skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 18.6.2013 od 9,30 hod. v zasedací místnosti SRS Brno, Zemědělská 1. Jednání se zúčastnili nově zvolení členové Předsednictva.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. Ing. Jan Hron, DrSc.

                        doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Zastupování:   JUDr. Ing. Josef  Mezera, CSc. – za doc. T. Douchu, CSc.

Hosté:             Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda KV ČAZV

                       Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.h.d.

                        Ing. Jan Budský – odbor 17010 MZe

Pořad jednání:

 1.  Zahájení – Mgr. J. Lipavský, CSc.
 2. Kontrola zápisu
 3. Zhodnocení průběhu zasedání Rady ČAZV, zajištění plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady ČAZV – všichni členové Předsednictva
 4. Informace o jednání RVVI – Ing. O. Chmelíková, Mgr. J. Lipavský, CSc.
 5. Vyhodnocení soutěží ministra zemědělství – Mgr. J. Lipavský, CSc., J. Budský
 6. Volba předsedy a místopředsedy ČAZV – volební komise, V. Hrubý, CSc.
 7. Různé
 8. Závěr

Ad 1)  Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné nově zvolené členy Předsednictva a i dosavadní členy, kteří budou v průběhu jednání vyhodnocovat výsledky veřejných soutěží ministra zemědělství ČR.

 Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad 2)

Ing. V. Hrubý, CSc. seznámil přítomné s rozpracovanými úkoly, které je třeba dále řešit na úseku vydavatelské činnosti nebyl zatím získán přehled o hodnotě vyměňovaných časopisů ze zahraničí v rámci knihovny ÚZEI. Dále musí být  řešena v nové VR i otázka zpoplatnění příspěvků v VČ ČAZV. Metodika je připravována ve více variantách v firmě Fractal. Ing. Hrubý, CSc. dále upozornil, že úspory dosažené oproti výdajům při vydávání VČ před delimitací do ČAZV dosahují částek za 2 – 3 roky cca 4 mil. Kč.

 • ve smyslu zápisu proběhly volby ve všech odborech a byly schváleny i závěry z jednání Rady ČEZV korespondenční cestou
 • Stížnost Doc. J. Poláka bude projednána s členy VR a s ORL a závěry budou     předneseny na Předsednictvu dne 28.8.2013 v Písku.

            Zápis z jednání Předsednictva ze dne 14.5.2013 byl schválen bez připomínek.

Ad 3)

Předseda ČAZV Mgr. Lipavský, CSc. konstatoval, že Rada ČAZV proběhla tak, že všechny body programu byly projednány, ale účast neumožňovala schválení závěrů z jednání Rady ČAZV. Proto se účastníci jednání shodli na řešení, že závěry z jednání budou schváleny korespondenční cestou oslovením všech členů Rady ČAZV. Termín jednání Rady ČAZV kolidoval s dalšími třemi jednáními v Praze, čímž byla účast poznamenána. Těchto souběžných jednání se museli v řadě případů účastnit členové Rady z titulu svých funkcí.V průběhu diskuze k závěrům z jednání bylo konstatováno, že nejslabším bodem v činnosti ČAZV je malá propagace výsledků výzkumu a aktivit ČAZV. Prezentace v tisku je obtížná a náročná a reakce na čtyři tiskové konference (TK) konané jednotlivými odbory byla velmi slabá. Jediný tisk, který na tyto TK reagoval byl týdeník Zemědělec. Redaktor. P. Nussberger pak s OLH uskutečnil dva rozhovory. Proto Předsednictvo navrhuje rozšířit spolupráci s vydavatelstvím Profipress zřízením pravidelné rubriky k výsledkům výzkumu v týdeníku Zemědělec. Jednání v této věci budou pokračovat s Ing. Sedláčkem se zapojením všech odborů a sekretariátu ČAZV.

Ad 4)

Předsednictvo bylo seznámeno p. ředitelkou Ing. O. Chmelíkovou a předsedou Mgr. J. Lipavským, CSc. s průběhem jednání na RVVI a možných alternativách metodiky pro hodnocení výsledků výzkumu v ČR. Předsednictvu byla předložena informace z tisku k této problematice. Vzhledem k okolnostem v schvalování vládní agendy není jisté, zda bude návrh ve vládě projednán nebo odložen.

Ad 5)

Ing. J. Budský, pracovník oddělení výzkumu 17011 MZe předložil společně s pověřenými hodnotiteli podklady pro vyhodnocení soutěží ministra zemědělství. Výsledek hodnocení byl po schválení hodnotící komisí předán k dalšímu řízení v souladu s pravidly obou soutěží. Ceny budou předány slavnostně při zahájení výstavy ZŽ dne 29.8.2013 v Č. Budějovicích. Výsledky hodnocení budou zveřejněny na www.cazv.cz.

Ad 6)

Předseda Mgr. J. Lipavský, CSc. informoval přítomné členy Předsednictva o pravidlech volby předsedy a místopředsedy dle OJŘ ČAZV. Volba je dle OJŘ tajná. Do volební komise byli zvoleni dva přítomní členové KV, tj. Ing. Šmirous, CSc. a Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c. a pracovnice sekretariátu Ing. J. Čížková. Z volby byl pořízen samostatný zápis s tím, že do funkce předsedy byl v druhém kole zvolen Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., a do funkce místopředsedy v prvním kole RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Oběma zvoleným gratulovali přítomní členové Předsednictva a hosté. Doklady o volbě jsou uloženy v sekretariátu ČAZV. Předseda ČAZV poděkoval za odvedenou práci stávajícím členům Předsednictva, kteří po volbách nebudou dále v práci pokračovat.

Sekretariát byl pověřen zajistit potvrzení obou nově zvolených funkcionářů do funkce rozhodnutím ministra od data volby, tj. 18.6.2013.

Ad 7)   Různé 

 • Předsednictvo konstatovalo, že by měl být na základě jednání Rady ČAZV, průběh voleb a dalších návrhů z odborů (doc. Ing. Palík, CSc. – ORV) upraven      OJŘ. Současně by měla být upřesněna i kritéria pro přijímání nových členů      ČAZV.
 • Hrubý, CSc. informoval o přípravách jednání Unie evropských zemědělských akademií v Praze, kde by ČAZV měla převzít předsednictví v této organizaci. Nyní vykonává ČAZV funkci místopředsedy. Jednání by se měla uskutečnit v rámci oslav 90. výročí založení ČAZV (ČAZ) v roce 1924 v květnu neb v září. S tímto setkáním by měl souběžně probíhat seminář věnovaný problematice GMO.   K zajištění tohoto úkolu bude ustavena pracovní skupina Předsednictva, která bude práce spoluorganizovat.
 • Předsednictvo schválilo návrh odborů pedologie a vodního hospodářství doplnit  RR časopisu SWR o tyto členy:
 • Naftali Lazarovitch, Ben Gurion University of the Negev, Izrael
 • Diederik Jacques, Institute for Environment, Health and Safety (EHS, Belgium
 • Martinus Th. van Genuchten, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
 • Ing. Radim Vácha, Ph.D., VÚMOP Praha
 • RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc., Mendelu Brno
 • Aleš Vaněk, Ph.D., ČZU Praha
 • Jack Edward Rechcigl, University of Florida, USA
 • Ing. Ján Szolgay, Ph.D., Fakulta stavebná SVŠT, Bratislava, SR
 • Miroslav Tesař, CSc., Ústav hydrodynamiky ČAV v Praze
 • Ing. Ladislav Koutný, CSc., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelu Brno
 • Michal Dohnal, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT, Praha
 • Ing. Budský navrhl svolat pracovní schůzku k úpravě pravidel a podmínek soutěží

vyhlašovaných ministrem zemědělství. Pravidla budou členům Předsednictva zaslány e-mailem k projednání úprav na Předsednictvu dne 28.8.2013.

 • Za nového člena ČAZV byl přijat Ing. Petr Vaculík, Ph.D., ČZU Praha do OVH.
 • Na úseku spolupráce je třeba zahájit, resp. obnovit jednání o spolupráci s vedením AV ČR, a to ne individuálně, ale za účasti více členů Předsednictva.
 • Stejně tak je třeba rozšiřovat i zahraniční spolupráci na bázi odborných týmů i prostřednictvím např. UEAA.
 • Předsednictvo ukládá vedení ČAZV zahájit další jednání s nevládními organizacemi v zájmu posílení zejména aplikovaného výzkumu a zavádění výsledků do praxe.

Ad 8)

Jednání Předsednictva ukončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. a požádal nově zvolené funkcionáře, aby připravili další aktivity ČAZV v II. pololetí 2014. Současně jim předal funkci s tím, že jejich jmenování bude potvrzeno p. ministrem zemědělství.

Předseda ČAZV pozval dále přítomné členy a hosty na rozšířené jednání Předsednictva na téma „Aktuální rostlinolékařské otázky“ v knihovně SRS od 13.00 hod.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru