skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 11.11. 2014 od 10,00 hod. v zasedací místnosti společnosti Orrero, a.s.,
Tři Dvory 98, 784 01 Litovel.

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        Ing. Josef Dvořák

prof. MVDr. Pavel Suchý, CSc.

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Hosté:               Ing. Jiří Nikl, ředitel, Orrero, a.s. Litovel

Ing. Prokop Šmirous, CSc. – KV ČAZV

Ing. Eva Karská – redakce VČ

Zastupování:  prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. – za prof. MVDr. P. Suchého, CSc.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 7.10.2014
 3. Informace o vyhlášených soutěžích NAZV a spolupráci s RVVI Ing. O. Chmelíková
 4. Stav vydavatelské činnosti ČAZV, vědecké časopisy, publikace „Osobnosti“.Příprava zpoplatnění příspěvků publikovaných ve vědeckých časopisech doc. Ing. R. Vácha, Ph.D.
 5. Propagace výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec – rozpis na příští období – vyhodnocení RNDr. J. Nedělník, PhD.
 6. Plán náplně rozšířených zasedání Předsednictva v I. pololetí 2015 všichni členové Předsednictva
 7. Informace o navazujícím rozšířeném zasedání Předsednictva Ing. P. Roubal, CSc.
 8. Různé
 9. Závěr

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné hosty a členy Předsednictva. Slovo předal přítomnému řediteli společnosti Orrero, a.s. Ing. Jiřímu Niklovi. Ten ve stručnosti seznámil členy Předsednictva s historií největší sýrárny v České republice a pozval přítomné na odpolední návštěvu provozu.

 

Ad    2)    Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

 

Ad    3)    Vzhledem k neúčasti zástupce Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe byly předneseny přítomnými členy Předsednictva jejich zkušenosti s průběhem soutěže a vyhodnocováním výsledků. Členové Předsednictva byli současně informováni, že za odvolanou ředitelku Ing. O. Chmelíkovou nebyl zatím jmenován nový ředitel a řízením Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe byl pověřen Ing. Josef Dvořák, vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství.

Sekretariát připraví děkovný dopis Ing. O. Chmelíkové za dosavadní spolupráci. Poděkování jí bude předáno při vhodné příležitosti nebo zaslán poštou, pokud tato příležitost nenastane.

RNDr. J. Nedělník, Ph.D. informoval Předsednictvo o předloženém a již zveřejněném materiálu „IPN Metodika“ v rámci veřejné konzultace (velkého pilotního ověření) k návrhu 1. dílčí zprávy IPN Metodiky.

Ze sekretariátu ČAZV byly dne 11.11.2014 rozeslány materiály k hodnocení IPN Metodiky. Jedná se o záznam z workshopu k této metodice a dále je zaslána další informace o přípravě a vyhodnocení veřejné konzultace k 1. dílčí zprávě IPN Metodiky. Zejména je také nutné odeslat za ČAZV vyplněný dotazník, a to
z e-mailové adresy: cazv@cazv.cz do 26.11.2014. Uvedený dotazník by měl každý subjekt odesílat sám za sebe. Obtížná je komunikace, neboť vše je v angličtině a mnohdy těžko srozumitelné. Připomínky k metodice by měly být předány na sekretariát ČAZV do 23.11.2014.

                  Dále byla diskutována otázka vyhlašování nových soutěží NAZV – Země. Po stávajících zkušenostech, kdy byly vyřazeny značné podíly projektů s formálními závadami snadno odstranitelnými, Předsednictvo navrhuje upravit pravidla soutěže následovně:

Usnesení

 1. Vzhledem k tomu, že v aktuální soutěži KUS bylo vyřazeno
  cca 150 návrhů projektů pro nedodržení formálních náležitostí je zřejmé, že pravidla je třeba přepracovat, zjednodušit a odstranit nejasnosti.
 2. Do soutěžních podmínek dát možnost navrhovatelům odstranit na vyzvání zadavatele formální nedostatky ve stanovené lhůtě.
 3. Upravená pravidla NAZV pro veřejné soutěže by měla být konzultována s vědeckou obcí a s ČAZV vždy před každou vyhlašovanou soutěží KUS, Země apod.
 4. Předsednictvo předpokládá, že program Země bude vyhlášen v roce 2016 a řešení bude zahájeno od r. 2017.
 5. Předsednictvo doporučuje pro příští rok vycházet z priorit výzkumu platných v současnosti, které byly řádně projednány a schváleny.

 

Ad    4)    Předsednictvo doporučuje urychleně svolat Vydavatelskou radu (VR) v předpokládaném termínu 18.11.2014 s tím, že budou pozváni i předsedové redakčních rad vědeckých časopisů. V předstihu byl na firmu e-Fractal, s.r.o. zadán požadavek připravit v rámci ERS nové prvky, a to DOI, CrossRef a CrossCheck. Další otázky, tj. zpoplatnění, vyhodnocení systému Versita apod. budou řešeny na základě jednání a doporučení VR.

Na jednání byl podán přehled s informací Ing. E. Karské o srovnání redakčních systémů Versita a e-Fractal, s.r.o. včetně finančních nákladů, jednak na zavedení a dále i na vedení agendy během roku.

Ve věci ERS je třeba zajistit ve spolupráci s ÚZEI, firmou e-Fractal, s.r.o. a MZe převod licenčních a užívacích práv pro ČAZV. U firmy Versita chybí archivace a přístupnost příspěvků a u firmy e-Fractal, s.r.o. je třeba zdigitalizovat příspěvky vydané před rokem 2002.

Na publikaci „Osobnosti“ pracuje editor Ing. S. Mihulka, CSc. a JUDr. A. Kubačák. Předsednictvo opět řešilo konečný termín data narození pro zařazení osobnosti do publikace. Předsednictvo se po krátké diskuzi vrátilo k narození v roce 1935 a dříve, později narozené osobnosti by neměly být do publikace zařazeny. Je třeba, aby všechny odbory upravily materiály za odbor ve spolupráci s koordinátory dle vzoru, který obdrží od Ing. Mihulky, CSc. a tyto po úpravě přeposlaly zpět Ing. Mikulkovi, CSc.

Kde nebude dodána informace o instituci, bude použita zveřejněná informace z publikace vydané MZe „Pracoviště podílející se na zemědělském výzkumu v České republice“, aby přehled byl úplný.

 

Ad    5)    Předsednictvo konstatovalo, že série informací o výsledcích výzkumu v týdeníku Zemědělec byla zakončena OŽV a dále bude postupováno dle dříve schváleného scénáře a pořadí odborů. Prezentace oboru by měla zahrnout rozhovor s předsedou odboru a dále uvedení konkrétních aplikovaných výsledků výzkumu v daném oboru.

Termíny:

do 31.10. 2014 pro publikaci XI/14 – III/15  ORL, OZTEV, OPTT, OVOJP, OLH

do 31.1.  2015 pro publikace IV/15 – VI/15  ORV, OP, OŽV

do 31.3.  2015 pro publikaci VII/15 – IX/15  OVL, OVH, OEŘSI.

 

Ad    6)    Jednotlivé odbory dostaly přehled o tom, jak zajišťovaly v minulých letech přípravu rozšířených zasedání Předsednictva. V příštím roce by měla být tato zasedání zajištěna odbory, které se v posledních letech na přípravě nepodílely (OVL, OZTEV, OEŘSI, OP, OVOJP).

Jednotlivá rozšířená zasedání by měla probíhat:

únor, duben, červen, srpen (Č. Budějovice – Země živitelka), říjen, listopad,
tj. 5-6 zasedání. Návrhy je vhodné připravit na příští jednání Předsednictva dne 2.12.2014.

 

Ad    7)    Ředitel Ing. P. Roubal, CSc. poskytl Předsednictvu informaci o organizaci odpoledního rozšířeného zasedání, na které všechny jménem OPTT a OVOJP pozval.

 

Ad    8)    Různé

 • Předsednictvo schválilo přijetí těchto nových členů:

OLH:     Ing. Petr Navrátil, CSc.

OVL:     MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

MVDr. Petr Fleischer, Ph.D.

MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

 • Předsednictvo nesouhlasí s návrhem Ing. V. Hrubého, CSc. na vybírání jednorázového členského příspěvku 1 000,- Kč při přijetí za člena ČAZV namísto dosavadní každoroční částky 100,- Kč. Jednorázový příspěvek by snížil výdaje i administrativu a zajistil jistotu platby příspěvků. Předsednictvo se chce k řešení vrátit až po dořešení nedoplatků některých stávajících členů.
 • Předsednictvo ukládá předsedovi, místopředsedovi a sekretariátu jednat s vedením MZe v otázce získání prostředků pro předsedy redakčních rad VČ a dále projednat otázku stěhování sekretariátu do Slezské ul. 7.

 

Ad    9)   Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., poděkoval všem účastníkům za aktivní účast na jednání a pozval přítomné na odpolední rozšířené zasedání Předsednictva. Příští jednání, se bude konat dne 2.12.2014 v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV v budově MZe.

Zpátky nahoru