skip to Main Content

Ministr zemědělství pan Miroslav Toman byl váženým hostem jednání předsednictva ČAZV dne 2. října 2018.  Začátek diskuse směřoval k zaslaným podkladům předsednictva ČAZV panu ministrovi na základě jeho požadavků vzešlých z předchozího jednání s vedením akademie. Za předsednictvo ČAZV byla panu ministru předložena rámcová strategie rozvoje ČAZV, dále byly diskutovány názory na dosavadní plnění koncepce VaV resortu zemědělství, značná pozornost byla věnována střednímu zemědělskému školství a jeho rozvoji. Poptávka trhu a nabídka pracovních míst a zmapování škol by mělo být prioritou. Diskuse se nevyhnula ani návrhům předsednictva na úpravu stávající zřizovací listiny a Statutu ČAZV, i v této oblasti byly panu ministrovi předloženy návrhy. Dále byla zmíněna otázka poradenských center, financování v.v.i., zatížení a eroze půdy – protierozní vyhláška.

V dalších bodech jednání předsednictva se diskutovala příprava akcí s účastí akademie, vydavatelská činnost včetně přípravy jednání vydavatelské rady, popularizace výsledků výzkumu a celá řada dalších témat. Připravovalo se také odpolední jednání rozšířeného předsednictva v gesci odboru ekonomiky a řízení, které bylo věnované budoucí Společné zemědělské politice.

Zpátky nahoru