skip to Main Content

Záznam z rozšířeného zasedání Předsednictva

dne 4.11.2008 konaného v zasedací místnosti VÚRV, v.v.i.

 

V rámci zasedání byl uspořádán seminář s diskusí na téma:

SOUČASNOST A PERSPEKTIVY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SUROVIN

 

Organizační garanti semináře:

Odbor rostlinné výroby ČAZV

Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby ČAZV

ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. a VÚZT, v.v.i.

Příspěvek – Ing. Strašil

Příspěvek – Ing. Martincová

 

Závěry

z rozšířeného zasedání předsednictva ČAZV 4.11.2008 v Praze –Ruzyni na téma:

 

Obnovitelné zdroje energie a surovin v resortu zemědělství

Na zasedání předsednictva ČAZV dne 4.11.2008 v Praze – Ruzyni byla za účasti zástupců resortu zemědělství, životního prostředí, chemického průmyslu a dalších organizací projednávána problematika obnovitelných zdrojů energie a surovin.

Tato problematika patří mezi top-problémy  21.století, které lze stručně charakterizovat následujícím výčtem:

 • zásobování energiemi
 • zdravotní nezávadnost, bezpečnost a kvalita potravin
 • zásobování pitnou vodou
 • trvale udržitelné hospodaření v krajině
 • omezování negativních vlivů antropogenní činnosti na životní prostředí
 • spravedlivý ekonomický režim ve světovém hospodářství

Na rozšířeném  zasedání předsednictva ČAZV bylo konstatováno:

 • Resort zemědělství má velmi vysoký potenciál pro výrobu i využití obnovitelných zdrojů energie a společně s komunální sférou rozhodujícím způsobem ovlivňuje současný stav i další možnosti jejich rozšíření.
 • Produkce obnovitelných zdrojů energie na zemědělské půdě nemá rozhodující vliv na cenovou  úroveň  potravinářských surovin v době, kdy se na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů více než 90ti % podílí fosilní paliva a jaderná energie.
 • Produkci a využití biopaliv je třeba posuzovat na různých úrovních  (celosvětové, kontinentální, národní, regionální, lokální) a důsledně respektovat omezené mezi úrovňové vztahy pokud jde o argumenty pro i proti.
 • Energetická i potravinová politika z pohledu resortu zemědělství se musí do budoucna opírat o biotechnický a biotechnologický rozvoj („food, feed, fiber, fuel“).
 • Biopaliva nejsou pouze energetický problém neboli jednorozměrná alternativa, ale týkají se i rozvoje venkova, vytváření pracovních příležitostí, redukce emisí skleníkových plynů, vytvářejí příjem podnikatelských subjektů, atd.
 • „Akční plán pro biomasu  ČR“ předpokládá podporu inovačním, výzkumným a experimentálním programům, které se v současné době nedostává v potřebném rozsahu a stabilitě.
 • Renezanci výstavby bioplynových stanic v současné době umožnily dotační podpory MZe, MŽP a MPO.
 • Průběh finanční a ekonomické krize v celosvětovém měřítku je příležitostí pro vytvoření nového pohledu na obnovitelné zdroje energie a biopaliva jako součást energetického mixu.

Návrhy na další postup podpory rozvoje obnovitelných zdrojů energie a biopaliv:

 • Stanovit závaznost „Akčního plánu pro biomasu ČR“ na úrovni resortů.
 • Jako součást politické podpory rozšíření obnovitelných zdrojů energie a biopaliv se zaměřit na jejich vztah k energetické bezpečnosti, potravinové bezpečnosti, klimatickým změnám, udržitelnosti rozvoje výroby a využití vytváření trhu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Podpořit účast národních subjektů v mezinárodních projektech výzkumu OZE a biopaliv.
 • V inovačních, výzkumných a experimentálních programech podpořit :
  • rozvoj fytoenergetiky ( např. rozšířením sortimentu druhů a odrůd energetických plodin podporou jejich introdukce, selekce a šlechtění včetně GMO postupů, zvýšení produkčního potenciálu energetických plodin na 1,5 – 2-násobek současného stavu do 15 -25 tun suché hmoty z 1 ha  a tím zlepšení ekonomiky jejich pěstování a využití ( bez dotace!), snížením nákladovosti pěstování energetických plodin, zaváděním nových druhů a odrůd nenáročných na agrotechniku, hnojení a ochranu, vývojem nových a zdokonalováním existujících technologií pro pěstování, sklizeň, skladování a zpracování energetických plodin).
  • rozvoj alternativních biopaliv (např. výzkum, vývoj a uvedení na trh biopaliv 2. generace , intenzifikace provozu anaerobních reaktorů.
  • rozvoj materiálového využití zemědělských produktů pro nepotravinářské účely (např. náhrada statkových hnojiv živočišného původu komposty, výzkum a vývoj nových materiálů pro stavebnictví, farmacii).
Zpátky nahoru