skip to Main Content

Závěry a doporučení z odborného semináře s diskuzí

k současné situaci v ochraně půdy a pozemků a k možnostem řešení,

pořádaného Odborem pedologie ČAZV ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i.,

konaného při příležitosti rozšířeného zasedání Předsednictva ČAZV

dne 6. listopadu 2007 ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Odborný seminář, zahájil místopředseda ČAZV prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., přítomné pozdravil ředitel spolupořádajícího ústavu Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
Vlastní odborný seminář řídil předseda Odboru pedologie Ing. Karel B. Březina; v první části seminář zahrnoval vystoupení k problémům:
 • Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES
  prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c., děkan FAPPZ ČZU
 • Situace v ochraně půdy v ČR a návrh novelizace zákona o ochraně ZPF
  Ing. Václav Marek, odd. 641 ochrany půdy MŽP ČR
 • Stav a vize ochrany půdy a pozemků ve Slovenské republice
  RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., členka Předsednictva SAPV a předsedkyně Odboru pôdoznalectva a ochrany pôdy, VÚPOP Bratislava
 • Ochrana půdy a úloha pozemkových úřadů a pozemkových úprav při jejím zajištění
  Ing. Jana Pivcová, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR
 • Možnosti nástrojů zemědělské politiky v ochraně půdy
  Ing. Jaroslav Pražan, vedoucí oddělení agroenvironmentální politiky VÚZE Praha
 • Samospráva – praxe a zkušenosti v ochraně půdy
  Ing. Zdeněk Steinbauer, Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Půdní služba a webový informační portál o půdě VÚMOP; nástroje podpory ochrany půdy a pozemků, vzdělávání a zvyšování povědomí o půdě a její ochraně
  Ing. J. Hladík, Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.
Navazující částí odborného semináře byla otevřená diskuze k vystoupením a k problematice ochrany půdy obecně; byly konstatovány tyto skutečnosti:
 • pokračuje trend záborů půdy pro investiční výstavbu, zábory se uskutečňují v převážné míře na vysoce úrodných půdách,
 • v řadě případů je porušován nebo obcházen zákon č. 334/1992 Sb. o plošné ochraně půdy v platném znění, kdy orgány státní správy a samosprávy všech stupňů podléhají v tomto směru nátlaku vlivných investorů nebo tlaku politickému; existuje i snaha zrušit plošný systém ochrany půdy v rámci stavebního zákona,
 • pokračuje degradace našich půd sílícími procesy eroze, utužováním, acidifikací popř. úbytkem humusu,
 • vybudované odvodňovací a závlahové systémy trpí či ztrácejí svoji funkčnost nedostatečnou údržbou či nebo úplnou devastací; to vede ke zhoršení možností eliminace extrémů počasí,
 • pozemkové úpravy, které mají možnost některé z výše uvedených negativních procesů omezit, probíhají pomalu a nedostatečně,
 • zástavba a degradace půdy zhoršují retenční schopnost krajiny a snižují dotací podzemních vod, což v období možných změn klimatu může mít dopady na vznik povodní nebo naopak v zesilování projevů sucha,
 • nebylo vráceno skutečné vlastnictví půdy a důsledně řešena pozemková práva.
Několik čísel k výše uvedenému:
 • současná plocha ZPF: 4 260 tis. ha (pramen: Statistická ročenka 2005),
 • od roku 1937 do roku 2005 ubylo celkem 835 tis. ha (19,5 %) zemědělské půdy (pramen: Statistická ročenka 2005),
 • z toho ca 300 tis. ha bylo v tomto období převedeno do lesní půdy (pramen: Statistická ročenka 2005),
 • V období 2000 – 2005 se ročně zalesňuje kolem 2 000 ha zemědělské půdy, převážně málo kvalitních půd v marginálních oblastech (pramen: Statistická ročenka 2005), VÚMOP),
 • plocha zemědělské půdy na 1 obyvatele se za období 1937 – 2005 snížila z 0,46 ha/obyvatele na 0,41 ha/obyvatele. (pramen: Statistická ročenka 2005),
 • plocha orné půdy na 1 obyvatele se za období 1937 – 2007 snížila z 0,35 ha na 0,29 ha (mezi 25 státy EU je to střední postavení),
 • v posledních letech se zrychluje zábor zemědělských půd pro stavební účely: v období 2000 – 2006 činí kolem 4 500 ha ročně (tj. 14,5 ha denně, stejně jako v mnohem větší Spolkové republice Německo). Zčásti zábor jde na nezbytné liniové stavby (dálnice, obchvaty), asi 50 % na jinou výstavbu (skladové a tovární areály, občanská výstavba – pramen: MŽP),
 • tato výstavba se převážně uskutečňuje na bonitně nejkvalitnějších zemědělských půdách s nejvyšší produkční schopností. (pramen: MŽP, VÚMOP),
 • rozsáhlá zástavba na nejkvalitnějších půdách byla např. uskutečněna:
 • automobilka TPCA Kolín, ca 300 ha, černozemě,
 • Mošnov, okr. Ostrava, průmyslová zóna: cca 200 ha, hnědozemě,
 • Nošovice, automobilka Hyundai, cca 280 ha, luvizemě,
 • Mosol, Dobrovice (okr. Ml. Boleslav), sklad aut pro cizinu: cca 35 ha, černozemě,
 • skladové areály u D 11 – ca 30 ha, hnědozemě,
 • jsou nárokovány další rozsáhlé zábory (pramen: MŽP, VÚMOP), např.:
 • Holešov – Hulín (okr. Zlín): cca 200 ha, černozemě
 • Šlapanice – Tuřany (okr. Brno-venkov) ca 300 ha, černozemě
 • zemědělská půda pod zástavbami je trvale ztracena (tzv. sealing–zapečetění); kromě ztráty vysoké produkce je ohrožena dotace podzemních vod, retence vody v krajině, následuje zrychlený odtok (povodně) při vysokých srážkách. (pramen: VÚMOP)
 • budované skladové areály jsou často využívány pro uskladnění zboží, jež není určeno k distribuci v ČR. (pramen: MŽP).
 • výstavba se zpravidla děje pod silným tlakem investorů, developerských organizací a spekulantů s pozemky, případně i pod politickým tlakem; tlaku na povolení záboru jsou vystaveny orgány státní správy i jednotlivé osoby. (pramen: MŽP)
 • na území ČR je přitom 3096 areálů tzv. brownfields, tj. opuštěných továrních, skladových nebo zemědělských objektů. Celková plocha: ca 11 060 ha (pramen: MŽP)
 • z areálů brownfields není přibližně 50 % ekologicky zatíženo. Přes 70 % objektů je v soukromém vlastnictví. Jen zřídka jsou využívány k výstavbě. (pramen: MŽP).
 • Z areálů brownfields je dále 30 % průmyslových, 40 % zemědělských, 6 % armádních, 10 % občanské vybavenosti, 14 % ostatních. (pramen: MŽP)
V závěru diskuze přítomných členů předsednictva ČAZV, přizvaných hostů a členů Odboru pedologie byly formulovány tyto závěry a doporučení:
 • téma ochrany půdy a pozemků je navýsost aktuální, proto vahou ČAZV vyzvat odpovědné orgány – zákonodárce, vládu, příslušné orgány státní správy, orgány samosprávy, k akci a postupnému řešení narůstajících problémů v předmětné oblasti i ve vazbě na příslušné rámcové směrnice Společenství,
 • nezájem a neřešení vede k negativním projevům ve společnosti, kdy narůstá podceňování půdy nejen jako základní neobnovitelné složky životního prostředí, ale i jako významného zdroje potravin, krmiv a zdrojů energie; toto podcenění půdy je zřejmě dáno mylnou představou o dostatku dobré půdy u nás,
 • podporovat v daleko širší míře realizaci pozemkových úprav jako jednoho z nejúčinnějších nástrojů ochrany půdy a úpravy funkčních vlastnických práv,
 • podporovat (vyžadovat) výzkumná řešení ochrany půdy v návaznosti na budoucí požadavky Společenství a potřeby regionů našeho území,
 • trvale pokračovat ve  společné diskuzi odborné veřejnosti a představitelů správy a samosprávy,
 • uspořádat v roce 2008 konferenci k předmětné problematice pod gescí Odboru pedologie, ve spolupráci s příslušnou výzkumnou institucí, pedologickými pracovišti univerzit, Českou pedologickou společností a příslušnými odbornými útvary pracovišť státní správy a samosprávy, jejíž náplní by byla nejen presentace výsledků výzkumu, ale i presentace zkušeností řídící a správní sféry v oblasti ochrany půdy a pozemků.
Zapsal:     Ing. Karel B. Březina, člen předsednictva ČAZV a předseda OP
                Ing. Pavel Novák, CSc., místopředseda OP
Zpátky nahoru