skip to Main Content

ČAZV a obecně prospěšná společnost Úhlava, o.p.s. (Úhlava) podepsaly rámcovou smlouvu o spolupráci. Obě organizace tím stvrdily společný zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti propagace a osvěty zemědělských oborů a jim blízkých témat včetně popularizace vědy a výzkumu. Smyslem spolupráce je propagovat činnosti a aktivity obou organizací ve spojení s vnímáním zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu zasazeného do historických souvislostí a poskytovat si vzájemnou informační součinnost. Oblasti vzájemné spolupráce zahrnují kromě společné propagace zemědělských témat i podporu vzdělávání a rozvoje dětí a mládeže. Právě edukace dětí, žáků a mládeže o tématech zemědělství je jedním z hlavních cílů spolupráce. Toho chtějí společně dosáhnout skrze připravovaný projekt Dětské zemědělské akademie (DZA). Jde o unikátní projekt volnočasového vzdělávání dětí v oblasti zemědělství, který připravuje Úhlava s řadou partnerů. Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI) při ČAZV v čele s novým předsedou odboru prof. Ing. Lukášem Čechurou, Ph.D., se stal odborným garantem projektu.

„Popularizace témat spojeného s naším zemědělství směrem k mladší generaci mě velmi těší. Osvěta a vzdělávání je jednou z priorit ČAZV, a proto jsem ráda za možnost spolupodílet se na přípravě a realizaci Dětské zemědělské akademie“, uvedla ředitelka ČAZV Hana Urbancová.

Témata, která DZA nabídne, jsou rozmanitá a pokrývají oblasti napříč všemi obory zaměření ČAZV. Od lesnictví, rostlinné a živočišné výroby, přes zpracování potravin, historii zemědělství až po zemědělskou ekonomiku nebo marketing. Zástupci vybraných odborů jako je Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI), Odbor rostlinné výroby (ORV) a Odbor agrárních dějin (OAD) se zapojí do projektu jako lektoři vybraných témat. Žáci tak budou mít během studia příležitost poznat zemědělské obory z jejich odborné i praktické stránky. To vše zábavně-naučnou formou. Zahájení DZA je plánováno na začátek příštího školního roku. O průběhu DZA a dalších oblastech spolupráce s Úhlavou bude ČAZV informovat na svých webových stránkách a sociálních sítích.

ČAZV je příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství ČR. Je odbornou a společenskou institucí, která soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky v oboru. ČAZV svou činností ovlivňuje úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání v oblasti její působnosti, propojuje a účinně popularizuje získané vědecké poznatky a reprezentuje vědeckovýzkumnou a akademickou obec.
Úhlava je obecně prospěšná společnost, založená v roce 2001 v Klatovech. Hlavní aktivitou je vzdělávání. Vedle vzdělávání dospělých se věnuje zájmovému a neformálnímu vzdělávání dětí. Část aktivit společnosti zaměřují na rozvoj venkova, zemědělství, potravinářství a ochranu životního prostředí. Ve spolupráci s ostatními organizacemi nabízí základním školám výukové a zážitkové programy.

Zpátky nahoru