skip to Main Content

Statutárním orgánem ČAZV je ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel. Ředitel je přímo podřízen a odpovědný zřizovateli.

Ředitelkou ČAZV byla jmenována Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

„Naše kroky budou směřovat k tomu, aby ČAZV byla nadále kvalitním partnerem Ministerstva zemědělství a zároveň dynamicky se rozvíjející moderní organizací. Chceme se zaměřit na rozvoj organizace, především k povědomí odborné i laické veřejnosti. Budeme podporovat participaci ČAZV na mezinárodních konferencích, propagovat organizaci a zemědělský výzkum v rámci tištěných periodik a podporovat roli poradenství ČAZV v rámci všech specializovaných odborů ČAZV.“

 


Dle Statutu a Jednacího řádu České akademie zemědělských věd ředitel zejména:

  • předkládá zřizovateli návrh rozpočtu a kvalifikační struktury zaměstnanců;
  • přímo řídí činnost zaměstnanců zajišťujících v souladu s právními předpisy pracovně-právní a personální agendu, společné ekonomické, technické a administrativní záležitosti, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a oblast krizového řízení;
  • vykonává správu rozpočtu a zajišťuje jeho plnění;
  • uzavírá všechny dokumenty, jejichž stranou je ČAZV;
  • vydává a schvaluje všechny vnitřní předpisy (týkající se chodu organizace i řízení lidských zdrojů)
  • zajištuje PR (public relations) ČAZV;
  • zabezpečuje úkoly vyplývající z uzavřených dohod mezi ČAZV a MZe;
  • odpovídá za udržování a rozvíjení zahraničních styků ČAZV na základě uzavřených dohod a ujednání předsednictva v souladu se zřizovací listinou;
  • je členem Vydavatelské rady;
  • a další dle Statutu a Jednacího řádu ČAZV.

Ředitel řídí a koordinuje činnost oddělení sekretariátu a oddělení redakce.

Zpátky nahoru