skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 9.4.2013 od 10,00 hod. na rektorátu ČZU

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Olga Chmelíková          

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc.. – předseda KV ČAZV

                        Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. – KV ČAZV

Pořad jednání: 1.  Zahájení

 1. Kontrola zápisu
 2. Vyhodnocení průběhu jednání pléna ČAZV – všichni členové Předsednictva
 3. Organizační zajištění zasedání Rady ČAZV – Mgr. J. Lipavský, CSc.

– schválení návrhu pozvánky

– schválení návrhu na ocenění členů

 1. Příprava zpráv pro zasedání Rady:

             – zpráva o činnosti ČAZV – Mgr. J. Lipavský, CSc.

             – zpráva o činnosti Vydavatelské rady – prof. V. Podrázský, CSc.

             – zpráva o činnosti Kontrolního výboru – Ing. P. Šmirous, CSc.

             – zpráva o hospodaření – Ing. V. Hrubý, CSc.

             – návrh úprav OJŘ – Mgr. J. Lipavský, CSc.

 1. Vyhodnocení plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV v roce 2012 – všichni členové Předsednictva
 2. Průběh voleb v odborech – všichni členové Předsednictva
 3. Vyhlášení soutěží ministra zemědělství – J. Lipavský, CSc., Ing. J. Budský – MZe ČR
 4. Organizace odpoledního rozšířeného zasedání v gesci OPTT a OVOJP
 5. Upřesnění konání Předsednictva ČAZV v červnu v Brně – J. Nedělník, Ph.D.
 6. Různé
 7. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal host jednání a členy Předsednictva. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že jsou průběžně plněny a zajišťovány tyto úkoly:

 • Na MZe proběhlo jednání s vedením ÚZEI za přítomnosti ředitele PhDr. J. Šlajse, LL.M., ředitelky MZe Ing. O. Chmelíkové a Ing. V. Hrubého, CSc. Zatím nebyly dojednané podklady z ÚZEI získány, tj. efektivnost a přínosy výměny VČ ČAZV se zahraničními knihovnami, společné hledání úspor a vyšších výnosů z distribuce VČ ČAZV (elektronické vydávání vč. zpoplatnění přístupu, zlevnění ERS od Firmy Fractal ap.). Pomoc v této věci nabídl ředitel PhDr. J. Šlajs, LL.M. ve spolupráci s IT pracovníky ÚZEI.
 • Seminář GMO při příležitosti zasedání UEAA v Praze v roce 2014 – garantem je ORV ve spolupráci s dr. Ovesnou a prof. K. Demnerovou, CSc. z VŠCHT.
 • Zpracování publikace „Osobnosti“ bylo posíleno o účast PhDr. A. Kubačáka, CSc. v autorském kolektivu.
 • J. Lipavský, CSc. obdržel v reakci na žádost ČAZV dopis ministra Ing. P. Bendla, ve kterém potvrdil pro rok 2013 přidělení částky 60 mil. Kč pro zachování sbírek genetických zdrojů v ČR v původním rozsahu jako v roce 2012.
 • J. Lipavský, CSc. informoval Předsednictvo o nové metodice RVVI pro hodnocení výsledků výzkumu.

Ad  3)    Předsednictvo zhodnotilo průběh jednání pléna jako úspěšné, účast na jednání byla vyšší než v předchozích letech. Ocenění členů ČAZV proběhlo dle programu.  Z vystoupení hostů bylo nejlépe hodnoceno vystoupení prezidenta AK ČR a senátora Ing. J. Veleby, jak provedením, tak obsahem (informace o aktuálním stavu zemědělství).

O průběhu jednání pléna byl publikován obsáhlý článek v týdeníku Zemědělec. Článek byl v kopii členům Předsednictva předán.

Ad  4)    Organizační zajištění jednání Rady bylo dojednáno se správcem budovy Slezská 7, tj. SVS Praha.

Návrh pozvánky byl upraven – viz příloha. V této podobě bude rozeslán členům Rady. Jednotlivé materiály – zprávy o činnosti ČAZV, VR, KV a o hospodaření budou zaslány členům Rady nejdéle 10 dnů před jednáním Rady.

Předsednictvo vyzývá odbory, aby do sekretariátu nahlásily obratem návrhy na ocenění členů – bronzové medaile a čestná uznání, pokud je již nezaslaly.

Ad  5)    V navržené pozvánce byly provedeny tyto úpravy:

 • Bod projednání plnění usnesení ze zasedání Rady ČAZV v roce 2012 byl přesunut na začátek jednání Rady (z bodu 9 do bodu 3).
 • Dále bude doplněn bod 6. a to informace o návrhu nové metodiky RVVI pro hodnocení výsledků výzkumu. Vystoupení k tomuto bodu zajistí po dohodě s Mgr. J. Lipavským, CSc. prof. J. Málek, DrSc.
 • Bod 7 se vypouští, viz bod 11. zápisu Různé – OJŘ nebude upravován.                       

              Průběh zasedání Rady vyžaduje jmenování komisí, a to mandátové, volební a návrhové komise. Jako člena volební a mandátové komise navrhlo Předsednictvo doc. R. Váchu, Ph.D. a další členové budou navrženi z pléna. Do návrhové komise navrhne Předsednictvo Radě tyto členy: Ing. S. Vavreinovou, CSc., prof. V. Podrázského, CSc., prof. M. Tomana, CSc., další členové budou navrženi z pléna. Zapisovatelem byl navržen Ing. V. Hrubý, CSc. a ověřovateli zápisu členové návrhové komise Ing. S. Vavreinová, CSc. a prof. V. Podrázský, CSc.

K předloženým zprávám o hospodaření, rozpočtu a zprávě VR nebyly vzneseny Předsednictvem připomínky.

Ad  6)    Předsednictvo po krátké diskusi konstatovalo, že usnesení z jednání Rady v roce 2012 bylo v podstatě naplňováno. Zejména se uskutečňovaly tiskové konference v gesci odborů RV, ŽV, OVOJP a OPTT, OVH a OLH. Uvedené tiskové konference nabídly novinářům informaci o některých aktuálních výsledcích aplikovaného zemědělského výzkumu. Uvedené TK byly realizovány ve spolupráci s AK ČR a PK ČR. Odezva na TK byla prakticky pouze v týdeníku Zemědělec.

Daří se nábor mladých nových členů ČAZV ve většině odborů a o členství v ČAZV je v odborných kruzích zájem.

Na úseku vydavatelské činnosti došlo k dalšímu zkvalitnění vydávaných VČ, zejména je vytvořen předpoklad, aby 9 z 11 časopisů vydávaných ČAZV obdrželo IF. Nyní má IF šest VČ.

Rovněž zahraniční aktivity jsou rozšiřovány.

 • Probíhá příprava jednání UEAA v roce 2014 v Praze s převzetím předsednictví této organizace v letech 2014-2016.
 • Byla uzavřena dohoda o spolupráci s Ukrajinskou akademií zemědělských věd.
 • Stejně tak je úspěšná spolupráce se SAPV a to i na úrovni odborů. Osobní setkání probíhají i se zástupci Čínské AZV.

Na základě dohody Předsednictva přednese zprávu Předsednictva o plnění usnesení z jednání Rady ČAZV v roce 2012 prof. M. Toman, CSc.

Ad  7)    V jednotlivých odborech pokračují volby do výborů odborů a členů Rady ČAZV.

Členy Kontrolního výboru musí po skončení čtyřletého období Rada ČAZV nově převolit. Stávající složení KV je těchto 5 členů: Ing. P. Šmirous, CSc. – předseda (ORL), Ing. Z. Pastorek, CSc. (OZTEV), Ing. J. Celba, CSc. (OPTT), doc. P. Zahradník, CSc. (OLH), Ing. G. Chládek, CSc. (OŽV). Při schvalování členství v KV ve stávajícím složení i pro příští volební období by bylo vhodné zvolit alespoň jednoho náhradníka. Návrh za odbory může být dán z pléna.

Ad  8)    Jednání Předsednictva 14.5.2013 se účastní Ing. J. Budský, který předloží Předsednictvu návrhy na udělení cen ministra v obou kategoriích, tj. k rozdělení 2x 150 tis. Kč. Příslušné odbory – zpravodajové vyhodnotí kvalitu jednotlivých přihlášených návrhů a konečné zařazení k ocenění proběhne na dalším jednání Předsednictva dne 18.6.2013 v Brně, pokud neproběhne vyhodnocení po dohodě s MZe na samostatném jednání hodnotící komise (tj. Předsednictva ve starém složení).

Ad  9)    Odpolední jednání Předsednictva proběhne od 13,30 v souladu s pozvánkou na TF ČZU ve Výukovém a výzkumném pivovaru. V průběhu jednání budou předneseny přednášky na téma „Značení potravin – zdravotní tvrzení.“

Ad  10)  Na základě žádosti RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. bude změněn termín jednání Předsednictva v Brně na 18.6.2013 v budově SRS Brno. Rozšířené zasedání v odpoledních hodinách zajistí ORL. Tohoto jednání se účastní nově zvolení členové Předsednictva a na tomto jednání proběhne i volba nového předsedy a místopředsedy ČAZV, které potvrdí do funkce ministr zemědělství ČR.

Ad  11)  Různé

 • Na základě upozornění dochází ke změně termínu Předsednictva konaného v Jihočeském kraji ze dne 27.8.2013 na 28.8.2013. Uvedená chyba vznikla  zveřejněním chybného data v HN. Předsednictvo se bude konat jako každoročně den před zahájením výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Místo konání bude určeno na základě návrhu ZF JČU.
 • L. Koutný, Ph.D. navrhl uspořádat rozšířené zasedání Předsednictva dne 1.10.2013 na Povodí Vltavy na téma „Pitná voda“. Předsednictvo souhlasí.
 • Rozšířené zasedání dne 5.11.2013 proběhne v režii ORV ve VÚ bramborářském, s.r.o. v Havlíčkově Brodě. Předsednictvo souhlasí.
 • Konference GLAST v ČLR se na základě pozvání Čínské AZV účastní RNDr. Nedělník, Ph.D. Sekretariát připraví před odjezdem pověřovací dopis za ČAZV.
 • V. Hrubý, CSc. vyzval členy Předsednictva, aby urychleně zaslali návrhy odborů na udělení bronzových medailí na Radě a ev. návrhy na čestná uznání členům ČAZV.
 • V. Hrubý, CSc. informoval Předsednictvo o jednání s vedením MZe o poskytnutí příspěvku pro předsedy RR VČ za práci v roce 2012 ve výši 300 tis. Kč.
 • Výsledek hospodaření za rok 2012 a návrh rozpočtu je předložen Předsednictvu v materiálech. Z podkladů vyplývá, že i hospodaření v roce 2013 by mělo být vyrovnané. Nebyla zatím dořešena otázka ev. zpoplatnění přístupu k VČ v elektronické podobě.
  • Předsednictvo v krátkosti projednalo návrh Ing. S. Palíka, CSc. na úpravu OJŘ. Vzhledem ke krátkosti termínu do jednání Rady rozhodlo Předsednictvo tento bod z programu jednání Rady vypustit a tuto otázku ponechat na rozhodnutí nového Předsednictva.

Ad  12)  Jednání Předsednictva zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc., poděkoval za aktivní účast na jednání a pozval přítomné na rozšířené zasedání Předsednictva na téma „Značení potravin – zdravotní tvrzení“ na TF ČZU ve Výukovém a výzkumném pivovaru.

Příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 14.5.2013 od 8,00 hod. v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2. Na jednání naváže zasedání Rady ČAZV od 10,00 hod.

 

Zpátky nahoru