Komise lesnické ekonomiky   
 Odboru lesního hospodářství   
 
 
 
Navigace
Odbor lesního hospodářství
Poslání a úkoly komise
Složení komise
ČINNOST KOMISE
Ohlasy v tisku
Příspěvky z jednání komise
Z historie komise
Informace
Dnes:
Svátek: 
Kontaktní e-mail
Odkazy
MENDELU Brno
ČZU Praha
ČAZV
ČLS
LČR s. p.
VLS ČR, s. p
UHÚL Brandýs nad Labem
VÚLHM Jíloviště-Strnady
Portál veřejné správy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ŽP
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 
 
 
 
 
© EK OLH 2001
  Aktualizace:
  5. 9. 2001 (Polster)
 
  Licence Creative Commons
Komise lesnické ekonomiky
Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

 

Za docentem Bluďovským        
ZESNUL DOC. ING. ZDENĚK BLUĎOVSKÝ, DrSc. (1928-2006)
 
Dne 9. července 2006 zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 78 let lesník-ekonom doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc. Narodil se 5. 10. 1928 v Rokycanech v rodině truhláře. Po maturitě na Státní vyšší lesnické škole v Trutnově v roce 1949 vystudoval v letech 1949-1954 Ekonomickou fakultu Lesotechnické akademie v tehdejším Leningradě. V roce 1969 obhájil na nynější Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně kandidátskou disertační práci. Hodnost doktora ekonomických věd získal v roce 1984 na Lesotechnické akademii v Leningradě na základě obhajoby doktorské disertační práce. Obsahem obou disertačních prací byla lesnická odvětvová ekonomika. Docentem pro obor ekonomika a řízení lesního hospodářství a dřevařského průmyslu se stal po úspěšném habilitačním řízení na LDF MZLU v Brně v roce 1992.
Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1954 byl krátce zaměstnán na tehdejším ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu. V roce 1955 nastoupil do funkce hlavního pěstitele Správy lesního hospodářství Zbiroh.
V období 1956-1960 byl ředitelem Lesního závodu Rožmitál p. Tř. Od roku 1960 působil na podnikovém ředitelství státních lesů Plzeň jako vedoucí provozního oddělení, odtud byl přeložen na ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kde se v roce 1967 stal vedoucím odboru lesnické ekonomiky a poté ekonomickým ředitelem tehdejšího oborového ředitelství státních lesů. Tuto funkci zastával až do roku 1970, kdy se stal vedoucím útvaru lesnické ekonomiky na VÚLHM Jíloviště-Strnady. Po vrácení městských lesů městu Rokycany v roce 1992 byl jmenován jejich ředitelem. Tuto funkci vykonával až do odchodu do důchodu v roce 1997. V práci pro VÚLHM Jíloviště-Strnady pokračoval nejen v době svého působení u městských lesů Rokycany, ale i po odchodu do důchodu. Jejím obsahem bylo zejména prognózování vývoje lesního hospodářství v ČR a tvorba Národního lesnického programu.
Jako externí učitel ekonomických předmětů působil v 70. a 80. letech na nynější LDF MZLU v Brně. Až do onemocnění v roce 2005 přednášel na FLE ČZU v Praze předměty obchodování dřívím a kontrolní systémy v lesním hospodářství.
Z tohoto stručného shrnutí intenzivní a mnohostranné činnosti Doc. Z. Bluďovského vyplývají jeho důkladné znalosti teorie a praxe lesního hospodářství. To bylo důvodem jeho jmenování do redakčních rad lesnických a dřevařských odborných časopisů. Byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou Ekonomické komise Odboru lesního hospodářství ČAZV. V osobním styku byl doc. Z. Bluďovský skromný a přátelský. K jeho zálibám patřily včely a péče o ovocný sad. České, ale i slovenské lesnictví v něm ztrácí výraznou osobnost.
Prof. Ing. Jiří Bartuněk, DrSc.
    
    
      Lesnická práce, 10, 2006, s. 34/550