skip to Main Content

Během zasedání Právní komise Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV byla představena publikace o dějinách resortu v prvorepublikové ČSR

Zmíněný svazek, který je součástí aktivit resortu doprovázejících oslavy výročí roku 1918, zahrnuje jak fungování úřadu tak jeho nositele – ministry, mezi nimiž nacházíme přední představitele agrární strany Bohumíra Bradáče či Milana Hodžu. Nezapomíná však ani na seznámení s budovou ministerstva, s osvětovou a sociální politikou resortu a samozřejmě také na řízení procesu pozemkové reformy. K důsledkům reformy a otázce vlastnického práva k půdě také směřovala následně se rozvinuvší diskuse, do níž se mezi přítomnými zapojily významné osobnosti akademického života, které se dějinám zemědělství věnují, mezi jinými také doc. Jiří Šouša.

Dne 13. července 2017 se v modrém salonku Gočárova Domu zemědělské osvěty v Praze uskutečnilo zasedání Právní komise Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky České akademie zemědělských věd (ČAZV). Kromě členů komise z řad právníků zabývajících se pozemkovým a zemědělským právem se setkání zúčastnila řada zajímavých osobností. Mezi nimi byl rovněž předseda ČAZV Jan Nedělník, 1. náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa a vedoucí katedry práva životního prostředí Právnické fakulty University Karlovy prof. Milan Damohorský.

Profesor Damohorský přítomné seznámil s koncepcí výuky práva životního prostředí na Právnické fakultě UK, která zahrnuje rovněž seznámení se strukturou a obsahem zemědělského práva. Právník a historik Antonín Kubačák, autor řady publikací věnovaných dějinám zemědělství v českých zemích, následně referoval k tematice úpravy sousedských práv v novém občanském zákoníku.

Podstatnou součástí zasedání právní komise bylo tentokrát také představení již třetího dílu publikační řady věnované dějinám resortu zemědělství na našem území. Na předchozí svazky věnované Zemědělské radě pro Království české a ministerstvu orby ve Vídni navázala publikace Ministerstvo zemědělství v letech 1918 – 1938 autorů Svatopluka Herce, Kristýny Kaucké a Tomáše Zouzala.

Zmíněný svazek, který je součástí aktivit resortu doprovázejících oslavy výročí roku 1918, zahrnuje jak fungování úřadu tak jeho nositele – ministry, mezi nimiž nacházíme přední představitele agrární strany Bohumíra Bradáče či Milana Hodžu. Nezapomíná však ani na seznámení s budovou ministerstva, s osvětovou a sociální politikou resortu a samozřejmě také na řízení procesu pozemkové reformy. K důsledkům reformy a otázce vlastnického práva k půdě také směřovala následně se rozvinuvší diskuse, do níž se mezi přítomnými zapojily významné osobnosti akademického života, které se dějinám zemědělství věnují, mezi jinými také doc. Jiří Šouša.

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru