skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 29.8.2012 od 10,00 hod.
v zasedací místnosti Agrokomplexu Šumava s.r.o. v Prachaticích

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:       prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

Zastupování:   Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. za prof. Skřivanovou, CSc.

Ing. Ctibor Perlín, CSc. za Ing. Vavreinovou, CSc.

Hosté:             Ing. František Šimek, CSc. – ředitel Agrokomplexu Šumava, s.r.o.

Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda Kontrolního výboru ČAZV

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. – VÚŽV, v.v.i. Uhříněves

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c. – Kontrolní výbor ČAZV

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady ČAZV – všichni členové Předsednictva
 4. Veřejné soutěže MZe – informace o průběhu soutěží – Ing. O. Chmelíková
 5. Předání cen soutěží ministra zemědělství – Ing. O. Chmelíková, Mgr. J. Lipavský, CSc.
 6. Příprava tiskových konferencí (TK) s PK ČR – OPTT, OVOP – Ing. P. Roubal, CSc., Ing. S. Vavreinová, CSc.
 7. Informace o vydavatelské činnosti vědeckých časopisů a publikace „Osobnosti“ – prof. V. Podrázský, CSc.
 8. Plán činnosti a hospodaření na II. pololetí 2012 – všichni členové Předsednictva
 9. Různé
 10. Závěr

 

Ad 1) Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Předal slovo řediteli Agrokomplexu Šumava s.r.o. Ing. F. Šimkovi, CSc., který krátce informoval o činnosti AKŠ s.r.o a jeho organizační struktuře. Současně pozval přítomné na odpolední exkurzi do provozů společností AKŠ s.r.o. ve Volarech. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad 2) Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že úkoly jsou průběžně plněny a rozpracované úkoly jsou na pořadu jednání tohoto Předsednictva. Zápis byl schválen bez připomínek.

 

Ad 3) Úkoly vyplývající z usnesení Rady ČAZV se v zásadě daří plnit:

 • · Ve spolupráci s AK ČR byly uspořádány dvě tiskové konference (ORV a OŽV) a dále je připravena konference OPTT a OVOJP, která se bude konat ve spolupráci s PK ČR dne 11.10.2012 v Praze.
 • V rámci vydavatelské činnosti došlo k vyššímu ocenění VČ – do sledování byl zařazen časopis Plant Protection Science a Soil and Water Research. Ve sledování zůstává po ztrátě IF časopisu Agricultural Economics. Redakční rady i redaktorky zajišťují včasné zpracování příspěvků k tisku.
 • Ve spolupráci s NZM připravuje redakční skupina Ing. S. Mihulka, CSc. a Mgr. Š. Steinová publikaci „Osobnosti zemědělské vědy 1900-2000“
 •  V průběhu roku 2012 došlo k navýšení počtu mladších členů ČAZV v jednotlivých odborech, dohromady 29 členů.

 

Ad 4) Ředitelka Ing. O. Chmelíková uvedla, že vyhlášení výsledků obou soutěží ministra zemědělství – ocenění výsledků výzkumu proběhne v den zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích 30.8.2012. Ocenění předá společně s panem ministrem Ing. J. Bendlem i předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc.

Soutěž KUS vyhlášená NAZV je v současnosti vyhodnocována ve II. kole, kam postoupilo 220 projektů. Ve druhém kole hodnocení, které proběhne, bude však vyřazena větší část projektů z důvodu finančních možností soutěže. Předpokládá se přijetí cca 30 projektů.

V roce 2013 dojde k navýšení prostředků na výzkum přidělených RVVI resortu MZe u institucionálních prostředků a mírnému snížení u prostředků účelových. Celkově přidělená částka by měla být v roce 2013 vyšší o cca 40 mil. Kč

Ředitelka Ing. O. Chmelíková upozornila na možnost doplnění výsledků do RIV do 31.8.2012.

Současně v reakci na některé výhrady k administrativě NAZV vysvětlila, že pracovníci NAZV jsou pověřeni před podáním přihlášky projektu do soutěže tento zkontrolovat, čímž je možno předejít následnému vyřazení projektu. Tato kontrola však nemůže být prováděna na konci termínu podání, ale v dostatečném předstihu.

Ředitelka Ing. O. Chmelíková upozornila na nutnost informovat veřejnost o činnosti ČAZV a zemědělském výzkumu a to na všech úrovních, tj. jak na úrovni odborů, Předsednictva a sekretariátu, tak v tisku a ostatních médiích ap.

Další diskuse byla zaměřena na hodnocení výsledků výzkumu na úrovni RVVI, hodnocení ústavů, systému poradenství na výzkumných pracovištích ap.

 

Ad 5) Předseda ČAZV konstatoval, že předání ceny ministra je připraveno a bude zařazeno ihned po skončení oficiálního zahájení výstavy Země živitelka a ne až na závěr zahajovacího programu.

 

Ad 6) Příprava tiskové konference OPTT a OVOJP společně s PK ČR a AVO je zajištěna a hlavní část organizace zajišťuje tisková mluvčí PK ČR Ing. D. Večeřová. Prezentace výsledků výzkumu v oboru potravinářském bude zaměřena na téma „České pivo“.

 

Ad 7) Část bodu 7 byla projednána v rámci jednání v bodě 3.
Prof. V. Podrázský, CSc. doplnil, že Vydavatelská rada je svolána na 13.9.2012 od 13,00 hod. do sekretariátu ČAZV na Těšnově. K jednání předložila Dr. Braunová přehled o práci redakce VČ v prvním pololetí 2012. Z výsledků je patrný nárůst příspěvků oproti roku 2011 o 20 %, což vyvolává zvýšené nároky na práci předsedů RR a i redakčního týmu. V návaznosti na jednání VR bude svolána porada předsedů RR za účasti členů VR a pracovnic redakce. Při jednání byl vznesen návrh zvýšení ceny časopisů o 10 % z důvodu nárůstu cen, přičemž ceny nebyly v posledních letech navyšovány. V případě doporučení VR Předsednictvo souhlasí s ev. navýšením ceny VČ v roce 2013.

Ing. V. Hrubý, CSc. upozornil Předsednictvo na nutnost zajistit pro předsedy RR odměny za rok 2012 v minimální výši 350 tis. Kč. Vzhledem ke krácení rozpočtu ČAZV o téměř 2 mil. Kč v roce 2012 není možno tyto prostředky z rozpočtu ČAZV zajistit. Z tohoto důvodu bude třeba požádat vedení MZe o uvolnění částky z rezerv MZe, ev. navýšení rozpočtu ČAZV nižším zádržným.

Usnesení: 1. Předsednictvo pověřuje předsedu ČAZV Mgr. J. Lipavského, CSc. a Ing. V. Hrubého, CSc. k předání žádosti na MZe panu ekonomickému náměstkovi Ing. T. Šimčíkovi a zajištění prostředků v roce 2012 pro předsedy RR ve výši 350 tis. Kč. Požadavek musí být podpořen odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe.

2. V případě schválení Vydavatelskou radou souhlasí Předsednictvo s navýšením ceny vydávaných VČ v roce 2013 o 10 %.

3. Předsednictvo pověřuje Ing. V. Hrubého, CSc. k jednání s vedením NZM ve věci společně připravované publikace „Osobnosti“ a to vč. hledání možností společného financování vydání této publikace.

4. Předsednictvo bere na vědomí příslib pana náměstka Mgr. J. Macha financovat publikaci „Osobnosti“ z prostředků MZe pouze nejvýše jedné třetiny předpokládaných nákladů na vydání (tj. 130 tis. Kč z předpokládaných celkových nákladů min. 350 tis. Kč).

 

Ad 8) Jednání Předsednictva se v závěru roku 2012 budou konat takto:

2.10.2012 – jednání Předsednictva a rozšířené zasedání Předsednictva v gesci OLH a OVH v Kostelci nad Černými lesy

6.11.2012 – jednání Předsednictva a rozšířené zasedání Předsednictva v gesci ORV v Šumperku Temenici k 70. výročí založení ústavu

4.12.2012 – jednání Předsednictva v Praze v sekretariátu ČAZV

8.1.2013 – jednání Předsednictva v Praze v sekretariátu ČAZV

K hospodaření ČAZV uvedl Ing. V. Hrubý, CSc., že běžné hospodaření je v souladu s limity MZe. V současnosti probíhá kontrola hospodaření ze strany MZe. Tato má být uzavřena do 30.9.2012.

Výsledky kontroly budou předány Kontrolnímu výboru a Předsednictvu ČAZV.

Nedostatek prostředků pro odměny předsedů RR bude řešen požadavkem na vedení MZe, viz bod 7. zápisu.

Ad 9) Různé

 • Mgr. J. Lipavský, CSc. informoval o návštěvě čínské delegace AZV z provincie Shandong. Delegace navštíví některé výzkumné ústavy, univerzity ap. Návštěva proběhne na základě pozvání ČAZV v rámci naplňování dohody o spolupráci s Čínskou AZV.
 • Předsednictvo bere na vědomí návrh dohody o spolupráci s Ukrajinskou akademií ZV a tuto schvaluje po doplnění připomínek RNDr. J. Nedělníka, Ph.D. a Ing. S. Palíka, CSc.

Usnesení: Předsednictvo po doplnění pověřuje předsedu ČAZV Mgr. J. Lipavského, CSc. k uzavření dohody o spolupráci s Ukrajinskou AZV. Dohoda bude uzavřena ve třech jazycích (anglicky, česky a ukrajinsky).

 

Ad 10) Jednání zakončil předseda ČAZV Mgr. J. Lipavský, CSc. pozváním na odpolední rozšířené zasedání Předsednictva od 13,00 hod. ve Volarech – Mlýny, které bude věnováno problematice chovu masného skotu v ČR. Současně poděkoval za aktivní účast a pozval členy Předsednictva na předání cen ministra zemědělství při zahájení výstavy Země živitelka.

Zpátky nahoru