skip to Main Content

Dne 24. června 2021 se pod vedením editora, prof. Ing. Aleše Lebedy, DrSc., uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Plant Protection Science. Jednání se po více jak tři čtvrtě roce konalo formou prezenční účasti. V rámci jednání byl zhodnocen stav časopisu za uplynulý rok 2020, byla diskutována současná situace časopisu, vývoj hodnoty impakt faktoru, průběh recenzního řízení a další. Cílem časopisu je nadále publikovat kvalitní vědecké články s předstihem, který byl v minulých letech nastaven. Na závěr editor poděkoval členům redakční rady za účast a spolupráci při rozvoji časopisu. Další jednání redakční rady je plánováno na říjen 2021.

Redakční rada časopisu Plant, Soil and Environment se konala dne 28. 6. 2021, a to formou videokonference. Editor časopisu, pan prof. Vaněk, a členové redakční rady hodnotili současný stav časopisu a vývoj impakt faktoru. Koeditorka, paní prof. Pavlíková informovala o narůstajícím počtu citací. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v druhém kvartilu v databázi Web of Science. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Dne 28. 6. 2021 se konalo také jednání redakční rady časopisu Research in Agricultural Engineering (RAE), které proběhlo formou videokonference. Vůbec poprvé se jednání redakční rady časopisu RAE konalo v anglickém jazyce a s mezinárodní účastí. Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Dr. Ing. František Kumhála. Redaktorka seznámila členy redakční rady s vývojem časopisu a se současným stavem manuskriptů. Editor seznámil členy se záměrem přípravy tematicky zaměřeného čísla, jež bylo hlavním bodem jednání. V této souvislosti též vystoupil se svou prezentací člen redakční rady prof. Nikolai I. Lebovka, DrSc. Závěrem editor poděkoval členům redakční rady za jejich spolupráci a podporu časopisu. Příští jednání redakční rady je plánováno na přelom listopadu a prosince 2021.

Zpátky nahoru