skip to Main Content

Dne 2. 10. 2018 se uskutečnilo ve velkém sále  Domu zemědělské osvěty v Praze rozšířené zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd v gesci Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI). Zasedání bylo věnováno „Úloze České akademie zemědělských věd v přípravě Společné zemědělské politiky EU, po roce 2020“.

Na tomto zasedání seznámil přítomné nám. ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. s trajektorií přípravy SZP v EU.  Ve svém vystoupení kladl důraz na objasnění významu této politiky v kontextu úloh, které současné a budoucí zemědělství a navazující sektory budou plnit. Probíhající proces přípravy SZP 2020 + v ČR uvedl ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. Ve své prezentaci se věnoval jednotlivým fázím přípravy SZP a úloze pracovních skupin, jež byly vytvořeny pro jednotlivé tematické okruhy. Na tuto prezentaci navázal předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. s informací o jednání v Evropské komisi k úloze vědy a výzkumu ve vztahu k SZP. Zdůraznil možnost uplatnění získaných analytických poznatků při přípravě SZP s využitím odborníků, jimiž disponuje potenciál ČAZV.

Následoval blok OEŘSI, který byl zaměřen na čtyři vybraná témata řešená v rámci pracovních skupin k přípravě Strategického plánu SZP po roce 2020. Problematiku zemědělských příjmů prezentoval Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., který poukázal na dosavadní příznivý vývoj v analyzované oblasti (stabilní a rostoucí příjmy zemědělců), ale zmínil i možná rizika vyplývající z častějšího propadu cen nebo klimatických extrémů v příštích letech a nemožnosti jejich kompenzace z veřejných zdrojů. Další prezentující, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., objasnil některé klíčové otázky konkurenceschopnosti agrárního sektoru. Upozornil na její slabá místa v zemědělství i v potravinářství v komparaci s vyspělými zeměmi (nižší produktivita práce, vývoz produkce s nízkou přidanou hodnotou, apod.) a naznačil, v kterých oblastech bude žádoucí orientovat pozornost.

Další blok byl věnován vybraným odborům ČAZV, a to Odboru Pedologie a Odboru Rostlinolékařství. V rámci Odboru Pedologie se Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. věnoval především půdě, jejím úbytkům a degradačním procesům i způsobům řešení této nepříznivé situace. K tématice bezpečnosti potravin vystoupil prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., který se zaměřil na oblast rostlinné produkce a pesticidů.

Ukázalo se, že rozšířené zasedání předsednictva ČAZV vytvořilo vhodnou platformu pro presentaci výše uvedených témat a umožnilo při diskusích výměnu názorů mezi prezentujícími a účastníky jednání. Celé zasedání uzavřel předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. s výzvou k zapojení odborníků z řad výzkumné sféry do procesu přípravy SZP i v dalších fázích, které budou následovat.

O průběhu jednání si můžete také přečíst článek, který byl publikován v časopise Zemědělec zde>>

Zpátky nahoru