skip to Main Content

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, o udělení ocenění pro rok 2023

„Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“

vítězové v tomto roce obdrží ocenění ve výši
100 000 Kč za 1. místo
80 000 Kč za 2. místo
60 000 Kč za 3. místo

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu Soutěže o ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji udělované Ministerstvem zemědělství „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“ a v souvisejících dokumentech přiložených níže.

Datum

Aktivita

24. února 2023

Vyhlášení soutěže

20. března 2023

Ukončení přijímání návrhů

V srpnu 2023

Předání ocenění ministrem zemědělství na Zemi živitelce

28. srpna 2023

Vyhlášení výsledků ocenění na webových stránkách MZe a ČAZV

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 20. března 2023 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Návrhy doručené po termínu ukončení přijímání návrhů nebo návrhy nesplňující požadované náležitosti budou z hodnocení vyloučeny.

V případě potřeby dalších informací se můžete obracet na paní Ing. Kristýnu Šimák Líbalovou, e-mail: kristyna.simaklibalova@mze.cz, tel.: 221 814 680, 702 176 270.

Zpátky nahoru