skip to Main Content

Dne 27. 6. 2017 proběhlo rozšířené jednání předsednictva ČAZV na půdě firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. v Šumperku.

Jednání předsednictva ČAZV se zúčastnili i nově zvolení členové předsednictva ČAZV – prof. Dr. Ing. František Kumhála – předseda Odboru zemědělské techniky, energetiky a výstavby a nový předseda Odboru veterinárního lékařství – doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, PhD.

Hlavním bodem dopoledního jednání předsednictva ČAZV byla volba nového předsedy a místopředsedy ČAZV:

Novým předsedou České akademie zemědělských věd byl zvolen RNDr. Jan Nedělník Ph.D., ředitel Výzkumného ústav pícninářského, spol. s r.o. Troubsko, a novým místopředsedou byl zvolen prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., vedoucí Katedry pěstování lesů na České zemědělské univerzitě v Praze.

Hlavním garantem odpoledního programu – semináře na téma „Minoritní plodiny“  byl Odbor rostlinné výroby ČAZV.

Seminář zahájil předseda Odboru rostlinné výroby – Ing. Jaroslav Čepl, CSc. Následně byla ředitelkou Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Pavlínou Adam, Ph.D.,  předána Zlatá medaile ČAZV In memoriam zasloužilému pracovníku zemědělského výzkumu, bývalému řediteli firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., panu Ing. Pavlu Hochmanovi.

Následovaly odborné přednášky:

  • 75 let zemědělského výzkumu v Šumperku – Ing. P. Šmirous, CSc., AGRITEC
  • Současný výzkum a pěstování lnu a konopí – Ing. M. Bjelková a Ing. M. Pavelek, CSc., AGRITEC
  • Využití konopí setého ve výrobcích v ČR – V. Říha, Hemp production, s.r.o.
  • Šlechtění a pěstování kmínu kořenného v ČR – Ing. P. Šmirous, Ph.D., AGRITEC
  • Výškům a pěstování luskovin v ČR – Ing. R. Dostálová, APZL
  • Minoritní plodiny v programu MZe – Ing. Pavlína Adam, ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe

Součástí odborného semináře byla i návštěva pokusných polí firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

Česká akademie zemědělských věd velice děkuje pracovníkům firmy AGRITEC za výborné organizační zajištění celé akce.

Právě před 10 lety se konal na půdě firmy AGRITEC odborný seminář ČAZV
Úvodní slovo nově zvoleného předsedy České akademie zemědělských věd – RNDr. Jana Nedělníka, PhD.  .
Knihovna firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Přednáška Ing. Prokopa Šmirouse, CSc., ředitele firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Účastníci odborného semináře „Minoritní plodiny“
Návštěva pokusných políček hrachu setého firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. s odborným výkladem Ing. Radmily Dostálové

 

 

 

Zpátky nahoru