skip to Main Content

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd

konaného dne 4.3.2014 od 8,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČZU v 5. patře v Praze 6 – Suchdole.

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:       Ing. Olga Chmelíková, doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Hosté:             prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., prorektorka pro vědu a výzkum ČZU

Zastupování:  JUDr. Ing. Josef  Mezera, CSc. za doc. Ing. Tomáše Douchu, CSc.

Pořad jednání: 
      1.  Zahájení

 1. Kontrola zápisu
 2. Příprava zasedání pléna ČAZV – prof. V. Podrázský, CSc.
 3. Propagace výsledků zemědělského výzkumu – všichni členové Předsednictva
 4. Aplikace výsledků zemědělského výzkumu – příprava jednání pléna
 5. Různé
 6. Závěr

Ad  1)    Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Přivítal přítomné hosty a členy Předsednictva. V úvodu jednání předal slovo paní prorektorce prof. Mgr. Ing. Markétě Sedmíkové, Ph.D., která přivítala jménem pana rektora ČZU prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc. členy Předsednictva a přislíbila jeho účast na jednání pléna ČAZV v aule ČZU. Pořad jednání byl schválen bez připomínek.

Ad  2)    Zápis z jednání Předsednictva dne 4.2. 2014 byl schválen bez připomínek.

 Ad 3)    Příprava zasedání pléna v aule ČZU. Z jednání pléna se omluvil ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka i ministr životního prostředí ČR Mgr. Richard Brabec z důvodu zaneprázdněnosti. Prof. V. Podrázský uvedl, že jednání pléna se zúčastní za vedení ministerstev ředitelé odborů: Ing. Olga Chmelíková za MZe a Ing. Jiří Klápště za MŽP. Současně omluvil zástupce Agrární komory ČR z důvodu konání schůze vedení AK ČR. Za Potravinářskou komoru ČR se jednání zúčastní ředitel pro programování a strategii Ing. Miroslav Koberna, CSc. Za ČZU se zúčastní rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Omluven je předseda zemědělského výboru PSP ČR.

Předsednictvo rozhodlo, že jednání povede RNDr. Jan Nedělník Ph.D. a část předání ocenění bude moderovat doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Účastníky jednání přivítá nejprve rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Informaci o činnosti ČAZV přednese předseda ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Předsednictvo schválilo na základě schválení Rady ČAZV udělení zlatých a stříbrných medailí a čestných členství ČAZV:

                  Zlaté medaile:

         prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.                          OEŘSI

         doc. Ing. Josef Bouška, CSc.                               OŽV

         prof. Ing. Jan Goliáš, CSc.                                   OVOJP

         prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc.                             OP

         prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.                            OLH

         prof. Ing. Jan Šálek, CSc.                                     OVH

         Ing. Prokop Šmirous, CSc.                                    ORL

         prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.                              OVH

         prof. Ing. Josef Zimolka, CSc.                               ORV  

                     Stříbrné medaile:                                          

                  Ing. Petr Ackermann, CSc.                             ORL

                 prof. Ing. František Bauer, CSc.                      OZTEV

                 Ing. Jiří Hartmann, CSc.                                  ORV

                 prof. Ing. Petr Kantor, CSc.                            OLH

                 Ing. Vladimír Kellner, CSc.                             OVOJP

                 Ing. Jaromír Kubát, CSc.                                 OP

                 prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.                    OŽV

                 prof. Ing. Miloslav Pour, DrSc.                         OŽV

                 Ing. Petr Roubal, CSc.                                     OPTT

                 doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.                            OZTEV

                 Ing. Jana Snášelová                                        OVOJP

                 prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.                OVL

                 prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.                  OVL

                 prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.                 OLH

                 Ing. Jaromír Vašíček, CSc.                              OLH

                 prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA  OVL

                     Čestná členství:

                 Ing. Josef Běle, CSc.                                       OLH

                 prof. Ing. Jan Kouba, CSc.                               OLH      in memoriam

                 Ing. Petr Moucha, CSc.                                    OLH

                 doc. Ing. Ivan Musil, CSc.                                 OLH

                 Ing. Miloň Pohořelý, CSc.                                 OLH

                 doc. Ing. Josef Sequens, CSc.                         OLH

                    Ing. Václav Sladký, CSc.                               OZTEV

                 doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.                             OLH

Ocenění předá za ČAZV předseda prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. a za MZe ředitelka odboru Ing. Olga Chmelíková. Za nepřítomné oceněné členy ČAZV převezme ocenění předseda příslušného odboru. Následně proběhne jednání dle programu. Hlavní diskuze proběhne až po přednesení všech příspěvků a vystoupení hostů. V průběhu jednání nebude žádná přestávka, předpokládané ukončení jednání je ve 12,30 hod.

Ad  4)   Po krátké diskuzi konstatoval předseda ČAZV, že propagace činnosti ČAZV a výsledků aplikovaného výzkumu probíhá dle schváleného harmonogramu vydáváním v týdeníku Zemědělec. Odbory včas dodávají nebo předávají podklady v předpokládaném rozsahu.

Ad  5)   Předseda ČAZV přednese v rámci svého vystoupení hlavní informace včetně informace o vydavatelské činnosti VR ČAZV. K tomuto bodu vystoupí i hlavní hosté, zejména zástupce MZe ředitelka Ing. Olga Chmelíková.

Ad  6)    Různé

 • V diskuzi k hodnocení výsledků výzkumu bylo konstatováno, že získání 1500 bodů a více je třeba dosáhnout za 5 let, teprve pak je možno získat podporu výzkumu.
 • Jan Nedělník, Ph.D. uvedl, že je zpracován a zveřejněn návrh upravené metodiky k připomínkám na www AVO.
 • Bylo dojednáno, že připravovaný program výzkumu Země bude v rámci ČAZV rozpracován, a to ve dvou podprogramech – zemědělská produkce v gesci místopředsedy RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. a lesy, půda a voda v gesci předsedy prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. Tento materiál v rozsahu cca 10 stran bude rozeslán všem členům Předsednictva k připomínkám a event. doplnění.
 • Návrh programu výzkumu MZe vychází z priorit výzkumu zpracovaných skupinou pod vedením RNDr. Mgr. Tomáše Vaňka, CSc. a schválených ještě předchozím vedením MZe. Priority sledují tři cíle, rostlinnou a živočišnou výrobu a potraviny.
 • Václav Hrubý, CSc. upozornil, že je třeba dokončit podkladové zprávy pro jednání Rady ČAZV, tj. zprávy z odborů za rok 2013, zprávy o činnosti Vydavatelské rady a Kontrolního výboru.
 • Rozšířená jednání Předsednictva by měla být v termínech 3.6., 27.8., 7.10. a 4.11. Odbory by si měly ve smyslu zápisu z jednání Předsednictva ze dne 4.2.2014 připravit návrhy na konání těchto rozšířených zasedání. V letech 2011 – 2013 neorganizovaly rozšířené zasedání tyto odbory: OEŘSI, OZTEV a OP. Jednání dne 27.8. v Jihočeském kraji je připravováno ve spolupráci OŽV a sekretariátu k problematice chovu drůbeže, Ústrašice – Vodňany. Další termíny jsou volné.
 • Příští jednání Předsednictva se uskuteční dne 1.4. 2014 od 10,00 hod. v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě. Místo na VFU bude upřesněno na pozvánce.

Ad  7)    Závěr:

              Zasedání zakončil předseda ČAZV a pozval přítomné na jednání pléna ČAZV v aule a dále pozval přítomné na příští
jednání Předsednictva dne 1.4. 2014 v Brně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru