skip to Main Content
Výzva k účasti v VII. ročníku soutěže „Věda pro zemi“ o nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské práce

V roce 2022 vyhlašuje Národní zemědělské muzeum (NZM) ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd (ČAZV) soutěž Věda pro zemi. Soutěž je vyhlášena se zaměřením na zemědělská témata, přičemž v roce 2022 jsou preferovaná dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura Běžné i netradiční obiloviny.

První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé téma koresponduje s Mezinárodním rokem prosa, který byl OSN vyhlášen pro rok 2023.

NZM a ČAZV se budou v letech 2022 a 2023 na tato témata zaměřovat ve své odborné práci, a to jak ve své výstavní, tak v publikační a popularizační činnosti. Soutěž studentských prací, takto úzce zaměřená, má potenciál vygenerovat dílčí zajímavá témata, v jejichž řešení může následně NZM i ČAZV podpořit jejich zpracovatele formou publikování textů v odborných a vědeckých časopisech (viz bod 6).

Pořadatelé: 

Hlavní organizátor – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.; Kostelní 44; 170 00 Praha 7; https://www.nzm.cz

Spoluorganizátor – Česká akademie zemědělských věd, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1; https://www.cazv.cz

Kontakt na organizátora:

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, jitka.sobotkova@nzm.cz, tel. +420 778 880 633
Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. KATEGORIE

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie:

 • bakalářská práce;
 • magisterská práce;
 • doktorská práce.

Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích.
Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené (doložení viz bod 4.).

2. TEMATICKÉ OKRUHY

 • Tradiční rybolov a akvakultura
 • Běžné i netradiční obiloviny
 • Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
 • Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství
 • Zemědělská ekonomika
 • Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
 • Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
 • Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Osobnosti zemědělství
 • Archeologie zemědělství
 • Muzeologie
 • Rostlinná genetika, rostlinná biotechnologie, šlechtění rostlin

3. CÍL SOUTĚŽE

Vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

4. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Práce musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a musí řešit problematiku tématu soutěže ve výše uvedených tematických okruzích.
Povinnou součástí přihlášky je:

 • text bakalářské, magisterské nebo doktorské práce v pdf formátu včetně veškerých příloh;
 • kopie podepsaných odborných posudků (vedoucí práce a oponent/ oponenti);
 • doklad o obhajobě včetně celkového hodnocení práce (diplom, potvrzení apod.).

5. HODNOCENÍ

Soutěžní práce hodnotí komise složená ze zástupců NZM a ČAZV a případně dalších odborníků na danou problematiku.
Přihlášené práce budou nejdříve posouzeny z hlediska splnění formálních požadavků na účast v soutěži. Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení ze soutěže.
Každá práce bude přidělena posuzovateli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém práce vzniká nebo byla již obhájena. Ten vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Závěrem ji doporučí/ nedoporučí k uveřejnění jako odbornou publikaci či jako odborný článek. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné.

Kritéria hodnocení:

 • přínos k poznání;
 • společenský přínos;
 • návaznost na sbírky NZM;
 • splnění kritérií kladených na odborný text (stanovení cíle, hypotéz a jejich naplnění včetně výstižně formulovaných závěrů a doporučení práce).

6. OCENĚNÍ

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem a Českou akademií zemědělských věd. Tyto instituce podpoří vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborných článků v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie či některém z 11 vědeckých časopisů ČAZV indexovaných v databázích Scopus, Web of Science apod. Obě instituce umožňují opublikování textů, které budou připraveny v souladu s jejich pokyny pro autory a projdou recenzním řízením daného časopisu. NZM dále nabízí pro mimořádně zdařilé a přínosné práce možnost publikování odborného textu formou monografie.

7. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 3. – 31. 7. 2022
Hodnocení prací: 1. 8. – 31. 8. 2022
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: září 2022. Vyhlášení výsledků proběhne veřejně v prostorách NZM. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích obou pořádajících organizací.

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním elektronické přihlášky na stránkách www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi-2022.
Termín pro zaslání přihlášky je do 31. července 2022.
Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz a www.cazv.cz.

9. JINÉ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečném množství přihlášek soutěž ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích zrušit.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo při nedostatečné kvalitě přihlášených prací ve vybrané kategorii nebo ve všech kategoriích nejlepší práce nevyhlásit nebo neocenit.
Soutěž je vyhlášena jejím zveřejněním na webových stránkách hlavního organizátora www.nzm.cz.

Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru