupráci s AVO připravilo nový návrh „metodiky“, který byl přispěvatelům zaslán k připomínkám a pak bude předložena RVVI a vládě. Současně informovala o vyhodnocení výsledků Koncepce výzkumu MZe pro vládu, která obsahovala hodnocení všech 32 bodů. Úkoly a výsledky vyplývající ze zadání programu byly splněny.

Pro příští období však bude nová koncepce výzkumu zahrnovat menší počet okruhů (bodů), a to 5-10. Nový program výzkumu bude vyhlášen do června 2014 s tím, že bude připraven i nový IT systém pro výběrové řízení. Na novou soutěž by mělo být určeno cca 180 mil Kč.

            RNDr. J. Nedělník, PhD. potvrdil, že probíhá připomínkové řízení k návrhu nové „metodiky“ mezi poskytovateli. Tato metodika proto nebyla zatím na RVVI předána. Návrh obsahuje především skutečnost, že do hodnocení by měly být zahrnuty i výsledky aplikovaného výzkumu a dále přiřazení bodů pro jednotlivé instituce.

Ad  5) Předsednictvo dále řešilo otázku dokončení přípravy publikace ČAZV „Osobnosti“. Součastně informovali jednotliví zástupci odborů o stavu prací, tj. dokončení seznamu „Osobností“, které budou v soupisu v publikaci uveřejněny. Přehled osobností navrhuje Předsednictvo rozčlenit dle vědních oborů a nevytvářet tedy celkový jeden seznam. U jména bude označeno působení v dalších oborech a/nebo odkaz, kde je osobnost uvedena v oboru hlavním.

Nedokončené přehledy osobností jsou v těchto oborech: OEŘSI, ORV, OZTEV, OŽV, OPTT, OVOJP, OLH. Zpracování bylo v podstatě dokončeno v těchto odborech: OP, OVH, OVL, ORL.

Předsednictvo rozhodlo, že ve výjimečných případech je možné zveřejnit jména osobností bez některých údajů, tj. datum narození a úmrtí. Tyto údaje by však bylo z etických důvodů vhodné průběžně zjišťovat a doplňovat až do předání publikace do tisku.

Veškeré nedokončené práce v odborech by měly být uzavřeny do konce roku 2013. Všem členům Předsednictva budou zaslány ke korektuře již zpracované úvodní stati o vývoji vědního oboru. Jedná se o nově upravené stati, které jsou obsaženy na disketě ČAZV 1924 – 2004.  

Dále bude vedle stati o působení vědeckých a výzkumných organizací na území ČR v letech 1900-2000 i stať o odborných a vysokých školách v oboru zemědělství.

Usnesení: 

      1.    Předsednictvo žádá, aby jednotlivé odbory dokončily ve spolupráci s hlavním editorem Ing. S. Mihulkou, CSc.do konce roku 2013 přehled „Osobností“ za svůj odbor.

 1. Předsednictvo připouští v mimořádných a výjimečných případech neuvést u jednotlivých osobností některé údaje např. o roku narození, úmrtí apod.
 2. Přehled osobností bude v publikaci řazen dle abecedy dle vědních oborů.  
 3. Jednotlivé odbory dokončí revizi úvodní stati o vývoji vědního oboru v minulém století. Původní stati z roku 2004 na disketě byly již jednou před 3 lety všemi odbory doplňovány.
 4. Do stati o působení výzkumných a vědeckých organizací bude zařazena i informace o působení odborných zemědělských škol a zemědělských univerzit.
 5. Publikace bude připravena k vydání v II. čtvrtletí 2014.

Prof. V. Podrázský, CSc. dále informoval o publikaci prvního příspěvku o činnosti ČAZV v týdeníku Zemědělec (č. 49). Příspěvky ČAZV budou dále publikovány každý měsíc od počátku měsíce ledna roku 2014. Z uvedeného důvodu rozhodlo Předsednictvo o přípravě dalších příspěvků z jednotlivých odborů takto:

Do 20.12.2013 – připraví příspěvek za příslušné vědní obory tyto odbory: ORL, OZTEV, OPTT, OVOJP a OLH.

Do 20.2.2014 – připraví příspěvek ORV, OP a OŽV.

Do 30.4.2014 – připraví příspěvek OVL, OVH, OEŘSI.

Příspěvek by měl být předán ve formátu word a měl by obsahovat maximálně 14,5 tisíce tiskových znaků včetně mezer. Zaměření textu by mělo být směrováno na výsledky projektů rezortního výzkumu a jejich uplatnění v praxi s uvedením součinnosti ČAZV.

První příspěvek a všechny následné příspěvky budou po publikaci umístěny na www.cazv.cz v části Aktuality.

Příspěvky budou odborem zaslány na sekretariát ČAZV a dále předsedovi a místopředsedovi ČAZV. Tito předají příspěvky po odsouhlasení k publikaci redakci týdeníku Zemědělec.

Předseda ČAZV informoval dále Předsednictvo, že v odpoledních hodinách po skončení Předsednictva se uskuteční pracovní porada v redakci vědeckých časopisů za účasti všech redaktorek, předsedy a místopředsedy ČAZV, předsedy VR ČAZV a tajemníka ČAZV. Cílem porady je seznámit se zejména s aktuálním stavem v redakci jednotlivých časopisů.

V této souvislosti upozornil předseda doc. R. Vácha, Ph.D., že provedl orientační výpočet přínosu finančních prostředků pro MZe z RVVI z titulu publikací výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech ČAZV. Tento přínos dosahuje částky cca 12,5 mil ročně do rozpočtu MZe ČR pro výzkum a vývoj v rezortu.

Přínosy vyplývající z výměny zahraničních časopisů v knihovně ÚZEI nebyly zatím vyčísleny. Tyto však v minulých letech byly odhadovány na 3-4 mil Kč, takže přínos a úspory vyplývající u vydávání VČ v ČAZV pro rezort lze odhadovat nejméně na cca 15 mil Kč za rok.

V této souvislosti bylo konstatováno, že uvedené přínosy vznikají zejména na základě kvalitní práce RR VČ. Z toho důvodu opět požádalo Předsednictvo ČAZV ředitelku Ing. O. Chmelíkovou o případné dořešení otázky příspěvků MZe na činnost RR VČ na roky 2012-13.

Usnesení: 

Předsednictvo souhlasí s tím, že veškeré volné prostředky z rozpočtu na provoz ČAZV budou použity na činnost RR VČ dle pravidel rozdělování, která byla schválena v roce 2011, v rozdělení položek mezi editory a koeditory. Administrativně vyplácení odměn Předsedům RR proběhne dle smlouvy o výkonu funkce předsedy RR a členům RR – koeditorům příkazní smlouvou dle dispozic předsedy RR.

Ad  6) Předseda a místopředseda ČAZV informovali Předsednictvo o jednání se Švédskou královskou zemědělskou akademií (KSLA) ve Stockholmu ve věci přípravy zasedání Unie evropských zemědělských akademií (UEAA) v Praze v roce 2014 při příležitosti 90. výročí založení ČAZ – ČAZV.

V současnosti vykonává ČAZV funkci místopředsedy této organizace, v září 2014 převezme funkci předsedy UEAA a místopředsednictví převezme Francouzská akademie zemědělská – French Academy of Agriculture (AAF). Předsednictvo schválilo závěry z jednání takto:

Usnesení:

 1. Jednání 8. zasedání UEAA se uskuteční ve dnech 18.-19.9.2014 v Praze, Slezská ul. 7. O záštitu nad jednáním požádalo ČAZV ministra zemědělství ČR.
 2. ČAZV ve spolupráci s KLSA a FAZ zajistí zpracování úplného seznamu stávajících a potencionálních členů UEAA, kteří budou pozvání na zasedání v Praze.
 3. První den setkání (18.9.) se uskuteční v dopoledních hodinách jednání 8. pléna UEAA dle programu v příloze spojeného s přijetím nových členů.
 4. V odpoledních hodinách proběhne konference – seminář k problematice využití GMO v zemědělství. Smyslem konference je zjištění názorů na možné využití GMO v jednotlivých zemích. V této věci není však očekáván jednotný názor respektive závěr.
 5. Přípravou konference je pověřen za ČAZV organizační výbor pod vedením Ing. Z. Pastorka, CSc., prof. h. c. a vědecký výbor, jehož složení schválilo Předsednictvo na minulém jednání 5.11.2013. Jeho koordinaci zatím zajišťuje prof. F. Kocourek, CSc.
 6. Společná pozvánka KSLA a ČAZV na jednání 8. pléna UEAA bude na základě zjištěných kontaktních adres a osob (viz bod 2) rozeslána do 14.2.2014.
 7. Na 8. zasedání pléna by měla být stabilizována a rozšířena členská základna o nové členy UEAA.
 8. Základem pro aktivizaci členů a činnosti UEAA bude nově obnovená www stránka UEAA, jejichž obsah a strukturu bude novelizovat KSLA jako předsednická země, toto předsednictví od září 2014 převezme ČAZV.
 9. Návrh programu 8. pléna ve dnech 18.-19.2014 bude rozeslán všem členům Předsednictva.

Ad  7) Různé

 • Předsednictvo schválilo termíny jednání Předsednictva v roce 2014 navržené sekretariátem (viz příloha).
 • Předsednictvo obdrželo přehled o výběru členských příspěvků členů, respektive členů, kteří dlouhodobě neuhradili členské příspěvky
 • Hrubý upozornil, že tito členové jsou trvale každoročně emailem nebo poštou vyzváni k úhradě, ale převážně bezvýsledně.
 • Předsednictvo rozhodlo, že na www stránkách ČAZV bude umístěna výzva všem členům k úhradě nedoplatků a všichni členové budou opět k úhradě členských příspěvků individuálně vyzváni.
 • Předsednictvo rozhodlo, že o zrušení členství respektive udělení čestného členství musí individuálně rozhodnout jednotlivé odbory. Jedná se zejména o členy, kteří dluží nad 300 Kč.
 • Z tohoto důvodu se Předsednictvo přiklonilo k postupu navrženému předsedou Kontrolního výboru ČAZV Ing. P. Šmirousem, CSc. (orgán Rady ČAZV), který navrhl tento postup:
 • Starším členům důchodcům nad 65 (70) let, navrhnout udělení čestného členství, pokud mají zájem.
 • Ostatní vyzvat k zaplacení a stanovit lhůtu (3 měsíce), tj. do 31.3.2014, při nezaplacení navrhnout odboru zrušení členství v ČAZV.
 • Uložit předsedům odborů povinnost osobního projednání (telefonicky, emailem, dopisem) této záležitosti s neplatícími členy.
  • Předsednictvo projednalo a schválilo jednohlasně přijetí těchto členů ČAZV
 • OŽV – MVDr. P. Slavík, Ph.D., Ing. P. Horký, Ph.D.
 • ORL – Ing. P. Talich

Ad  8) Jednání ukončil předseda ČAZV prof. V Podrázský, CSc. Poděkoval za odvedenou  práci v roce 2013 a pozval přítomné členy na příští jednání Předsednictva, které se bude konat dne 7.1.2014 v sekretariátu ČAZV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Program jednání UEAA v Praze ve dnech 18.-19.2014

              Termíny jednání Předsednictva v roce 2014

Zpátky nahoru