skip to Main Content

Dne 15. ledna 2020 ve věku nedožitých 98 let odešel prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc., významná osobnost české veterinární medicíny, dlouholetý učitel, který moderně rozvíjel výuku fyziologie na své Alma mater v Brně, a výzkum fyziologie mláďat od padesátých let minuléh století. V letech 1967-1982 byl ředitelem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, který pod jeho osvíceným vedením získal mezinárodní uznání. Vedl spolupracující centrum WHO (1974-1982). Současně se podílel na programech WHO, FAO a IAAE, byl členem četných vědeckých komisí, vědeckých rad, redakčních rad a kruhů vydavatelů doma i v zahraničí.

Při zakládání Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu v červnu 1967 byl zvolen jeho členem a pověřen funkcí předsedy veterinárního odboru. Tuto funkci vykonával i v České akademii zemědělské do roku 1969, kdy byl kooptován do jejího předsednictva. Od srpna 1970 působil až do zrušení v roce 1974 jako její předseda. V roce 1973 byl jmenován členem korespondentem ČSAV. Po reorganizaci v roce 1974 byl jmenován místopředsedou Československé akademie zemědělské a zvolen předsedou jejího odboru živočišné výroby. V roce 1976 byl dále zvolen předsedou ústřední komise ČSAZ pro využití energetických zdrojů a aplikaci nukleárních metod v zemědělství. Po procesu připraveném StB byl vězněn (1983-84). Nezákonný rozsudek byl nejvyšším soudem zrušen (1992).Předtím působil v Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košicích (1989-1990).Byl i profesorem veterinární fakulty Purdue University ve West Lafayette, IN v USA (1995). Zabýval se především fyziologií individuálního vývoje hospodářských zvířat, ale též globální strategií či koncepcemi péče o zdraví zvířat.

Byl čestným členem ČAZV. Po řadě dřívějších ocenění mu v poslední době (2017) byla udělena Zlatá medaile ČAZV za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru, a ve stejném roce také zlatá pamětní medaile Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za dlouhodobou vědeckovýzkumnou činnost a za významný přínos pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno.

Čest jeho památce!

Zpátky nahoru