skip to Main Content

Na návrh rektora Univerzity Karlovy byla v roce 2020 udělena medaile Josefa Hlávky prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., dr. h. c.
Prof. Květina je osobností, která od druhé poloviny minulého století výrazně ovlivnila lékové obory ve vědě, ve vysokoškolském vzdělávání a ve zdravotnické praxi. Je zakladatelem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, kde dlouhodobě působil ve funkci děkana. Závěr jeho vědecké práce je neobyčejně široký, vytvořil vlastní mezinárodně uznávanou vědeckou školu, zaměřenou na racionalizace přenosu výzkumných terapeutických poznatků z před-klinických pokusů do klinické praxe. Další z jeho největších zásluh je vytvoření koncepce klinické farmacie. Vychoval řadu skvělých vědeckých odborníků a je nositelem řady odborných i státních vyznamenání. Od roku 1995 je každoročně při příležitosti jeho narozenin pořádáno diskusní fórum nazvané „Květinův den mladých farmakologů a toxikologů“, jehož spoluorganizátorem je také Odbor veterinárních věd ČAZV.

Při příležitosti Květinova dne 2020, který se konal dne 2. 9. 2020 na půdě ČAZV, obdržel prof. Květina od předsedy Odboru veterinárního lékařství ČAZV doc. MVDr. Pavla Suchého, Ph.D. a ředitelky ČAZV Ing. Hany Urbancové, Ph.D. blahopřání k významnému jubileu a plaketu ČAZV s poděkováním za přínos v oblasti veterinární medicíny.

Více informací o průběhu Květinova dne 2020 včetně medailonku prof. Květiny se dozvíte zde >>

 

Zpátky nahoru