skip to Main Content

Dne 10. listopadu 2021 se uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS). Jednání vedla předsedkyně redakční rady a editorka časopisu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. Editorka seznámila členy redakční rady se současnou situací v časopise CJAS a s citovaností článků CJAS v databázi Web of Science (impakt faktor 2020, který je vyhlašovaný v červnu 2021). Redaktorka CJAS informovala členy redakční rady o současném stavu článků v redakčním systému. Na redakční radě vystoupila paní ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., s důležitými informacemi z Vydavatelské rady. Editorka informovala o aktivitách členů redakční rady v oblasti publikování článků a účasti v recenzních řízeních. V této souvislosti poděkovala členům redakční rady za dosavadní spolupráci a podporu časopisu a vyzvala je k dalším aktivitám spojeným s propagací časopisu. Závěrem editorka uvedla, že společným cílem všech členů redakční rady je zvýšení impakt faktoru Web of Science, který by časopis CJAS posunul do vyššího kvartilu.

Zpátky nahoru