skip to Main Content

Dne 19. listopadu 2020 se pod vedením předsedy redakční rady a editora časopisu Ing. Jana Blažka, CSc. uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science, a to formou videokonference.

Redaktorka časopisu přítomné seznámila s dosavadním vývojem časopisu a vývojem hodnoty impakt faktoru a dalších hodnotících ukazatelů. Redakce časopisu v roce 2020 zaznamenala zvýšení zájmu o publikaci v časopisu (výrazný nárůst počtu článků zaslaných do redakce ve srovnání s rokem 2019). V časopise v roce 2020 publikovali tuzemští i zahraniční autoři, nejvíce autorů pocházelo z ČR a Polska. Spektrum tematického zaměření publikovaných článků je velmi široké, největší zastoupení však mají články zabývající se pěstováním květin. Pozitivní změnou ve vedení časopisu bude zapojení dvou nových koeditorů od roku 2021.

Členové redakční rady v rámci diskuse vznesli řadu podnětů, které povedou k dalšímu rozvoji časopisu. Závěrem jednání editor časopisu poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru