skip to Main Content

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

 konaného dne 7.10. 2014 od 10,00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu ČAZV, v budově MZe, Těšnov  65/17, Praha 1

Přítomni:          dle prezenční listiny

Omluveni:        doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Hosté:               Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c.

Zastupování:  Ing. Tomáš Medonos, Ph.D. – za doc. Ing. Tomáše Douchu, CSc.

 

Pořad jednání: 

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 27.8. 2014
 3. Vyhodnocení průběhu 8. generálního zasedání UEAA ve dnech 17.- 20.9. 2014 – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 4. Informace o vyhlášených soutěžích NAZV a spolupráci s RVVI Ing. O. Chmelíková
 5. Stav vydavatelské činnosti ČAZV, vědecké časopisy, publikace „Osobnosti“ Ing. R. Vácha, Ph.D.
 6. Propagace výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec – rozpis na příští období RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 7. Plán náplně činnosti Předsednictva ve II. pololetí 2014 – I. pololetí 2015 všichni členové Předsednictva
 8. Různé
 9. Závěr

 

Ad    1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc. Přivítal přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Navržený pořad jednání byl schválen.

 

Ad    2)    Po provedené kontrole zápisu z jednání Předsednictva dne 27.8. 2014 v Táboře, byl zápis schválen přítomnými členy Předsednictva bez připomínek.

 

Ad    3)    Prof. Ing. V. Podrázský, CSc. informoval Předsednictvo o průběhu 8. generálního zasedání UEAA v Praze. Jednání bylo zajištěno v souladu s připraveným programem. Rovněž i po organizační stránce proběhla jednání bezchybně. Předsednictvo poděkovalo všem pracovníkům sekretariátu a stejně tak i Ing. Z. Pastorkovi, CSc., prof. h.c., kteří přípravu jednání aktivně zajišťovali. Z jednání vyplynuly pro ČAZV, jak krátkodobé, tak i dlouhodobé úkoly související s přijatým předsednictvím UEAA na období roků 2014-2016. Funkci místopředsedy bude vykonávat v těchto letech Francouzská zemědělská akademie. Pověřeným zástupcem k jednání je
prof. M. Thibier, Ph.D., který se nemohl jednání v Praze zúčastnit ze zdravotních důvodů.

Aktuálním úkolem pro ČAZV, je dokončení úpravy www stránky UEAA, jejichž formu připravuje ve spolupráci s e-Fractalem s.r.o. pracovník KSLA pan Magnus Stark. Úpravy www stránek UEAA jsou financovány z prostředků KSLA. Dále bude připraven záznam z jednání pracovního semináře s využitím příspěvků jednotlivých účastníků jednání, který je možno připravit jak ze záznamu z jednání, tak i z předaných příspěvků přednášejících. Příspěvky bude soustřeďovat ve spolupráci s vědeckým výborem Ing. Z. Pastorek, CSc., prof.h.c. Záznam bude rozeslán všem členským akademiím UEAA. Z jednání konference a tiskové konference byla vydána tisková zpráva, která byla otištěna v týdeníku Zemědělec.

Ing. V. Hrubý, CSc. informoval, že finančně bylo celé zasedání pokryto pomocí přispěvku MZe a ze sponzorských darů firem. Celkové náklady dosáhly výše 150 tis. Kč, přičemž rozpočet ČAZV nebude tedy zatížen. Sponzorům bude zaslán děkovný dopis.

Do sekretariátu ČAZV byla doručena, resp. osobně předána archivní složka UEAA, která bude doplněna o aktuální údaje o dění v UEAA. Příští schůzka řídícího výboru UEAA se uskuteční na základě pozvání ČAZV při vhodné příležitosti v roce 2015. Z dlouhodobých trvalých úkolů je třeba aktualizovat veškeré dostupné údaje o členských akademiích vč. zajištění dostupnosti jak e-mailovou formou, tak písemně i telefonicky. Rovněž je třeba aktualizovat www stránku UEAA. Závěry z jednání a další kroky v činnosti UEAA budou konzultovány s KSLA a FAZ.

 

Ad    4)    Ředitelka Ing. O. Chmelíková informovala o průběhu soutěží vyhlašovaných MZe a o předpokládaném financování rezortního výzkumu. V roce 2015 dojde k  nárůstu prostředků na rezortní výzkum o 45 mil. Kč a to ze 774 mil. Kč, které byly schváleny na rok 2014 na 819 mil. Kč, které jsou schváleny na rok 2015. Finanční prostředky na rok 2016 a 2017 jsou pouze naplánovány, nikoliv schváleny.

Do veřejné soutěže KUS vyhlášené 18.6. s konečným termínem podání do
29.8. 2014 bylo přihlášeno 394 návrhů projektů, z toho přijato k dalšímu hodnocení ve veřejné soutěži (VS) 264 návrhů projektů. Důvodem pro vyřazení projektů z dalšího hodnocení ve VS bylo nesplnění formálních požadavků a nepozornost zpracovatelů. Vyhodnocení probíhá ve třech podprogramech,  hodnocení projektů z odborného hlediska bude probíhat v programových komisích od 24. 11., vyhlášení výsledků  bude 20.1. 2015.

Předsednictvo přijalo po širší diskusi k organizaci soutěží vyhlašovaných MZe následující usnesení:

 

Usnesení:

 1. Měla by být snížena administrativní náročnost při zpracování přihlášených projektů a zvýšeny naopak nároky na odbornou kvalitu návrhů.
 2. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu podaných návrhů do všech soutěží je třeba zajistit dostatečné personální obsazení v Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe – oddělení NAZV.
 3. Předsednictvo doporučuje umožnit po přihlášení projektů stanovit termín, do kdy je možno po provedené administrativní kontrole MZe odstranit ev. doplnit formální nedostatky přihlašovaného projektu.

 

Ad    5)    Prof. V. Podrázský, CSc. informoval Předsednictvo o výsledku dotazníkového vyhodnocení otázek zpoplatnění vydávaných vědeckých časopisů ČAZV. Výsledný názor odborů nebyl jednoznačný, často redakční rada oponovala zpoplatnění i z důvodu ohrožení výše Impact Faktoru. Dále byla diskutována otázka přímo související se zpoplatněním, tj. jaký ERS systém bude využit. Někteří členové Předsednictva navrhovali ověřit systém „Versita“. Nejasná však zůstala otázka finanční náročnosti, trvalé dostupnosti dat v zahraničí apod. Po širší diskusi přijalo Předsednictvo následující usnesení:

Usnesení:

 1. Předsednictvo schválilo zpoplatnění příspěvků do VČ s účinností od 1.1.2015. Vydavatelská rada ve spolupráci se sekretariátem zajistí přípravu zpoplatnění příspěvků přijatých k tisku ve všech impaktovaných vědeckých časopisů ČAZV před jejich uveřejněním.
 2. Minimální poplatek bude jednotný za publikovaný příspěvek pro všechny vědecké časopisy s Impakt Faktorem, a to 5 000 Kč pro české autory a 200 € pro zahraniční autory. Redakční rady budou mít možnost výši poplatku upravit. Výběr poplatků zajistí sekretariát v návaznosti na stávající ERS v co nejkratším termínu.
 3. Předseda Vydavatelské rady svolá ve vhodném termínu informativní schůzku Vydavatelské rady s předsedy redakčních rad, kde bude redakčním radám poskytnuta informace o zpoplatnění a úpravách ERS.
 4. Sekretariát ve spolupráci s Vydavatelskou radou připraví ekonomické vyhodnocení o srovnání nákladů na zajištění vydávání vědeckých časopisů ve stávajícím ERS a v systému „Versita“.
 5. Sekretariát prověří schopnost ERS v ČAZV zajistit všechny potřebné funkce, které nabízí firma „Versita“.
 6. Sekretariát prověří ve spolupráci s MZe a ÚZEI licenční a uživatelská práva s ERS od firmy e-Fractal, s.r.o. Výsledkem jednání by měla být písemná dohoda v této věci mezi ČAZV a firmou e-Fractal, s.r.o.
 7. V zájmu zabezpečení bezchybného chodu vydavatelské činnosti vědeckých časopisů v ČAZV je třeba naplnit usnesení Rady ČAZV ze dne 13. května 2014 k navýšení rozpočtu ČAZV na tuto činnost. Písemně se dopisem ze dne
  17.9. 2014 k nápravě tohoto stavu souhlasně vyjádřil i pan ministr zemědělství Ing. M. Jurečka. Předsednictvo pověřuje proto předsedu, místopředsedu a tajemníka jednat v této věci s vedením MZe ČR.
 8. Okamžitě bude zajištěna vydavatelským oddělením prezentace publikovaných příspěvků vědeckého časopisu Czech Journal of Animal Science u Thomson- Reuters.
 9. Publikace „Osobnosti“: Předsednictvo vyzvalo všechny odbory, aby ve spolupráci s koordinátory za odbory prověřili do konce října úplnost podkladů předaných Ing. S. Mihulkovi, CSc., neboť pak již bude publikace připravována k tisku.
 10. Předsednictvo nesouhlasí s úmyslem některých útvarů MZe přestěhovat sekretariát ČAZV do Slezské ul. v Praze 2. S tímto krokem nesouhlasí z důvodu spolupráce ČAZV s odbory MZe i pí ředitelka Ing. O. Chmelíková, která bude o tomto návrhu na MZe jednat.

 

Ad    6)

RNDr. J. Nedělník, Ph.D. informoval, že v říjnu skončí první série publikovaných příspěvků k výsledkům aplikovaného výzkumu v týdeníku Zemědělec. V období od října bude prezentace výsledků zajištěna v tomto pořadí odborů:

do 31.10. 2014 pro publikaci XI/14 – III/15  ORL, OZTEV, OPTT, OVOJP, OLH

do 31.1.  2015 pro publikace IV/15 – VI/15  ORV, OP, OŽV

do 31.3. 2015 pro publikaci VII/15 – IX/15  OVL, OVH. OEŘSI.

Opakovaně bylo připomenuto, že je třeba zachovat rozsah textu 14,5 tisíce tiskových znaků včetně mezer a dále zajistit, „čtivost“ textu, který by měl být vždy doplněn obrazovými dokumenty, grafy apod. Vhodná bude i část prezentovaná jako rozhovor s předsedy odboru, případně uživateli výsledků.

 

Ad    7)    Předsednictvo rozhodlo o konání dalších zasedání takto:

 1. Příští zasedání v listopadu je posunuto o jeden týden na 11.11. 2014 od 10,00 hod. do Litovle s rozšířeným zasedáním od 13,00 hod. v mlékárně Grand Moravia v Litovli. Program zasedání připraví OPTT, OVOJP a event. OŽV.
 2. Další zasedání by se měla uskutečnit dle tohoto harmonogramu:

6.1.   2015 sekretariát ČAZV

3.2.   2015 *

3.3.   2015  Plénum ČAZV

14.4. 2015 *

12.5. 2015  Rada ČAZV

2.6.   2015 *

Termíny označené * je třeba doplnit návrhy z odborů na rozšířená zasedání.

Jednání dne 2. prosince 2014 se bude konat v sekretariátu ČAZV bez rozšířeného zasedání.

 

Ad    8)    Různé

 • Jednání Předsednictva navštívil jako host Ing. J. Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství (ASZ). Informoval Předsednictvo o vzniku vědeckého výboru k řešení problematiky vodního hospodářství – hospodaření s vodou v krajině. Program je mezirezortně řešen mezi MZe a MŽP. Uvítal, že příslušné odbory ČAZV jsou o věci informovány a také pracovně zapojeny, a to jak ze strany MZe, tak i MŽP.
 • V této souvislosti uvítal i nabídku ČAZV k bližší spolupráci na základě již dříve uzavřené „Dohody“, zejména při obhajobě některých odborných názorů praktických zemědělců při jednání na vládních institucích a agenturách, např. při úpravě dotačních pravidel apod. Kontakt s ČAZV bude nadále zabezpečovat sekretariát ASZ.
 • Na základě návrhu Odboru rostlinné výroby (ORV) Předsednictvo rozhodlo o přijetí Ing. J. Patzaka, Ph.D. za člena ORV (základní odbor) a Odboru rostlinolékařství (druhý odbor).
 • Předsednictvu byl předložen rozbor nákladů na vydávání a distribuci vědeckých časopisů ČAZV jak pro potřeby Předsednictva, tak i redakčních rad.

 

Ad  9)      Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Ing. V. Podrázský, CSc., poděkoval účastníkům za aktivní účast na jednání a pozval členy Předsednictva na příští jednání, které se bude konat ve změněném termínu dne 11.11.2014 v Litovli. Důvodem přesunu termínu je umožnění účasti členů Předsednictva na „Dni zemědělce“ ve Slovanském domě v Praze dne 4.11.2014.

Zpátky nahoru