skip to Main Content
v úterý dne 3. května 2016 od 10,00 hod. ve velkém sále v přízemí Domu zemědělské osvěty, Praha 2, Slezská 7
 
Pořad jednání:

1.  Zahájení a přivítání hostů – prof. Ing. V. Podrázský, CSc., předseda ČAZV

2.  Volba mandátové a návrhové komise, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Zprávy o činnosti:

     a) Zpráva o činnosti ČAZV v roce 2015 – prof. Ing. V. Podrázský, CSc., předseda ČAZV

     b) Zpráva o činnosti Vydavatelské rady ČAZV – doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., předseda VR ČAZV

     c) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ČAZV – Ing. P. Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV

     d) Zpráva o hospodaření ČAZV v roce 2015 a schválení rozpočtu ČAZV na rok 2016 – Ing. V. Hrubý, CSc., tajemník ČAZV

4.  Kontrola plnění usnesení Rady ČAZV ze dne 5.5.2015 – Ing. J. Kára, CSc.

5.  Vystoupení zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a vystoupení hostů jednání

6.  Informace o aktuální situaci ve výzkumu v rezortu zemědělství – Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání                         a   poradenství MZe

7.  Udělení ocenění členům ČAZV

8.  Diskuse

9.  Usnesení

10. Závěr

 

Zpátky nahoru