skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 14.5.2013 od 8,00 hod. v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. Ing. Jan Hron, DrSc.

                        RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.  

                        doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, Ph.D.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda KV ČAZV

                        Ing. Jan Budský – odbor 17010 MZe

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Informace o připravované metodice RVVI pro hodnocení výsledků výzkumu – Ing. O. Chmelíková, Mgr. J. Lipavský, CSc.
 4. Vyhodnocení vyhlášených soutěží ministra zemědělství – Ing. J. Budský, všichni členové Předsednictva
 5. Odsouhlasení návrhů na udělení bronzových medailí a čestných uznání na Radě ČAZV – Mgr. J. Lipavský, CSc.
 6. Organizační zajištění jednání Rady ČAZV a projednání zpráv o činnosti ČAZV, VR, KV, zprávy o hospodaření – všichni členové Předsednictva
 7. Různé
 8. Závěr

Ad  1) Jednání zahájil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Omluvil neúčast některých členů z důvodu účasti na pracovních jednáních. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2) Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že některé úkoly se zatím nepodařilo naplnit, jedná se zejména o naplnění dohody s ÚZEI o získání podkladů pro vydavatelskou činnost VČ zejména se zaměřením na možné úspory. Ředitelka Ing. O. Chmelíková přislíbila přispět k naplnění ujednání s ÚZEI jednáním s p. ředitelem Ph.Dr. J. Šlajsem, LL.M. Další body jsou průběžně plněny.

Ad  3) Předsednictvu byla Ing. O. Chmelíkovou podána informace o probíhajících jednáních resortu MZe s RVVI ve věci hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu. Metodika je připravena ke schválení ve vládě. Další informace poskytl o obsahu metodiky Mgr. J. Lipavský, CSc., prof. V. Skřivanová, CSc. a další členové Předsednictva.

Návrh metodiky byl zveřejněn a popsán i v Hospodářských novinách. Na tuto skutečnost byli členové Předsednictva upozorněni před jednáním.

Ad  4) Ing. J. Budský informoval Předsednictvo o došlých návrzích na udělení ceny ministra zemědělství. V kategorii mladých vědeckých pracovníků bylo přijato 15 návrhů a v kategorii realizovaného výsledku výzkumu bylo přijato 5 návrhů. Předložené návrhy byly předány zpravodajům z řad členů Předsednictva. Samostatný protokol zpracuje Ing. J. Budský a výsledky soutěže budou uzavřeny na jednání dne 18.6.2013 v Brně.

Ad  5) Předsednictvo odsouhlasilo na návrh odborů udělení bronzových medailí a čestných uznání těmto členům ČAZV:

Udělení bronzových medailí – Rada ČAZV 14.5.2013

ORL                 Ing. Václav Peterka

                          doc. Ing. Slavoj Vaverka, CSc

                          doc. Ing. Dáša Veselý, DrSc.

                          prof. Ing. Karel Veverka, DrSc

OŽV                 prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

                          Ing. Václav Kudrna, CSc.

                          doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.

                          prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

OZTEV            Ing. David Andert, CSc.

OVOJP            Ing. Olga Štiková

OP                    doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D.

OVH                 Ing. Karel Sakař

Udělení čestných uznání – Rada ČAZV 14.5.2013

ORL               Ing. Petr Dědič, CSc.

                          Ing. Bohumila Voženílková, CSc.

OŽV                 prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc.

Ad  6) Mgr. J. Lipavský, CSc. a Ing. V. Hrubý, CSc. informovali Předsednictvo, že jednání Rady ČAZV je organizačně zabezpečeno. Všichni členové Rady obdrželi příslušné zprávy o činnosti (bod 8.a-d programu Rady). Dále byli pozváni všichni členové ČAZV navržení na ocenění bronzovými medailemi a čestným uznáním. Předsednictvo odsouhlasilo návrh pro členy Rady ve věci složení komisí a orgánů jednání.

Za předsedu mandátové a volební komise navrhlo Předsednictvo doc. R. Váchu, Ph.D., další členy z pléna, za předsedkyni návrhové komise Ing. S. Vavreinovou, CSc., zapisovatelem Ing. V. Hrubého, CSc.

Předsednictvo rozhodlo, že na zasedání Rady nebude jednáno o změnách OJŘ navržených Ing. S. Palíkem, CSc. Případné změny by mělo připravit pro jednání Rady až nově zvolené Předsednictvo.

Předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. upozornil členy Předsednictva, že současně se zasedáním Rady ČAZV proběhne jednání AK ČR v Lucerně, dále jednání PK ČR a na ČZU probíhá majáles s rektorským dnem. Proto je nadpoloviční účast na jednání Rady ohrožena, přesun na jiný termín nebyl možný z důvodu pozvaných hostů a oceněných členů ČAZV.

Ad  7) Různé

 • Předsednictvo schválilo na návrh odborů přijetí těchto členů:

  OŽV           Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.           ZF JČU České Budějovice

                     doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. ZF JČU České Budějovice

                     prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.        ZF JČU České Budějovice

  OZTEV      Ing. Milan Kroulík, Ph.D.               TF ČZU Praha

                     Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D.                  TF ČZU Praha

                     Ing. Jiří Mašek, Ph.D.                     TF ČZU Praha

                     doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.    TF ČZU Praha

                     Ing. Martin Polák, Ph.D.                 TF ČZU Praha

  OVOJP       Dr. Ing. Jaromír Kadlec                  ZF JČU České Budějovice

 • V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo o probíhajících volbách v odborech. Volby proběhly v ORV, ORL, OŽV, OVOJP, OLH a OVL. V příštích dnech budou ukončeny volby v OPTT, OP, OEŘSI, a OZTEV. Tím budou volby skončeny ve všech odborech v předpokládaném termínu do konce května 2013.
 • Na příštím jednání Předsednictva dne 18.6.2013 dojde současně k vyhodnocení soutěží ministra zemědělství za účasti pracovníka MZe Ing. J. Budského. Z uvedeného důvodu budou na toto jednání zváni jak stávající, tak i nově zvolení členové Předsednictva, neb hodnotící komise pro potřeby soutěže je složena ze stávajících členů Předsednictva.
 • J. Lipavský, CSc. informoval členy Předsednictva o stížnosti doc. J. Poláka, DrSc. z VÚRV na činnost redakční rady časopisu Plant Protection Science. Předsednictvo rozhodlo předat tuto záležitost k posouzení a vyřízení odboru rostlinolékařství.

Ad  8) Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc., poděkoval za aktivní účast a pozval přítomné na zasedání Rady ČAZV od 10,00 hod. v zasedací síni Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7.

Příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 18.6.2013 od 10,00 hod. v Brně, Zemědělská 1, areál SRS. Na jednání naváže odpolední rozšířené zasedání Předsednictva v gesci ORL.

 

 

 

                                                                Mgr. Jan Lipavský, CSc.

                                                                        předseda ČAZV

 

 

 

Zapsal:  Ing. Václav Hrubý, CSc.

              tajemník ČAZV

Zpátky nahoru