skip to Main Content

Zasedání předsednictva ČAZV se při dodržení protiepidemických opatření konalo 4. 11. 2021 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Předsednictvo projednávalo kromě běžné agendy spojené s přijímáním nových členů ČAZV, rozšířením redakčních rad časopisů či vydavatelské činnosti také připravované strategické dokumenty. Předsednictvo tak pokračovalo v diskusi nad Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje, a věnovalo se přípravě nového Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, který na zmíněnou Koncepci logicky navazuje. Členové předsednictva také věnovali podstatnou část jednání diskusi nad novými evropskými strategiemi a tématu Green Deal. Na závěr jednání vyzval předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. členy k účasti na odpoledním programu. Příští zasedání předsednictva ČAZV je plánováno na 2. 12. 2021.

Na dopolední jednání pak navázalo pracovní setkání zástupců Ministerstva zemědělství, ČAZV a ředitelů výzkumných organizací v resortu zemědělství. Toto setkání se uskutečnilo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze za hojné účasti. Setkání zahájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. spolu s Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D., náměstkem ministra zemědělství. Účelem setkání byla diskuse nad tématy, která jsou společná všem výzkumným organizacím v resortu zemědělství, a to implementace Metodiky 17+ na resortní úrovni, příprava vyhodnocení stávajících a příprava DKRVO od roku 2023 či stav přípravy Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+ a poradenského systému do budoucna. V průběhu jednání přednesl prezentaci předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel ÚZEI Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. a Mgr. Jan Radoš, Ing. Bc. Kateřina Stonawská, Ph.D. a Mgr. Jana Rylichová z Ministerstva zemědělství ČR. Všichni účastníci se zapojili do živé diskuse a shodli se na přínosu obdobných setkání, na které bude v budoucnu navázáno.

 

Zpátky nahoru