skip to Main Content

 

Rozšířené zasedání Předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) na téma „Problematika odborného vzdělávání v oboru zemědělství“ se uskutečnilo dne 23.8. 2017 v přednáškovém sále minipivovaru Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v gesci Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI) ČAZV. Jednání se zúčastnili kromě RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., předsedy ČAZV, prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., místopředsedy ČAZV a členů Předsednictva ČAZV prof. Ing. Štefan Mihina, Ph.D., předseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a Ing. Mario Schrenkel, generální ředitel Národného poľnohospodárského a potravinářského centra, Lužianky a další hosté.

Jednání zahájil a do uvedené problematiky uvedl doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., předseda OEŘSI ČAZV. Informaci o odborném vzdělávání v gesci rezortu MZe ČR přednesla Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe. O zemědělském vzdělávání v mezinárodních souvislostech seznámil přítomné prof. Ing. Milan Slavík, CSc. z Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. O historii a současnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zejména o odborném vzdělávání na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity (ZF JČU) informoval Ing. Karel Suchý, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost ZF JČU.

Vedení ČAZV děkuje prof. Ing. Miroslavu Šochovi, děkanu ZF JČU za možnost uspořádat rozšířené zasedání ČAZV v prostorách Jihočeské univerzity.

 

Zpátky nahoru