skip to Main Content

Dne 24. 10. 2019 se uskutečnilo v Aule Mendelovy univerzity v Brně slavnostní zasedání České akademie zemědělských věd (dále ČAZV) při příležitosti 95. výročí jejího založení, nad nímž převzal záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman.

Slavnostní zasedání zahájil místopředseda předsednictva ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, Ph.D., který přivítal přítomné hosty a členy ČAZV. Úvodní slovo dále předal rektorce Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuši Nerudové, Ph.D., která taktéž přivítala všechny přítomné a pohovořila o významu ČAZV a spolupráci s univerzitou. Následně předseda předsednictva RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. přednesl prezentaci na téma ČAZV v toku času, při které byli účastníci seznámeni s vývojem a přerodem akademie od jejího založení v roce 2024 až po současnost. Promítány zde byly historické fotografie, video záznamy ze zasedání a zazněla také znělka ČSAZV, kterou složil laureát státní ceny Václav Dobiáš. V prezentaci byl věnován prostor nejen historickým milníkům akademie, ale také významu jednotlivých odborů a významné publikační činnosti, která je chloubou ČAZV.

V dalším bodě jednání vystoupili emeritní předsedové či místopředsedové ČAZV, kteří hovořili o činnosti akademie v době svého působení. Přednesen byl dopis prof. MVDr. Karla Hrušky, CSc. (dostupný zde >>), za dlouhodobého emeritního předsedu prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., dr.h.c. vystoupil tehdejší místopředseda prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., dále Mgr. Jan Lipavský, CSc. a prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., současný místopředseda předsednictva ČAZV.

V rámci plenárního zasedání předal za ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. ocenění ve formě poděkování a pamětního listu významným partnerům ČAZV za dlouhodobou spolupráci v rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru. Za Ministerstvo zemědělství ČR převzal ocenění Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství, za Ministerstvo životního prostředí ČR poté Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra životního prostředí. Oba zástupci ministerstev také pronesli krátkou řeč o významu spolupráce s akademií v minulosti i současnosti.

ČAZV dále věnovala poděkování Agrární komoře ČR zastoupenou viceprezidentem Ing. Václavem Hlaváčkem, CSc., Potravinářské komoře ČR reprezentovanou viceprezidentem Ing. Hynkem Strnadem, Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied zastoupenou předsedou SAPV prof. Ing. Jánem Šájbidorem, DrSc., dr.h.c. Za Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci převzal ocenění Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel  SZPI, za Státní veterinární správu MVDr. Jaroslav Salava, ředitel Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj a za nakladatelství Profi Press s.r.o. převzal ocenění ředitel Ing. Martin Sedláček.

Na tomto zasedání však obdržela ocenění také ČAZV. Od předsedy Slovenské společnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri Slovenskej akadémii vied prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr. obdržela akademie pamětní medaili Juraje Fandlyho. Od předsedy SAPV prof. Ing. Jána Šájbidora, DrSc., dr.h.c. poté děkovný dopis za dlouhodobou spolupráci mezi oběma institucemi.

Při příležitosti 95. výročí založení akademie vydala ČAZV brožuru shrnující vývoj této instituce s názvem Historie a vývoj Česká akademie zemědělských věd v kostce, kterou si můžete prohlédnout zde >>

Zpátky nahoru