skip to Main Content

Jsme nejúspěšnějším vydavatelským domem vědeckých časopisů v České republice. Toto konstatování zaznělo na výročním zasedání Rady České akademie zemědělských věd (ČAZV), které se konalo dne 3.5.2016  v Domě zemědělské osvěty ve Slezské ul. v Praze 2.  Přestože úvodní věta zní velmi nabubřele, realita jedenácti vydávaných vědeckých recenzovaných časopisů, z nichž devět má Impakt faktor, je dostatečným důkazem o oprávněnosti takového konstatování.

Jednání Rady ČAZV se mimo členů Rady zúčastnili významní hosté z řad reprezentantů zemědělského výzkumu, a to jak ředitelé výzkumných pracovišť, tak i reprezentanti univerzit se zemědělským zaměřením.

Pořad jednání sestával ze tří projednávaných okruhů:

  1. projednání a zhodnocení činnosti ČAZV v roce 2015,
  2. ocenění dlouhodobě aktivních členů akademie,
  3. přijetí závěrů k další činnosti ČAZV na základě diskuze a schváleného usnesení.

Činnost akademie v minulém období zhodnotil předseda ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Vyzdvihl aktivity na úseku výzkumu i spolupráci s rezorty MZe, MŽP, MŠMT a dalšími vládními i nevládními institucemi. Na úseku zahraniční spolupráce vykonává ČAZV v současnosti  funkci předsedy Unie evropských zemědělských akademií, která má celoevropskou působnost.

Předseda Vydavatelské rady ČAZV doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. ocenil mravenčí práci celého redakčního kolektivu, předsedů, členů redakčních rad i sekretariátu, bez jejichž práce by vydavatelský dům ČAZV nemohl být tak úspěšný.

Za dlouholetou aktivní činnost byli vedením ČAZV na návrh jednotlivých odborů ČAZV oceněni tito členové:

Zlatá medaile

Odbor potravinářské technologie a techniky ČAZV: Ing. Jiří Celba, CSc.

Stříbrná medaile

Odbor rostlinné výroby ČAZV: prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Bronzová medaile

Odbor rostlinné výroby ČAZV: RNDr. Miroslav Griga, CSc., Ing. Alois Kohoutek, CSc., Ing. Vlasta Petříková, DrSc., RNDr. Ilja Prášil, CSc., prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.

Odbor rostlinolékařství ČAZV: Ing. Michal Hnízdil

Odbor živočišné výroby ČAZV: Ing. Josef Fulka, DrSc., Ing. Jan Hájek, CSc., prof. Ing. Ladislav Hetenyi, DrSc.

Odbor veterinárního lékařství ČAZV: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., RNDr. Jarmila Schlegelová

Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby ČAZV: Ing. Ivo Celjak, CSc., Ing. Václav Konopásek, CSc., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c., prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV a Odbor potravinářské technologie a techniky ČAZV:  Ing. Alexandra Šalaková, CSc., Ing. Josef Vacek, Ph.D.

Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV: JUDr. PhDr. Antonín Kubačák, CSc., Ing. aut. arch. Pavel Valtr

Odbor lesního hospodářství ČAZV: prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., doc. Ing. Josef Sequens, CSc.

Odbor pedologie ČAZV: Ing. Karel Voplakal, CSc.

Odbor vodního hospodářství ČAZV: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., Ing. Václav Pondělíček,

Čestné uznání

Odbor rostlinolékařství ČAZV: Ing. Vít Bittner,

Odbor veterinárního lékařství ČAZV: prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.       

Odbor pedologie ČAZV: Ing. Jiří Jandák, CSc., RNDr. Anna Žigová, CSc.          

Ocenění předali ředitelka Odboru, vzdělávání a poradenství MZe Ing. Pavlína Adam, Ph.D. a předseda ČAZV  prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. V široké diskuzi moderované místopředsedou ČAZV RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. vystoupila řada členů Rady a  hostů. Jejich příspěvky byly zaměřeny především na současný a hlavně budoucí systém hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a uplatnění těchto výsledků v praxi. Přenos výsledků výzkumu byl hodnocen jako dlouhodobě nedostatečný a v této souvislosti je třeba řešit i otázky efektivního poradenství pro praxi.

Na řešení těchto úkolů v příštím období je zaměřeno i schválené usnesení z jednání.

 

Zpátky nahoru