skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 2.10.2012 od 10,00 hod.

v zasedací místnosti lesnického závodu ČZU v Kostelci nad Černými lesy

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        Mgr. Jan Lipavský, CSc.

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Ing. Petr Roubal, CSc.

doc. Ing. Ladislav Koutný, Ph.D.

Hosté:              Ing. Prokop Šmirous, CSc. – předseda Kontrolního výboru ČAZV

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu
 3. Informace o probíhajících veřejných soutěžích MZe – ředitelka Ing. O. Chmelíková
 4. Příprava tiskových konferencí ČAZV (TK) – OPTT, OVOJP a zajištění příští TK – Mgr. J. Lipavský, CSc.
 5. Informace o jednání Vydavatelské radyČAZV (VR), projednání návrhů a závěrů z jednání VR – prof. V. Podrázský, CSc., Mgr. J. Lipavský, CSc.
 6. Různé
 7. Závěr

 

Ad   1)    Jednání zahájil a řídil z pověření předsedy a místopředsedy ČAZV prof. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Omluvil nepřítomnost předsedy a místopředsedy ČAZV. Pořad jednání byl schválen bez připomínek

Ad   2)    Kontrolou zápisu bylo zjištěno, že většina úkolů bude projednávána na současném Předsednictvu. Zápis byl po obsahové stránce schválen bez připomínek. Formální vady budou odstraněny.

Ad   3)     Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala Předsednictvo o probíhajícím vyhodnocení soutěže KUS s tím, že výsledky budou k dispozici 16.11.2012.

K vyhlášeným soutěžím a zpracovávaným projektům doplnila, že je třeba věnovat pozornost naplnění priorit a požadavků na projekty kladené RVVI, tj. zejména mezinárodní spolupráce, spolufinancování a vnější podpora, spolupráce s ekonomicky silným uživatelem výsledků s nutností doložení autenticity a existence uživatelských firem. S tím souvisí i otázka propagace výsledků, poradenství pro uživatelskou praxi ap.

V současnosti je na soutěž vyčleněno 55 mil. Kč, přičemž v roce 2013 nebude soutěž vyhlašována.

Po vyslechnutí informace proběhla krátká diskuse k otázkám financování výzkumu, poradenství, přenosu informací do praxe s možností využití struktury MZe.

Ad   4)     Ve spolupráci OVOJP, OPTT a PK ČR je připravována tisková konference k problematice výzkumu v potravinářství. TK se uskuteční dle plánu dne 11.10.2012 v Praze na Malé Straně.

Příští TK zajistí odbory lesního a vodního hospodářství ještě v průběhu roku 2012. Hlavním organizačním garantem bude VÚMOP, v.v.i. Praha 5 – Zbraslav. Doc. R. Vácha, Ph.D. byl pověřen jménem Předsednictva projednat organizační zajištění TK s ředitelem Ing. J. Hladíkem, Ph.D. při této TK se předpokládá účast a spolupráce s AK ČR.

Ad   5)     Předseda VR prof. V. Podrázský, CSc. informoval předsednictvo o výsledcích jednání VR, které se konalo dne 13.9.2012 v Praze. Zápis z jednání VR byl členům Předsednictva předložen před jednáním.

Předsednictvo projednalo jednotlivé body usnesení z jednání VR s těmito závěry:

 1. Navýšení cen by mělo být projednáno i na širším jednání VR s předsedy RR. Jinak Předsednictvo s navýšením cen souhlasí, od předsedů RR očekává stanovisko jaký bude mít zvýšená cena dopad na počet prodaných časopisů v rámci předplatného.
 2. -3. Dopis panu náměstkovi Ing. T. Šimčíkovi byl předán, výsledek žádosti je nejistý, nabízená schůzka ani kontakt s předsedou ČAZV neproběhl.
 3. Stejně jako v bodě 2. by měla být otázka posouzena na jednání s předsedy RR
 4. Analýza bude připravena po návratu Dr. Braunové z lázní, tj. do konce října.
 5. Předsednictvo neschválilo limit 10 stran u jednotlivých příspěvků s tím, že uvedená záležitost zůstane v kompetenci jednotlivých RR a vedení odboru s ohledem na udržení nebo získání IF.
 6. Konečné stanovisko projedná Předsednictvo po získání názoru předsedů RR na společném jednání VR s předsedy RR a pracovnicemi redakce.
 7. Předsednictvo souhlasí se zrušením resp. omezením rozesílání výtisků jednotlivých časopisů členům RR. Nadále budou rozesílány dva výtisky předsedovi RR.
 8. Uvedený bod musí být projednán s vedoucí pracoviště Dr. Braunovou po návratu z léčebného pobytu. Před hodnocením musí být stanovena kritéria hodnocení a jejich váha.
 9. Schůzka bude svolána po dohodě sekretariátu s předsedou VR a vedení pracoviště redakce v předpokládaném termínu 26.10.2012.

 

Předsednictvo dále konstatovalo, že by bylo vhodné se soustředit i na práci jednotlivých RR a práci redakce z hlediska stanovení určité úrovně recenze příspěvků (počty oponentů, jejich úroveň, účast a podíl zahraničních oponentů ap. Stejně tak by měla být věnována pozornost popularizaci VČ v rámci širší vědecké obce a odborné praxe.

Ad   6)     Různé

Předsednictvo schválilo na základě přijetí za členy odborem i přijetí za členy ČAZV následující vědecké pracovníky:

 

OŽV: Ing. Jaroslav ČÍTEK, Ph.D. ČZU Praha
Doc. Ing. Ivana JANKOVSKÁ, Ph.D. ČZU Praha
Doc. Ing. Lukáš KALOUS, Ph.D. ČZU Praha
Mgr. Ing. Tereza KREJČOVÁ, Ph.D. ČZU Praha
Prof. Ing. Iva LANGROVÁ, CSc. ČZU Praha
Ing. Vladimír PLACHÝ, Ph.D. ČZU Praha
Doc. MVDr. Radko RAJMON, Ph.D. ČZU Praha – 2. členství
Prof. Mgr. Ing. Markéta SEDMÍKOVÁ, Ph.D. ČZU Praha – 2. členství
od r. 2010 je členkou OVL
Doc. Ing. Luděk STÁDNÍK, Ph.D. ČZU Praha
Doc. Ing. Roman STUPKA, CSc. ČZU Praha
Doc. Ing. Michal ŠPRYSL, CSc. ČZU Praha
Ing. Lenka TŮMOVÁ, Ph.D. ČZU Praha
Ing. Jaroslav VADLEJCH, Ph.D. ČZU Praha
OVL: Doc. MVDr. Radko RAJMON, Ph.D. ČZU Praha
Mgr. Ing. Tereza KREJČOVÁ, Ph.D. ČZU Praha – 2. členství
OVOJP: Doc. Ing. Ladislav KOKOŠKA, Ph.D. ČZU Praha
Ing. Vladimír PLACHÝ, Ph.D ČZU Praha – 2. členství
OP: Ing. Jarmila ČECHMÁNKOVÁ VÚMOP Praha
Mgr. Jan SKÁLA VÚMOP Praha
OVH: Ing. David VESELÝ OSVČ Lukavice
Ing. Jaromír SKOUPIL, Ph.D. MENDELU Lednice

 

V této souvislosti bylo konstatováno, že je třeba udržovat a aktualizovat seznamy členů odborů, kdy se občas v seznamech objeví již nežijící členové, nesouhlasí tituly a pracoviště. Sekretariát zajistí rozeslání členů odborům k odsouhlasení a případným korekturám v průběhu jednoho měsíce.

 

Ad  7)      Jednání zakončil prof. V. Podrázský, CSc., poděkoval členům za aktivní účast na jednání a pozval je na rozšířené zasedání Předsednictva ČAZV, které proběhne v odpoledních hodinách dle schváleného programu v gesci OLH.

Současně pozval přítomné na příští jednání Předsednictva, které se uskuteční dne 6.11.2012 ve společnosti AGRITEC, s.r.o. v Šumperku – Temenici.

Zpátky nahoru