skip to Main Content

 

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – RIV 2017, druhý termín


Lhůty pro předání údajů do IS VaVaI 2.0 – RIV jsou pro rok sběru 2017 stanoveny pro poskytovatele do 31. 5. 2017 pro výsledky výzkumných organizací a do 8. 9. 2017 pro výsledky všech příjemců, pokud již výsledky VO nebyly předány v termínu k 31. 5. 2017

Druhý termín předání údajů do RIV17 od jednotlivých předkladatelů, tj organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty), je MZe stanoven do 25. srpna 2017. Následně bude probíhat proces kontroly předávaných dat. MZe pak předá dodávky údajů RIV17 do IS VaVaI 2.0 za všechny předkladatele do 8. září 2017.

Dodávky dat RIV musí být jednotlivými předkladateli dodány poskytovateli ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2017 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI 2.0 (dále jen průvodka) automaticky vygenerovaná při exportu dat kontrolní službou rozhraní pro příjemce dotace – VaVER, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně jejich statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat.

Jednotliví předkladatelé předávají do RIV v roce sběru 2017 prostřednictvím příslušného poskytovatele údaje o výsledcích uplatněných v roce 2016, příp. i výsledky uplatněné v roce sběru (2017), a to včetně průvodky předkladatele. Pokud chce předkladatel dodatečně předložit další výsledky uplatněné v dřívějších obdobích od roku 1993 do roku 2015 včetně, učiní tak přidáním těchto výsledků k výsledkům předávaným v roce 2017. Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku. Údaje o výsledcích druhu patent, odrůda, užitný vzor a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Údaje o veškerých výsledcích uplatněných v roce 2016 a 2017, resp. dodatečně předaných za uplynulá období určitým předkladatelem prostřednictvím příslušného poskytovatele, jsou uvedeny v jedné dodávce dat ve struktuře platné pro aktuální rok sběru (tj. pro rok sběru 2017 ve struktuře RIV17).

Pro vkládání a sběr údajů do RIV v roce 2017 je na stránce www.rvvi.cz/prijemce (http://www.rvvi.cz/prijemce) k dispozici administrační rozhraní příjemců dotací z veřejných prostředků ČR – VaVER, které umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Registraci do tohoto editačního rozhraní je možné provést na stránce www.rvvi.cz/prijemce/registrace (http://www.rvvi.cz/prijemce/registrace). Pro povinnou kontrolu dodávek dat je na www.rvvi.cz (http://www.rvvi.cz) k dispozici webová kontrolní služba.

Technické dotazy k přípravě a předávání údajů: fiacanova.jana@vlada.cz  

Dodávky dat do RIV17 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 25. srpna 2017 na adresy jan.budsky@mze.cz a viktor.mares@mze.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

  

Popis údajů dodávaných do IS VaVaL 2.0 – RIV v roce 2017 

 

Manuál pro práci s VaVER – administrativní rozhraní příjemců dotací z veřejných prostředků ČR

 

 

Zpátky nahoru