skip to Main Content
Zápis z rozšířeného jednání Předsednictva ČAZV

Datum konání: 6. 10. 2015 Čas konání: 13:00 Místo konání: Dům zemědělské osvěty, velký sál, Slezská 7, Praha 2 Jednání se zúčastnili členové (či jejich zástupci) Předsednictva ČAZV, členové Vydavatelské rady ČAZV, předsedové redakčních rad časopisů ČAZV, redaktorky časopisů ČAZV a členové sekretariátu ČAZV.

Přítomni: Ing. Pavlína Adam Ph.D.; prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc.; Ing. Václav Hrubý, CSc.; doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.; prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.; prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.; Ing. Jaroslav Čepl, CSc.; doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.; prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.; Ing. Jaroslav Kára, CSc.; Ing. Petr Roubal, CSc.; Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.; doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.; Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc, Ph.D.; prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.; Ing. Jan Blažek, CSc.; doc. Dr. Ing. Karel Cejpek; RNDr. Miroslav Griga, CSc.; Ing. Prokop Šmirous, CSc.; prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c.; prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.; Ing. Václav Šíp, CSc.; Ing. Jindřiška Čížková; Ing. Božena Klímová; Ing. Eva Karská; RNDr. Marcela Braunová; Ing. Markéta Knížková; Ing. Jana Janovcová; Mgr. Kateřina Součková; Ing. Gabriela Vladyková; Ing. Zdena Radošová; Mgr. Alena Rottová

Omluveni (zástupce): prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. (doc. Dr. Ing. Karel Cejpek); Ing. Václav Šíp, CSc. (RNDr. Miroslav Griga, CSc.); RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (Ing. Prokop Šmirous, CSc.); prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.); prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc. (doc. Ing. Tomáš Doucha CSc.); prof. Ing. Josef Kozák, DrSc (doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.)

Průběh jednání: 1)    Úvodní slovo – prof. Ing. Vilém Podrázský CSc. přivítal všechny přítomné – členy Předsednictva ČAZV, členy Vydavatelské rady ČAZV, předsedy redakčních rad a redaktorky vědeckých časopisů ČAZV. 2)    Moderování jednání se ujal doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – předseda Vydavatelské rady ČAZV. 3)    Prezentace – Zhodnocení dosavadního vývoje časopisů ČAZV – doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Vývoj hodnoty IF u jednotlivých časopisů, u některých časopisů Impakt faktor (IF) vrostl (PSE, AGRICECON, SWR) u dalších naopak poklesl (HORTSCI, VETMED, CJGPB, CJFS). Nově v letošním roce získal IF o velmi slušné hodnotě časopis PPS – IF (2014): 0,597. Vliv zpoplatnění na počty příspěvků vložených do redakcí – pokles v průměru o 20%, největší u časopisu CJGPB (74% počtu ve stejném období roku 2014). Vliv zpoplatnění na kvalitu zasílaných článků – u CJAS – nárůst podílu kvalitních nově přijatých článků, u PSE pokles podílu kvalitních článků … zatím je předčasné hodnotit kvalitu článků.

4)    Hodnocení vývoje a návrh strategie časopisů jednotlivými předsedy redakčních rad Plant, Soil and Environment – prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. Klesla kvalita vkládaných článků – vlivem zpoplatnění. Komplikace s placením článků – časopis nemá dostatečné zásoby hotových prací pro čísla, z toho vyplývá nárůst práce pro redaktorku Ing. Kateřinu Součkovou. Rozsah příspěvků – je lepší publikovat více kratších příspěvků než méně delších. Czech Journal of Animal Science – prof. Ing. Jaroslav Petr, CSc.

Časopis má dostatek nových prací. Kvalita prací vkládaných v roce 2015 není zpoplatněním ovlivněna negativně, naopak procento kvalitních příspěvků vzrostlo. IF za rok 2014 – 1,183. Poděkování za růst IF časopisu patří především panu prof. MVDr. Františku Jílkovi, DrSc. a týmu koeditorů, který po mnoho let vedl. Obnova RR časopisu – výrazné zastoupení zahraničních členů RR – 50%. Časopis by unesl i vyšší cenu za publikování. Z tohoto příjmu by měl být hrazen redakční systém, který odpovídá mezinárodním standardům.

Zájem RR o zařazení časopisu do databáze Medline. Reagovala Ing. Eva Karská – zařazení do databáze Medline nyní brání nutnost mít články ve formátu XML. Jedná se tedy o technický nedostatek na straně redakce. Budeme se snažit toto napravit, pokud to bude možné, tak aby se CJAS a VETMED mohly na Medline prezentovat.

Horticultural Science – Ing. Jan Blažek, CSc.

Impakt faktor časopisu poklesl. Redakční rada časopisu na tento pokles reagovala rozšířením tematického záběru časopisu o vinohradnictví, léčivé a okrasné rostliny a pěstování hub. Rozšířil se také teritoriální záběr – neomezuje se již jen na články z Evropy, časopis uvítá i články z Číny, které jsou pověstné svou dobrou kvalitou. Tím se rozšíří i okruh čtenářů. Zpoplatnění nemá větší vliv na kvalitu článků či na počty článků vložených do redakčního systému.

Czech Journal of Food Sciences – doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Časopis má dostatek článků ke zpracování, zpoplatnění nepřineslo výrazný pokles přijatých prací.

85% článků je vraceno zpět autorům (jako nepublikovatelné). IF stagnuje. Redakční rada časopisu byla v posledním roce obnovena. Je obtížné najít odborníka, který udělá kvalitní Review.

Veterinární Medicína – prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.

Časopis má dostatek rukopisů. Autoři se musí vychovávat, redakce časopisu tedy působí edukativně. Autoři se rekrutují především z rozvojových zemí, kde není dlouhodobá tradice vědeckého výzkumu a publikace výsledků výzkumu. Autoři z ČR zase mají tendenci publikovat v časopisech západní Evropy a severní Ameriky. Zpoplatnění nemá výrazný vliv na počty došlých rukopisů. Paní profesorka sdílela stanoviska EASE – Evropské asociace editorů vědeckých časopisů a kolegům Editorům věnuje brožuru: EASE Guidlines for Authors and Translators of Scientific Articles to Be Published in English. Jako otázka do diskuse byla předložena glorifikace Impakt faktoru a jeho úloha ve vědě. Autoři by neměli být hodnoceni podle výše hodnoty IF časopisu, ve kterém publikovali, protože to nic nevypovídá o kvalitě jejich práce.

Redakční rada časopisu – 40 zahraničních členů a 11 z ČR. Se zpoplatněním nemá časopis problémy. Redakční rada časopisu má zájem o zařazení časopisu do databáze Medline.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding – RNDr. Miroslav Griga, CSc. IF časopisu osciluje, pětiletý IF je 0,535. Redakční rada v blízké budoucnosti neočekává podstatný nárůst IF. Zpoplatnění se projevilo na snížení počtu příspěvků (na 74% stavu 2014). Snížily se počty příspěvků z Indie, Iránu a dlouhodobě chybí příspěvky ze zemí západní Evropy. Kvalitní příspěvky přicházejí z Číny. Strategie pro budoucí období: příprava tematických čísel, publikování prací z vědeckých konferencí – Special Issues (v rámci pravidelných čísel čtvrtletníku). Redakční rada je kontinuálně obměňována a doplňována o mladé, zkušené odborníky z ČR a zahraničí. Cílem je trvale udržet dobrou kvalitu příspěvků. Soil and Water Research – doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. IF má stoupající tendenci, nyní 0,659. Počet příspěvků lehce klesl, ale stále je v redakci dostatečná zásoba rukopisů. Přetlak příspěvků k publikování je řešen zvýšeným stránkovým rozsahem jednotlivých čísel. Journal of Forest Science – RNDr. Marian Slodičák, CSc. Časopis Journal of Forest Sciencev současné době nemá impakt faktor. Není tedy ovlivněn zpoplatněním. Cílem redakční rady časopisu je v blízké budoucnosti zařadit časopis do sledování na Web of Science (Thomson Reuters). Časopis vychází pravidelně a včas. Nyní již vydáno číslo 9, číslo 10 je připravováno. Cílem redakční rady časopisu JFS je zrychlit recenzní proces. Redakční rada časopisu byla před dvěma lety obnovena, nyní má 50% členů ze zahraničí. Neaktivní členové redakční rady byli nahrazeni. Agricultural Economics – doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Cílem je udržení a růst IF. Redakce má dostatečný počet příspěvků k publikování (nadbytek nových příspěvků). Redakční rada časopisu je mezinárodní. Pan docent poukázal na neochotu RR ostatních časopisů ČAZV publikovat články s ekonomickou tématikou. Uvítal by lepší spolupráci a otevřenost.

Research in Agricultural Engineering – Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c.

Časopis RAE vychází pravidelně a včas. Impakt faktor zatím nemá, je ve sledování. Cílem RR časopisu je IF získat. RR časopisu se setkává s nedostatečnou znalostí angličtiny mezi českými lektory. Proto jsou práce zasílány standardně i zahraničním lektorům. Časopis je velmi dobře hodnocen v rámci databáze SCOPUS: SJR (2014) – 0,557 – Q2 (Agronomy and Crop Science, Animal Science and Zoology). Redakční rada časopisu je mezinárodní a byla v tomto roce obměněna (5 nových členů).

Plant Protection Science – prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Časopis v letošním roce získal IF – o velmi dobré hodnotě (2014 – 0,597). Časopis je vydáván v předstihu – čísla nyní vychází na začátku čtvrtletí (dříve vycházela na konci čtvrtletí). Redakční rada časopisu je mezinárodní. Časopis má nadbytek příspěvků – 70–75% vložených článků je vráceno autorům. Citovanost časopisu se rok od roku zdvojnásobuje. Strategie do budoucna: doplňovat a obměňovat redakční radu. Zvyšování kvality lektorského řízení – zasílání každého článku 1–2 zahraničním lektorům. Zvyšovat stránkový rozsah časopisu – dříve vycházelo 5 článků v čísle, nyní až 10. Snaha přitahovat špičkové autory. Publikování kvalitních Review zvyšuje IF.

5)    Diskuse Odměny pro předsedy redakčních rad:

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. seznámil zúčastněné s částkou, která bude za rok 2015 vyčleněna na odměny předsedů redakčních rad (a koeditory) ve výši cca 500 tis. Kč. Předsedové redakčních rad (spolu s koeditory) budou odměněni za práci pro redakce časopisů ČAZV dle objemu práce, kterou pro redakce vykonali (tj. za počet příspěvků přijatých do redakce a za počet příspěvků publikovaných). Druhou – motivační složkou bude zohlednění nárůstu Impakt faktoru časopisu. Přesnou metodiku hodnocení stanoví Předsednictvo ČAZV. Ohodnoceni budou všichni předsedové redakčních rad, tedy i RR časopisů, že dosud nebyly zpoplatněny.

Otázka získání zákonných mzdových prostředků pro redakce časopisů a sekretariát ČAZV:

Paní ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Ing. Pavlína Adam, PhD. bude nápomocna při řešení získání zákonných mzdových prostředků od MZe pro tento i příští rok. Dalším zdrojem pro finanční ohodnocení redaktorek ČAZV, které jsou vzhledem k náročnosti, a objemu vykonávané práce dlouhodobě podhodnoceny, bude v příštím roce vytvořený fond odměn, který bude vytvořen ze „zisku“ (tj. ze zvýšeného hospodářského výsledku) – části financí získaných zpoplatněním publikovaných článků.

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. a prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc. otevřeli otázku alternativního redakčního systému. Doporučují přechod na mezinárodně konkurenceschopný redakční systém. Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. a doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. argumentovali nedostatkem financí a vyšší cenou alternativního redakčního systému. Náklady na přechod a provoz u alternativního poskytovatele redakčního systému by byly daleko vyšší (v rozsahu, který je potřeba pro produkci článků, zpoplatnění, automatické vkládání článků do CrossRefu, službu CrossCheck), než je tomu nyní. ČAZV na takovouto změnu nemá v současné době prostředky. Paní ředitelka Odboru pro vědu a výzkum MZe Ing. Pavlína Adam Ph.D. apriori nezavrhuje myšlenku přechodu na jiný RS a diskusi o alternativním redakčním systému nechává otevřenou.

Doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. poukázal na stále chybějící kontrolu plagiátorství – CrossCheck. Odpověděla Ing. Karská – využívání systému CrossCheck je plánováno, v současné době ovšem nejsou na jeho zprovoznění (a ani na zprovoznění automatického vkládání publikovaných prací do CrossRefu) prostředky.

Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. reagoval na příspěvek paní prof. MVDr. Evy Baranyiové, CSc. týkající se váhy (významnosti) Impakt faktoru z hlediska hodnocení časopisu. Znevažování významu hodnoty IF by vedlo ke znevážení dlouhodobé snahy a práce redakčních rad časopisů. Nakonec se s paní prof. MVDr. Baranyiovou, CSc. shodli na tom, že pro hodnocení časopisů IF význam má, ale autoři by podle hodnoty IF časopisu být hodnoceni neměli, neboť IF časopisu nevypovídá o kvalitě jejich vlastní práce – i když publikované v časopisu s vysokým IF. Pro hodnocení kvality časopisu je hodnota IF podstatná, i když ani tento způsob metriky není bezchybný. Pan prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. ještě připomenul podhodnocení redaktorek – vzhledem k objemu práce, kterou vykonávají. Prof. Ing Vilém Podrázský, CSc. na to reagoval slibem tento problém vyřešit ve spolupráci s paní ředitelkou – Ing. Pavlínou Adam, PhD. Pan prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. dále poukázal na systémový nedostatek, který způsobuje malou ochotu domácích (českých lektorů) lektorovat práce pro vědecké časopisy – tj. že výzkumné a vzdělávací instituce v České republice nepřihlíží při hodnocení vědeckých pracovníků k počtu lektorských posudků, které vypracovali. Lektoři tedy nemají motivaci lektorovat – lektorují zdarma, a jejich práce není nikde ohodnocena.

Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. seznámila přítomné o aktivitách EASE – Evropské asociace vědeckých editorů a rozdala kolegům – editorům příručky EASE. Dále je informovala o nebližších konferencích a vyzvala je ke členství v EASE.

Rozšířené jednání Předsednictva ČAVZ bylo ukončeno v 15:00. Zapsala: Ing. Eva Karská vedoucí redaktorka časopisů ČAZV  

Zpátky nahoru