skip to Main Content

Aktuální zasedání

Pozvánka na aktuální zasedání komise ve dnech 3. – 4. 5. 2018 zde >>

Předchozí zasedání

Poslání a úkoly komise

Komise lesnické ekonomiky (dále KLE – původní název Ekonomická komise) Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd sdružuje odborné a akademické pracovníky, působící převážně v oboru ekonomiky lesního hospodářství. KLE má stálé členy, jež tvoří zástupci Ministerstva zemědělství ČR, lesnického výzkumu, lesnických fakult a středních lesnických škol, Lesů ČR, s. p. Hradec Králové, Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Praha, lesních akciových společností, obecních lesů, soukromých lesních majetků a dalších subjektů lesního hospodářství. Struktura členské základny je odvozena od zřejmé snahy o účast všech forem subjektů a organizací, působících přímo v LH nebo v souvislosti s ním.

Vedle členů KLE se jednání zúčastňují přizvaní odborníci teorie a praxe jakož i další zájemci z řad lesnické veřejnosti. Mezi pravidelné účastníky patří také členové Sekcie lesnickej ekonomiky a politiky odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, obdobně jako členové KLE na jejich jednání na Slovensku (pozn.: do rozdělení ČSFR v roce 1993 byla jednání společná). Vedle uvedeného předmětu činnosti setkání KLE tak představují jednu z nemnoha příležitostí vzájemného předávání informací, zkušeností a kontaktů.

Zasedání KLE jsou dvoudenní a jsou svolávána pravidelně 2× ročně (duben, říjen). V prvém dnu probíhá jednání dle půl roku předem stanoveného programu, jehož těžiště spočívá v tématickém zaměření na určitou aktuální oblast ekonomiky LH, druhý den je věnován odborné exkurzi. Vlastní modelový program obsahuje následující body:

  • Výsledky jednání orgánů ČAZV.
  • Informace o aktuálních ekonomických problémech lesního hospodářství.
  • Informace o průběhu a výsledcích řešení výzkumných projektů a úkolů.
  • Téma jednání KLE.
  • Provozní záležitosti, zkušenosti a výsledky hospodaření organizace, v jejíž oblasti působení se KLE koná.
  • Organizační záležitosti vč. předběžné stanovení tématu a místa jednání příští KLE.
  • Odborná exkurze.

V prvém bodu jsou pravidelně podávány informace o činnosti ČAZV a OLH ČAZV v uplynulém období, zejména o obsahu a závěrech plenárních zasedání, hodnocení činnosti jednotlivých komisí ČAZV, publikační činnost apod.

V druhé bodu jednání jsou účastníci KLE seznamováni s aktuálními informacemi, situací a záměry LH. Zpravidla jsou zde projednávány legislativní kroky MZe, metodické a koncepční materiály, jakož i příslušné statistické údaje vč. cen dříví, či informace o vývoji postavení LH ČR v rámci Evropy.

Ve třetím bodu jednání jsou přítomní informování o aktuálním stavu, řešených úkolech a výsledcích lesnickém ekonomickém výzkumu, zpravidla dle pracovišť: Lesnická a dřevařská fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Prostor je věnován také informacím o další činnosti těchto pracovišť. V neposlední řadě jsou zde také projednávány obsahy odborných konferencí a výsledky zahraničního výzkumu.

Čtvrtý bod je věnován hlavnímu tématu zasedání KLE, jež je navrhováno v pololetním předstihu dle aktuálních potřeb, událostí, či ve vazbě na místo organizace jednání, s cílem postupného pokrývání širokého spektra ekonomiky lesního hospodářství. Jak již bylo výše uvedeno, k předmětným tématům jsou také přizváni odborníci z teorie a praxe.

V pátém bodu jednání jsou přítomni seznámeni s předmětem činnosti a konkrétní provozní problematikou, ekonomikou a výsledky organizace, v jejíž oblasti je zasedání svoláno. Obdobně je koncipován program exkurze následujícího dne, věnovaný vedle lesnických objektů také přírodním a kulturním zajímavostem regionu.

Průvodním a samozřejmým jevem u všech projednávaných bodů je diskuze a široká výměna názorů, vyúsťující někdy k formulaci doporučení, jež je dle váhy a potřeby adresováno příslušným organizacím a institucím.

Z každého jednání je pořizován zápis, jež je distribuován hlavně členům KLE, OLH ČAZV a dalším účastníkům jednání, kteří o něj projeví zájem.

Organizaci a vedení KLE zajišťuje dvoučlenné vedení. Dlouholetým předsedou komise byl doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc., místopředsedou prof. Ing. Jiří Bartuněk, DrSc. Od r. 1998 tyto funkce zastávají prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. a doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Složení komise

  
    Předseda  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze  
  Místopředseda  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze  
 

Řádní členové

 prof. Ing. Jiří Bartuněk,DrSc. Brno  Ing. Tomáš Badal, Ph. D. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Praha
 Ing. Josef Blaťák Tišnov  Ing. Miroslav Blažej FOREST-AGRO, s.r.o., Hrušky
 Bc. Jiří Bliml Městské lesy Liberec, p.o.  Ing. Jan Bukáček Školní lesní podnik, Kostelec n.Č.Lesy
 Ing. Pavel Čacký Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny  Ing. Leopold Černý Brno
 Ing. Bohuslav Dvořák, CSc. Hranice  Ing. Roman Dudík, Ph. D. FLD ČZU Praha
 Ing. Vladimír Foltánek Drnovice  Ing. Jaroslav Gabzdil Pražmo
 doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. FLD ČZU, Praha  Ing. Petra Hlaváčková, Ph. D. FLD MENDELU Brno
 Ing. Jiří Holický VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek  Ing. Miroslav Hovořák B.F.P.  Lesy a statky T. Bati
 Ing. Martin Chytrý Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Praha  Ing. et Ing. Milan Janásek,CSc. Krnov
 Ing. Václav Jansa Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí  doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Fakulta managementu VŠE v Praze
 Ing. Petr Jelínek Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Pelhřimov  Ing. Jaroslav Jurek Frýdlant nad Ostravicí
 Ing. František Kaňok,CSc. Krnov  Ing. Jaroslav Melichar VLS, Plumlov
 Ing. Miroslav Kutý Střední lesnická škola Hranice  Ing. Jaroslav Kubišta UHÚL Brandýs
 Ing. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR, Praha  Ing. Jan Lojda Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
 Ing. Josef Lenoch, Ph. D. LDF MENDELU Brno  Ing. Stanislav Novotný Tábor
 doc. Ing. Václav Malík, Ph. D. Školní lesní podnik, Kostelec n. Č. Lesy  Ing. Jiří Matějíček, CSc. UHÚL Brandýs
 Ing. Miloslav Michalčík Bučovice  Ing. David Mlčoch Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
 Ing. Zdeněk Mocek Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Praha  Ing. Marian Mudrák Valašské Klobouky
 Ing. Marek Netolička Valašské Meziříčí  Ing. Jiří Ornst Kinský dal Borgo, a. s., Chlumec nad Cidlinou
 Ing. František Pásek Ministerstvo zemědělství ČR, Praha  Ing. Stanislav Pavlík, Ph.D. Šternberk
 Ing. Petr Polster, Ph.D. Brno  Ing. Petr Pražan Polička
 Ing. Anton Prčina UHÚL, Brandýs  prof. Ing. Karel Pulkrab,CSc. FLD ČZU Praha
 Ing. Roman Sloup, Ph. D. FLD ČZU Praha  Dr. Ing. Vladimír Strnad PDS s.r.o.
 Ing. Dalibor Šafařík, Ph. D. LDF MENDELU Brno  Ing. Roman Šimek UHÚL, Olomouc-Hodolany
 Ing. Zbyněk Šmída, Ph. D. FLD ČZU Praha  Ing. Vladimíra Špičková Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Praha
 Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ÚHÚL, Brandýs nad Labem  Ing. Vlastimil Vala, CSc. LDF MENDELU Brno
 Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D. Lesy ČR, Hradec Králové  Ing. Radek Zádrapa, Ph.D.. FLD MENDELU, Brno
 prof. Ing. Iva Živělová, CSc. FRRMS MENDELU, Brno  
 
Zahraniční členové
 prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. Lesnická fakulta, Technická univerzita, Zvolen (SK)  prof. Ing. Jan Holécy, CSc. Lesnická fakulta, Technická univerzita, Zvolen (SK)
 Ing. M. Kovalčík, PhD. Národné lesnícke centrum Zvolen (SK)  Ing. Jozef Tutka, CSc. Národné lesnícke centrum Zvolen (SK)
 Ing. Martin Moravčík,CSc. Národné lesnícke centrum Zvolen (SK)  doc. Ing. Viera Petrášová, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK)
 doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. Technická univerzita, Zvolen (SK)  
 
Emeritní členové
 prof. Ing. Josef Kořínek,CSc. Brno   doc.Ing. Zdeněk Bluďovský,DrSc. Rokycany
 Ing. Miloň Pohořelý,CSc. Praha   Ing. Jindřiška Losmanová Ministerstvo zemědělství ČR
 doc.Ing. František Kalousek,CSc. Babice   Ing. Stanislav Pavlík Krnov
 Ing. Július Ďurkovič,CSc. Zvolen (SK)    
 prof. Ing. Ivan Kolenka, DrSc. Zvolen (SK)    
 Ing. Ludmila Kudrleová Brno    
     
Odbor lesníctva SAPV
Odbor lesníctva SAPV  má 47 členov. Z toho je 23 členov SAPV (16 riadnych, 6 čestných a 1 emeritný) a 24 ďalších členov odboru (zvolených na jarnom zasadnutí odboru v roku 2010). Štruktúru členskej základne tvoria členovia z rezortnej VVZ, z univerzitných pracovísk, z pracoviska SAV, zo štátnej správy, z lesníckej praxe a dôchodcovia. V roku 2009 skončilo trojročné funkčné obdobie. Do konca roka 2010 sa uskutočnia voľby nových predsedov sekcií a doplní sa ich členská základňa.
  
V rámci OL SAPV bolo konštituovaných  a pracuje 6 sekcií:
Názov sekcie predseda
Sekcia biodiverzity a ekológie lesných ekosystémov (BELE) prof. Ing. Škvarenina, CSc.
Sekcia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL)        Ing. Moravčík, CSc.
Sekcia integrovanej ochrany lesov (IOL) Ing. Zúbrik, PhD.
Sekcia lesníckej politiky a  ekonomiky (LPE) Ing. Ďurkovič, CSc.
Sekcia trvalo udržateľného manažmentu zveri (TUMZ) doc. Ing. Hell, CSc., hosť. prof.
Sekcia environmentálnej techniky a technológie (ETT) Ing. Radocha, CSc.
Členskú základňu sekcií tvoria členovia SAPV, ostatní volení členovia odboru a ďalší členovia, poprední odborníci výskumu a štátnej správy a praxe.
Sekcia lesníckej politiky a ekonomiky  (LPE)

ĎURKOVIČ JÚLIUS, ING. CSC. – PREDSEDA

Riadni, čestní, emeritní členovia SAPV

Kolenka Ivan,  Ondriš František, Tutka Jozef,

Ostatní členovia Odboru lesníctva SAPV

Ďurkovič Július, Moravčík Martin, Sarvašová Zuzana, Šálka Jaroslav,

Ďalší členovia sekcie LPE

Brezula Drahoš, Hajdúchová  Iveta, Holécy  Ján, Jendruch Jozef, Klubica Dominik,Kovalčík Miroslav,  Németh Ľuboš, Petrášová Viera, Toma Pavel,

Historie komise

     Za doc. Bluďovským

     Za Ing. Stanislavem Pavlíkem

Publikační výstupy

Činnost EK v lesnickém tisku (od roku 1995):

Odbor lesního hospodářství

Kontakt

Martina Paduchová paduchova@knc.czu.cz

Odkazy

Zpátky nahoru