skip to Main Content

ČAZV je již od svého vzniku v roce 1924 odbornou institucí, která sdružuje osobnosti zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání spolu s praktiky v oboru. ČAZV je poradním orgánem Ministerstva zemědělství a v současné době je její činnost rozdělena do 12 vědních oborů, jejichž členové mají možnost být aktivními spolutvůrci zásadních dokumentů na národní i na mezinárodní úrovni.

Vznik nového dvanáctého odboru agrárních dějin (OAD) spolu se změnou Statutu a Jednacího řádu ČAZV schválil a podepsal v prosinci 2020 ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Nový odbor je velmi důležitý z hlediska poznání historie a tradic zemědělství pro uchování jeho hodnoty pro budoucí generace a nutnosti prezentace historického vývoje zemědělství a agrárního sektoru v rámci široké veřejnosti. Nový odbor vznikl v úzké spolupráci ČAZV s Národním zemědělským muzeem v Praze (NZM) a v první fázi náboru projevilo zájem o členství 60 odborníků z řad akademiků, výzkumných pracovníků i zasloužilých praktiků. V současné době je pověřen řízením odboru agrárních dějin náměstek generálního ředitele NZM PhDr. Pavel Douša, Ph.D., který se bude účastnit pravidelných jednání předsednictva ČAZV do doby řádného zvolení předsedy OAD, který vzejde z voleb konaných v průběhu roku 2021.

Agrární dějiny jako dílčí disciplína historických věd se zabývá historickým vývojem zemědělství a agrárního prostoru. Doménu představují dějiny venkova a jeho obyvatelstva. Primární poslání odboru je v uchování hodnoty zemědělství pro budoucí generace prostřednictvím poznání jeho historie a tradic, zdůraznění významu krajiny, venkova a zemědělství pro život současného člověka a utváření vztahu společnosti k zemědělství, venkovu a tradici. Odbor agrárních dějin se zaměřuje na historické souvislosti, které vedly k současným agrárním strukturám a charakteru kulturní krajiny, zvláště pak zemědělské krajiny. Prvořadou úlohou odboru agrárních dějin je dokumentovat zemědělství a vývoj venkova v historických souvislostech s důrazem na člověka – zemědělce a na jeho vztah k přírodě a krajině.

Jste znalcem v oblasti historie a vývoje zemědělství? Působíte na vysoké škole, v muzeu nebo v historickém ústavu?  Staňte se i Vy členem nově vzniklého odboru a aktivně se podílejte na tvorbě zemědělské vědecké a výzkumné práce. Akademie je otevřena všem odborníkům v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Její členskou základnu tvoří v současnosti 730 členů. Staňte se jím také. Více o členství v ČAZV naleznete na stránkách www.cazv.cz/clenstvi

Kompletní informace o činnostech akademie najdete na webových stránkách www.cazv.cz. Seznamte se i s našimi vědeckými časopisy na stránkách www.agriculturejournals.cz.

Zpátky nahoru