skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 2.12. 2014 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV, v budově MZe, Těšnov  65/17

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Ing. Jaroslav Kára, CSc.

Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Hosté:               Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV

Zastupování:   prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. za doc. Ing. Petra Homolku, CSc., Ph.D.

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. za doc. Ing. Tomáše Douchu, CSc.,

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva dne 11.11. 2014
 3. Informace o vyhlášených soutěžích NAZV a spolupráci s RVVI
  Ing. J. Dvořák
 4. Stav vydavatelské činnosti ČAZV, vědecké časopisy, publikace „Osobnosti“. Příprava zpoplatnění příspěvků publikovaných ve vědeckých časopisech
  doc. R. Vácha, Ph.D.
 5. Propagace výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec – zajištění na období – XI. 2014 – III. 2015
  RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Plán činnosti Předsednictva v I. pololetí 2015
  všichni členové Předsednictva
 7. Stěhování sekretariátu ČAZV
  Ing. V. Hrubý, CSc., všichni členové Předsednictva
 8. Různé
 9. Závěr

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., přivítal hosty a členy Předsednictva. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad    2)    Zápis z jednání Předsednictva dne 11.11. 2014 v Litovli byl schválen.

Ad    3)    Ředitel odboru výzkumu MZe Ing. Josef Dvořák informoval Předsednictvo o probíhající soutěži NAZV. Probíhá hodnocení návrhů v programových komisích KVS v podprogramech I.-III. s tím, že bude ukončeno k 9.12.2014 a výsledný návrh na financování projektů bude předán vedení MZe k rozhodnutí.

Ve věci elektronického zpracování vyhlášených soutěží bylo konstatováno, že NAZV převzala program GAČR, který po úpravách bude dále využíván v NAZV.

Předsednictvo upozornilo na zachování a ev. zajišťování institucionálních prostředků na výzkum v rámci MZe na úrovni 50-60% rozpočtu výzkumných pracovišť. V ČR je podíl grantových prostředků vysoký a nezajišťuje stabilitu výzkumných týmů a tím v podstatě i dlouhodobější perspektivu celého pracoviště nebo ústavu.

–         RNDr. J. Nedělník, Ph.D. upozornil na probíhající přípravu nové metodiky hodnocení výzkumu, která by měla být aplikována v roce 2020. Je třeba dbát na zachování postavení aplikovaného výzkumu v této metodice již od počátku její tvorby. Ze strany ČAZV byly připomínky zaslány. Stejné stanovisko zaujala organizace AVO.

–         Předsednictvo dále řešilo otázku vyhlašování a vyhodnocování nových soutěží NAZV.

Nový software a jeho funkčnost je třeba ověřit před přípravou nové soutěže tak, jak již bylo rozhodnuto na minulém jednání Předsednictva. Podmínky soutěže by měly být projednány před vyhlášením s vědeckou obcí. Zejména je třeba předejít vyřazení značné části projektů z administrativních důvodů.

Uvedená opatření by se měla týkat jak Program KUS, tak i Země.

Ad    4)    K publikaci Osobnosti bylo konstatováno, že editor Ing. S. Mihulka, CSc. rozeslal vzory jednotlivých statí publikace I.-III., a to všem členům Předsednictva i koordinátorům za jednotlivé odbory. Ti by měli v případě potřeby být nápomocni při dokončení podkladů pro editora. Zvlášť byly obeslány ještě jednotlivé fakulty univerzit z oboru působnosti ČAZV.

–         Doc. Vácha předložil Předsednictvu zápis z jednání Vydavatelské rady ČAZV s tím, že Vydavatelská rada jednala o možnosti ponechat rozhodnutí o zpoplatnění na jednotlivých RR. Oproti původním předpokladům, plynoucím z předchozího dotazníkového šetření v rámci odborů, se však ke zpoplatnění přihlásily pouze dva časopisy. Z tohoto důvodu Předsednictvo rozhodlo setrvat na původním odhlasovaném rozhodnutí, a to zpoplatnit všechny časopisy s IF jednotnou částkou 200 Euro.

Získané prostředky budou příjmem ČAZV s tím, že ČAZV po dohodě s MZe zajistí, aby výnos ze zpoplatnění byl věnován na rozvoj vydavatelské činnosti vědeckých časopisů ČAZV, a to především na odměny pro editory.

Z prostředků bude zdokonalován i ERS, který by měl být na běžné evropské, popř. světové úrovni.

Náklady v roce 2015 na zavedení systému jsou předpokládány ve výši 300 tis. Kč a musí být vynaloženy v I. pololetí r. 2015. Z tohoto důvodu jsou vedena jednání s ekonomickým odborem MZe o poskytnutí těchto prostředků, a to včetně navýšení příspěvku na vydavatelskou činnost, který by měl dle „Usnesení rady ČAZV“ ze dne 13.5.2014 činit cca 900 tis. Kč a zahrnuje zejména honoráře předsedů redakčních rad VČ. První výnosy ze zpoplatněných příspěvků lze očekávat až koncem roku 2015, resp. počátkem roku 2016.

–         RNDr. J. Nedělník, Ph.D. shrnul uvedené návrhy s tím, že po krátké diskusi Předsednictvo doporučuje, aby částka na zpoplatnění byla jednotná, tj. 200 Eur za článek ve všech impaktovaných časopisech ČAZV. Z tohoto důvodu byl zamítnut návrh prof. Ing. J. Přibyla, DrSc., aby vědecký časopis CJAS požadoval poplatek 370 Euro. Na dotaz, resp. upozornění, že časopis CJAS je poškozen tím, že je opožděně prezentován na WOS (chybí např. č. 7) vedoucí redaktorka Ing. E. Karská sdělila, že je věc trvale redakcí sledována s tím, že nikdo v nadaci Thomson Reuters není schopen vysvětlit, proč k tomuto dochází a proč se tato závada vyskytuje pouze u tohoto vědeckého časopisu.

–         Předsednictvo konstatovalo, že vyhodnotit objektivně zpoplatnění a jeho dopad bude možné až v horizontu 2-3 roků.

–         Pokud se týče otázky rozsahu publikovaných příspěvků, pak je třeba dodržovat vzorový rozsah (počet znaků včetně mezer), které se mnohdy velmi liší.

–         Zůstává v platnosti zpoplatnění barevných obrázků (barevný tisk) tak, že tyto hradí v plné výši autor před publikací příspěvku.

Ad    5)    RNDr. J. Nedělník, Ph.D. informoval Předsednictvo, že v listopadu vyšel v Zemědělci poslední článek ze série informací o výsledcích výzkumu za jednotlivé odbory ČAZV.

Na minulém jednání Předsednictva byl schválen časový harmonogram publikace za jednotlivé odbory v roce 2015, tj. leden ORL, OLH – uvádět výsledky i reakce uživatelů formou rozhovoru apod.

Ad    6)    Všem členům Předsednictva byl předložen harmonogram konaných rozšířených zasedání v minulých letech. Přesný program jednání Předsednictva je uveden v předminulém zápisu. Rozšířená zasedání by se měla konat v 1. pololetí 2015 takto:

6.1.   2015 sekretariát ČAZV

3.2.   2015 *

3.3.   2015  Plénum ČAZV

14.4. 2015 *

12.5. 2015  Rada ČAZV

2.6.   2015 *

Termíny označené * je třeba doplnit návrhy z odborů na rozšířená zasedání.

V příštím roce by měly zajistit rozšířená zasedání tyto odbory: OEŘSI, OZTEV, OVOJP, OP, OVL.

Ad    7)    V současnosti probíhá obtížné stěhování sekretariátu do Slezské ul. 7. Na MZe bude ponechána jedna kancelář číslo 281. Sídlo ČAZV zůstává na MZe, Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1.

Ve Slezské ul. č. 7 je předběžně přislíbeno uvolnění bývalého sekretariátu pro potřeby předsedy a Předsednictva, čísla 214 a 216 (vedle Modrého salonku). Další místnosti budou ve zvýšeném přízemí (čísla 76, 77 a 78). Perspektivně by se měly všechny kanceláře ČAZV soustředit do 2. patra. Stěhování zajistí MZe, ale další uspořádání ve Slezské ul. 7 musí hradit ČAZV. Po dobu stěhování, tj. nejméně 2 týdny nebude sekretariát schopen zabezpečit běžnou agendu.

Ad    8)    Různé

–   V souvislosti s potřebou informovat veřejnost a členy ČAZV o současné situaci v ČAZV, bude třeba nově upravit www stránky ČAZV. Nová úprava by měla preferovat zejména aktuální dění.

–   Ing. Z. Pastorek, CSc. upozornil, že je upravována i www stránka UEAA ve spolupráci s formou e-Fractal a KSLA. Za nové členy UEAA se nám hlásí akademie Švýcarska a Španělska.

–   Jsou udržovány pracovní kontakty, jak se Švédskou královskou zemědělskou akademií, tak i Francouzskou zemědělskou akademií (místopředseda UEAA).

–   Předsednictvo schválilo novou členku ČAZV prof. MVDr. Evu Baranyiovou, CSc. do Odboru veterinárního lékařství.

–   Doc. Ing. R. Vácha, Ph.D. navrhl svolání Vydavatelské rady v co nejkratším termínu, nejlépe začátkem roku. Je třeba řešit technické a organizační záležitosti.

–   Za předsedu komise biometriky Odboru rostlinné výroby byl zvolen
Mgr. David Hampel (bude umístěno na www stránky).

Ad    9)    Předseda ČAZV zakončil jednání Předsednictva s tím, že poděkoval všem přítomným za odvedenou práci v roce 2014 a do Nového roku popřál vše nejlepší.

Příští jednání Předsednictva ČAZV se uskuteční dne 6.1.2015 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7.

Zpátky nahoru