skip to Main Content

Odbor rostlinné výroby (ORV)

Rostlinná výroba v České republice je zaměřena na produkci potravin, krmiv i surovin pro potravinářský, farmaceutický průmysl a řadu odvětví lehkého průmyslu. Nejdůležitější skupinou plodin jsou u nás obiloviny, které pokrývají více než polovinu osevních ploch. Do rostlinných komodit patří kromě obilovin i olejniny, luskoviny, okopaniny, pícniny a technické plodiny.  Výzkum v oblasti rostlinné výroby je soustředěn do řady výzkumných a šlechtitelských institucí, mezi které patří například Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze (VÚRV), Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o., Zemědělský výzkum spol. s r.o. v Troubsku, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Chmelařský institut, s.r.o. v Žatci, Agritec výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Agritec Plant Research s.r.o. v Šumperku a další.

ORV ČAZV má cca 117 členů a jeho předsedou je Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

ORV je odborným garantem vědeckých časopisů Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB), Plant, Soil and Environment (PSE) a také časopisu Horticultural Sciences (HORTSCI).

Odbor rostlinolékařství (ORL)

Rostlinolékařství je vědní obor, zabývající se působením biotických a abiotických faktorů na zdraví rostlin. Cílem rostlinolékařství je snižovat jejich škodlivost a uchovat zdraví rostlin při použití zdravotně, ekonomicky a ekologicky přijatelných prostředků a postupů. Předmětem péče o zdraví rostlin jsou zemědělské rostliny, lesní porosty, okrasné, ale i planě rostoucí rostliny. Počátky vzniku rostlinolékařství v moderním pojetí se kladou do druhé poloviny 19. století. Samostatný Odbor rostlinolékařství byl v rámci ČAZV ustanoven v roce 1993. Do té doby byl součástí Odboru rostlinné výroby jako Komise ochrany rostlin. Rostlinolékařskou problematikou se zabývají privátní plodinové výzkumné ústavy, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně (ÚKZUZ), Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze (VÚRV), agronomické a přírodovědecké fakulty na univerzitách.

ORL ČAZV má cca 71 členů a jeho předsedou je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který je zároveň předsedou předsednictva ČAZV a je tedy zastoupen místopředsedou prof. RNDr. Ing. Františkem Kocourkem, CSc.

ORL je odborným garantem vědeckého časopisu Plant Protection Science (PPS).

Odbor živočišné výroby (OŽV)

Hlavním cílem živočišné výroby je vyrábět maso, mléko a vejce nejenom na tuzemský trh, ale i pro efektivní vývoz. Živočišná výroba je velmi významnou součástí zemědělské výroby, zejména kvůli efektivnímu využívání rostlinné výroby coby zdroje všech druhů krmiv.

Základním posláním OŽV ČAZV je posunovat úroveň zootechnické vědy u nás na potřebnou světovou úroveň. Činnost členů a výzkumných institucí zahrnuje aktivity v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, pedagogickou činnost, poradenství a aplikace výsledků výzkumu do praxe. Zahrnuje všechny druhy hospodářských zvířat i veškeré vědní disciplíny s tím související. Mezi výzkumné instituce v oboru živočišné výroby patří například Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze (VÚŽV, v.v.i.), Výzkumný ústav pro chov skotu v Rapotíně (VÚCHS) nebo Výzkumný ústav mlékárenský v Praze (VÚM).

OŽV ČAZV má cca 90 členů a jeho předsedou je doc. Ing. Petr. Homolka, CSc., Ph.D.

OŽV je odborným garantem vědeckého časopisu Czech Journal of Animal Science (CJAS) zaměřeného na chov zvířat.

Odbor veterinárního lékařství (OVL)

Veterinární lékařství je vědní obor, který se zabývá zdravotní problematikou, léčbou nemocí i prevencí nemocí domácích i divoce žijících zvířat. Úkolem veterinární medicíny je chránit a zlepšovat zdraví zvířat a chránit lidi před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.

Činnost OVL ČAZV je úzce napojena na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně.

OVL ČAZV má cca 41 členů a jeho předsedou je MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

OVL je odborným garantem vědeckého časopisu Veterinary Medicine Journal – Veterinární Medicína (VETMED).

Zajímá Vás, co se nyní aktuálně řeší v rámci OVL? Přečtěte si rozhovor s předsedou odboru MVDr. Martinem Faldynou, Ph.D. zde >>

Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby (OZTEV)

Zemědělská technika se začala vyvíjet se vznikem zemědělství. Pod pojmem technika se rozumí celý soubor technologií nebo v užším slova smyslu výrobní nástroje, které člověk používá k tomu, aby působil na přírodu a zabezpečoval tak svoje potřeby. Zemědělská technika zaznamenala během vývoje zemědělství nesmírný pokrok, a to v souvislosti s vlastním rozvojem zemědělské výroby i s rozvojem techniky obecně. K největšímu rozvoji zemědělské techniky došlo v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století v souvislosti se vznikem nových zdrojů energie.

Odbor zemědělské techniky ČSAZV byl zřízen v roce 1953, tehdy pod názvem Odbor pro mechanizaci a elektrifikaci zemědělství. Po roce 1992 ustanovila ČAZV Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby. Zaměření odboru se přizpůsobuje novým podmínkám českého zemědělství a mezinárodní situaci. Úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Praze (VÚZT v.v.i.) a s agronomickými a technickými fakultami vysokých škol v ČR.

OZTEV ČAZV má cca 71 členů a jeho předsedou je prof. Dr. Ing. František Kumhála.

OZTEV je odborným garantem vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering (RAE).

Odbor potravinářské technologie a techniky (OPTT)

Potravinářské technologie a technika podávají souhrnný přehled o jednotlivých oblastech potravinářské výroby. Ať už jde o cukrovarnictví, pivovarnictví, škrobárenství, mlynářství, konzervaci potravin, fermentační technologii, technologii zpracování masa nebo třeba mlékárenství.

Původní Odbor výživy a potravinářského průmyslu byl po roce 1989 rozdělen na dva samostatné odbory, a to Odbor potravinářské technologie a techniky a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin. Oba odbory spolu úzce spolupracují. Potravinářskou technologií se zabývají Výzkumný ústav potravinářský v Praze, Výzkumný ústav mlékárenský, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a mnohé katedry či ústavy VŠ.

OPTT ČAZV má cca 25 členů a jeho předsedou je Ing. Petr Roubal, CSc.

OPTT je ve spolupráci s Odborem výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV garantem vědeckého časopisu Czech Journal of Food Science (CJFS).

Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP)

Odbor reprezentuje koordinaci zdravotnického a potravinářského výzkumu a vývoje. Výzkumná činnost členů odboru přispívá k zajištění jakosti zdravé a kvalitní výživy obyvatelstva. Další činnost odboru se soustřeďuje na aktivní účast v odborných grémiích nezávislých institucí (např. Společnost pro výživu, Česká potravinářská společnost), výzkumných ústavů a vysokých škol v oblasti výživy obyvatelstva a jakosti potravin i v pracovních orgánech EU. Nezanedbatelná je rovněž osvětová činnost odboru.

OVOJP ČAZV má cca 38 členů a jeho předsedkyní je Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

OVOJP je ve spolupráci s Odborem potravinářské technologie a techniky ČAZV garantem vědeckého časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS).

Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI)

Agrární ekonomický výzkum je spjat se vznikem Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky v roce 1912. V té době se zintenzivnila potřeba zemědělského účetnictví a finančního plánování v zemědělském podnikání. Po roce 1990 nastala restrukturalizace agrárního ekonomického výzkumu spojená se vznikem tržní ekonomiky. V současnosti se aktivity odboru více soustřeďují na komplexní hodnocení vývoje českého agrárního sektoru, včetně legislativních otázek, a na podporu koncepčního a strategického rozhodování rezortu v rámci Společné zemědělské politiky EU. Odbor v těchto oblastech úzce spolupracuje zejména s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Praze (ÚZEI) a českými zemědělskými univerzitami.

OEŘSI ČAZV má cca 85 členů a jeho předsedou je prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

OEŘSI je odborným garantem vědeckého časopisu Agricultural Economics (AGRICECON).

Zajímá Vás, co se nyní aktuálně řeší v rámci OEŘSI? Přečtěte si rozhovor s předsedou odboru prof. Ing. Lukášem Čechurou, Ph.D. zde >>

Odbor pedologie (OP)

Pedologie (nauka o půdě) se v současné době řadí k vědám o živé přírodě a zahrnuje oblasti obecné a aplikované pedologie. Jako samostatný vědní obor se začala pedologie formovat až v 19. století. Věnuje se mimo jiné například klasifikaci půdy, ochraně půdy, degradací půdy, procesům zachování produkčních a ekologických funkcí půdy nebo problematice urbánní půdy. Pokrok pedologie je výrazně ovlivněn rozvojem chemických analytických metod a především informačních technologií jako digitalizace mapových podkladů nebo modelování v pedologii. Výzkumem v oblasti půdoznalství se zabývá například Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v Praze (VÚMOP, v.v.i.).

OP ČAZV má cca 35 členů a jeho předsedou je prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který je zároveň předsedou Vydavatelské rady ČAZV.

OP je ve spolupráci s Odborem vodního hospodářství ČAZV garantem vědeckého časopisu Soil and Water Research (SWR).

Odbor vodního hospodářství (OVH)

Vodní hospodářství je soubor činností, kterými je zajišťováno vyvážené užívání vodních zdrojů včetně zmírňování dopadů povodní, sucha a ochrany ekosystémů vodních zdrojů. Voda je nezastupitelná složka životního prostředí a je rozhodujícím faktorem pro řadu oborů zemědělské i nezemědělské činnosti. V souvislosti s přechodem kompetencí v řízení vodního hospodářství z Ministerstva životního prostředí na Ministerstvo zemědělství byl v rámci ČAZV ustanoven v roce 1998 nový 11. 

OVH ČAZV má cca 60 členů a jeho předsedou je doc.Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.

OVH je ve spolupráci s Odborem pedologie ČAZV garantem vědeckého časopisu Soil and Water Research (SWR).

Odbor lesního hospodářství (OLH)

Lesní hospodářství se zabývá správným a trvale udržitelným hospodařením v lesích, tedy především udržením vhodné věkové a druhové skladby lesa a produkcí dříví jako důležité obnovitelné suroviny. Lesní hospodářství také rozvíjí mimoprodukční funkce lesa, jakými jsou regulace odtoku vody z povodí, které mohou zmírnit průběh povodní nebo zachování přírodní biodiverzity, ochrana lesních půd a tvorba krajiny.

Historie lesnického výzkumu v Českých zemích sahá až do 16. století. Výzkumem v oblasti lesního hospodářství se nyní zabývá zejména Výzkumný institut lesního hospodářství a myslivosti v Praze (VÚLHM) založený v roce 1921 a dvě lesnické fakulty (FLD v Praze a LDF v Brně).

OLH ČAZV má cca 49 členů a jeho předsedou je prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který je zároveň místopředsedou předsednictva ČAZV.

OLH je odborným garantem vědeckého časopisu Journal of Forest Science (JFS).

Odbor agrárních dějin (OAD)

Agrární dějiny jako dílčí disciplína historických věd se zabývá historickým vývojem zemědělství a agrárního prostoru. Doménu představují dějiny venkova a jeho obyvatelstva. Primární poslání odboru je v uchování hodnoty zemědělství pro budoucí generace prostřednictvím poznání jeho historie a tradic, zdůraznění významu krajiny, venkova a zemědělství pro život současného člověka a utváření vztahu společnosti k zemědělství, venkovu a tradici. Odbor agrárních dějin se zaměřuje na historické souvislosti, které vedly k současným agrárním strukturám a charakteru kulturní krajiny, zvláště pak zemědělské krajiny. Prvořadou úlohou odboru agrárních dějin je dokumentovat zemědělství a vývoj venkova v historických souvislostech s důrazem na člověka – zemědělce a na jeho vztah k přírodě a krajině.

Odbor vznikl v úzké spolupráci ČAZV s Národním zemědělským muzeem (NZM) a paměťovými institucemi ČR.

OAD ČAZV má cca 58 členů a jeho předsedou je Ing. Zdeněk Novák.

Zpátky nahoru